doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Miestnosť: G 349

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode

Klapka: 2372

 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. pôsobí ako docent na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, sekcii talianskeho jazyka. Predtým pôsobil na Univerzite Mateja Bela ako prodekan Filozofickej fakulty, vedúci Katedry translatológie FF UMB, vedúci Katedry slovakistiky Filologickej fakulty UMB, člen Katedry romanistiky FF UMB, člen Akademického senátu UMB, člen Akademického senátu FiF UMB a FF UMB. Tri roky pôsobil na Fakulte prekladateľstva a tlmočníctva Bolonskej univerzity (2019-2021), jeden rok na Università Orientale v Neapole. Absolvoval viacero vedeckých a pedagogických pobytov v zahraničí – na Università degli studi di Genova v Janove, na Ľubľanskej univerzite v Slovinsku, Segedínskej univerzite v Maďarsku a na Masarykovej univerzite v Brne.

 

Študoval odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, program taliansky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a literatúra na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela (FiF UMB) v rokoch 1998-2003, rigoróznu prácu obhájil na FiF UMB v roku 2004. Doktorandské štúdium absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne (odbor filológia, program literárna komparatistika, 2006-2009). Za docenta sa habilitoval v roku 2016 v odbore translatológia na Prešovskej univerzite.

 

Vyučované predmety: Dejiny, kultúra a civilizácia Talianska 1, 2

Dejiny talianskej literatúry 1, 2

Kapitoly z modernej talianskej literatúry 1, 2, 3, 4

Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Publikačné, vedecké a pedagogické zameranie: dejiny talianskej literatúry, prekladová literatúra a recepcia talianskej literatúry, slovensko-talianske medziliterárne, kultúrne a politické vzťahy, slovenčina pre cudzincov.

Doc. Ivan Šuša je autorom vedeckej monografie Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre (Brno, 2009), odbornej monografie Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch (Banská Bystrica, 2011), spoluautorom vedeckej monografie, vydanej v taliančine Persecuzione del diverso e propaganda razziale. Il caso italiano nella „Difesa della razza“ (Brno, 2013), vedeckej monografie Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 (Banská Bystrica, 2017 a 2018, 1. a 2. vydanie), spoluautorom vedeckej monografie Kultúrne paralely a diverzity vo filológii (Banská Bystrica, 2009), vysokoškolskej učebnice Občiansko-politická literatúra v súvislostiach. Počiatky talianskej a slovenskej občiansko-politickej literatúry (Banská Bystrica, 2010) a Corso di Lingua Slovacca (Milano, 2022) v spoluautorstve s Dr. Zuzanou Nemčíkovou, učebných textov pre politológov a prekladateľov Taliansko (Banská Bystrica, 2012) a desiatok štúdií, vydaných doma a v zahraničí (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Taliansko, Švédsko)... Je členom redakčnej rady časopisu Nová filologická revue (od r. 2019-21 šéfredaktor) a členom Vedeckej rady časopisu Romanistica Comeniana, Univerzita Komenského, Bratislava (od r. 2017). Spolupracuje s viacerými slovenskými médiami, v ktorých analyzuje aktuálne politické a spoločenské dianie a reálie súčasného Talianska.

 

V roku 2015 získal Cena dekana Filozofickej fakulty UMB za vedeckú monografiu Persecuzione del diverso e propaganda razziale. Rektorka UMB mu v roku 2009 udelila Ďakovný list za šírenie dobrého mena v zahraničí.

 

Projektová a grantová činnosť:

 

Aktuálna riešiteľská činnosť:

- hlavný riešiteľ projektu VEGA 1/0214/20 Slovensko-talianske vzťahy po roku 1989 v kontexte prekonávania recepčnej tradície a vzniku nových recepčných modelov (2020-2022) Cieľom výskumu je analyzovať vývin slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahov za obdobie ostatných 30 rokov (1989-2019) – a to vo vzťahoch: talianska literatúra v slovenskom recepčnom kontexte a slovenská literatúra v talianskom recepčnom kontexte a ich možné interakcie. Projekt sa zameriava na charakteristiku a zmenu recepčných modelov po roku 1989, prekonávanie ideologického princípu, nadväzovanie na recepčnú tradíciu a zároveň vytváranie novej recepčnej situácie (na základe zmenenej edičnej politiky a edičného prostredia). Riešitelia sa budú zaoberať kritériami selekcie autorov do prijímacieho prostredia (dodatočné včleňovanie dovtedy obchádzaných autorov, pluralitný prúd a noví a komerčne úspešní autori, zameranie na motivicko-tematický aspekt) a to vo vzťahu východisková-cieľová kultúra.

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0185/20 Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre (2020-2022)

Úlohou riešiteľa je sledovať rolu talianskeho prostredia pri vývoji mýtu a kultu Slovenského štátu po roku 1945, jeho inštitucionálne a personálne zázemie, ako aj interakcie medzi slovenskými exilovými historikmi, resp. publicistami a talianskou odbornou obcou.

- spoluriešiteľ projektu APVV-19-0360 Dejiny Slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945) - od roku 2020

Úlohou riešiteľa v rámci riešenia projektu je zmapovať vzťahy Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k talianskemu prostrediu od 20. do 40. rokov 20. storočia, predovšetkým jej inšpirácie talianskym fašizmom, styky HSĽS a jej pridružených organizácií s talianskymi fašistickými organizáciami (Partito Nazionale Fascista/Partito Fascista Repubblicano, Opera nazionale Balilla/Gioventù italiana del Littorio), ako aj vybrané dimenzie slovensko-talianskych vzťahov, vplývajúcich na formovanie HSĽS vo vymedzenom období.

- spoluriešiteľ projektu Jean Monet - 611357-EPP-1-2019-SK-EPPJMO Cultural Transfer in the united Europe: differences, challenger and perspectives (2019-2022)

 

Vyriešené (ukončené projekty):

- spoluriešiteľ grantu Medzinárodného vyšehradského fondu Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity (2016)

- hlavný riešiteľ projektu VEGA 1/0031/14 Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu (2014-2016)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii (2016-2018)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrna komunikácia (2013-2015)

- publikačná participácia na výstupe projektu KEGA 046 PU-4/2012 Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia (PU Prešov) - vysokoškolská učebnica (2014)

- spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0607/08 Kultúrne diverzity a paralely Slovenska a južnej Európy (2008-2010)

- odborný pracovník na projekte Inovatívne kroky pre potreby VŠ vzdelávania v 21. storočí 26110230109 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF (2014-2015)

- hlavný riešiteľ projektu UGA I 11-003-12/103610 Slovensko-talianske vzťahy v kontexte areálovej filológie (2011-2013)

- spoluriešiteľ projektu UGA Slovakistika pre prekladateľov a tlmočníkov (2010-2012)

- spoluriešiteľ projektu UGA Politické teórie federalizmu v slovenskej recepcii (2009-2001)

(projekty UGA sa v r. 2009-2010 neoznačovali kódmi).