doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Miestnosť: G 349

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: utorok 16.00 - 17.00

Klapka: 2372

 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. pôsobí (na funkčnom mieste profesora) na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako garant študijného programu taliansky jazyk a kultúra a spolugarant doktorandského programu translatológia. Predtým pracoval na Univerzite Mateja Bela ako prodekan Filozofickej fakulty, vedúci Katedry translatológie Filozofickej fakulty UMB, vedúci Katedry slovakistiky Filologickej fakulty UMB, člen Katedry romanistiky FF UMB, člen Akademického senátu UMB, člen Akademického senátu FiF UMB a FF UMB. Štyri roky pôsobil na Fakulte prekladateľstva a tlmočníctva Bolonskej univerzity (2019-2023), v akademickom roku 2008/2009 na Università Orientale v Neapole. Absolvoval viacero vedeckých a pedagogických pobytov v zahraničí – na Università degli studi di Genova v Janove, na Ľubľanskej univerzite v Slovinsku, Segedínskej univerzite v Maďarsku a na Masarykovej univerzite v Brne.

Študoval odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, program taliansky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a literatúra na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela (FiF UMB) v rokoch 1998-2003, rigoróznu prácu obhájil na FiF UMB v roku 2004. Doktorandské štúdium absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne (odbor filológia, program literárna komparatistika, 2006-2009). Za docenta sa habilitoval v roku 2016 v odbore translatológia na Prešovskej univerzite.

Publikačné, vedecké a pedagogické zameranie: dejiny talianskej literatúry, prekladová literatúra a recepcia talianskej literatúry v slovenskom kultúrnom kontexte, slovensko-talianske medziliterárne, kultúrne a politické vzťahy, slovenčina pre cudzincov.

Doc. Ivan Šuša je autorom vedeckej monografie Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre (Brno, 2009), odbornej monografie Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch (Banská Bystrica, 2011), Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature (2016), spoluautorom vedeckej monografie, vydanej v taliančine Persecuzione del diverso e propaganda razziale. Il caso italiano nella „Difesa della razza“ (Brno, 2013), vedeckej monografie Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 (Banská Bystrica, 2017 a 2018, 1. a 2. vydanie) a autorom vedeckej monografie Italian Literature: filling in the blanks of its Slovak translations. Bratislava: Univerzita Komenského (2023).

Je spoluautorom vedeckej monografie Kultúrne paralely a diverzity vo filológii (Banská Bystrica, 2009), vysokoškolskej učebnice Občiansko-politická literatúra v súvislostiach. Počiatky talianskej a slovenskej občiansko-politickej literatúry (Banská Bystrica, 2010) a Corso di Lingua Slovacca (Milano, 2022) v spoluautorstve s Dr. Zuzanou Nemčíkovou, učebných textov pre politológov a prekladateľov Taliansko (Banská Bystrica, 2012), skrípt Úvod do štúdia prekladovej literatúry (2014), Banskobystrická translatológia (2012), Banskobystrické myslenie o preklade (2017) v spoluautorstve s prof. V. Biloveským a autorom desiatok štúdií, vydaných doma a v zahraničí (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Taliansko, Švédsko)...

Je členom redakčnej a vedeckej rady časopisu Nová filologická revue (od r. 2019-21 šéfredaktor) a členom Vedeckej rady časopisu Romanistica Comeniana, Univerzita Komenského, Bratislava (od r. 2017). Spolupracuje s viacerými slovenskými médiami, v ktorých analyzuje aktuálne politické a spoločenské dianie a reálie súčasného Talianska.

V roku 2015 získal Cena dekana Filozofickej fakulty UMB za vedeckú monografiu Persecuzione del diverso e propaganda razziale. Rektorka UMB mu v roku 2009 udelila Ďakovný list za šírenie dobrého mena v zahraničí. V roku 2023 mu veľvyslankyňa SR v Ríme udelila medailu za rozvoj slovenského jazyka a kultúry v Taliansku a rozvoj slovensko-talianskych vzťahov.

Projektová a grantová činnosť:

- hlavný riešiteľ projektu VEGA 1/0214/20 Slovensko-talianske vzťahy po roku 1989 v kontexte prekonávania recepčnej tradície a vzniku nových recepčných modelov (2020-2022)

- hlavný riešiteľ projektu VEGA 1/0031/14 Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu (2014-2016)

- spoluriešiteľ projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

- spoluriešiteľ projektu APVV-19-0360 Dejiny Slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945) - od roku 2020

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0185/20 Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre (2020-2022)

- spoluriešiteľ projektu Jean Monet - 611357-EPP-1-2019-SK-EPPJMO Cultural Transfer in the united Europe: differences, challenger and perspectives (2019-2022)

- spoluriešiteľ grantu Medzinárodného vyšehradského fondu Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity (2016)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii (2016-2018)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrna komunikácia (2013-2015)

- publikačná participácia na výstupe projektu KEGA 046 PU-4/2012 Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia (PU Prešov) - vysokoškolská učebnica (2014)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0607/08 Kultúrne diverzity a paralely Slovenska a južnej Európy (2008-2010)

- odborný pracovník na projekte Inovatívne kroky pre potreby VŠ vzdelávania v 21. storočí 26110230109 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF (2014-2015)

- hlavný riešiteľ projektu UGA I 11-003-12/103610 Slovensko-talianske vzťahy v kontexte areálovej filológie (2011-2013)

- spoluriešiteľ projektu UGA Slovakistika pre prekladateľov a tlmočníkov (2010-2012)

- spoluriešiteľ projektu UGA Politické teórie federalizmu v slovenskej recepcii (2009-2001)

(projekty UGA sa v r. 2009-2010 neoznačovali kódmi).