JEDINEČNÝ E-LEARNINGOVÝ NÁSTROJ PRE PRÍPRAVU BUDÚCICH UČITEĽOV

Unikátna videodatabáza ukážok výučby je od januára 2022 k dispozícii študentom a študentkám učiteľských odborov na Univerzite Komenského a má pomôcť k ich lepšej pripravenosti pre prax.

E-learningový nástoj Učiteľská akadémia UK je novinkou z dielne pedagógov a pedagogičiek UK, ktorá má slúžiť na rozvoj pedagogických kompetencií študentov učiteľstva. Flexibilným spôsobom umožňuje dopĺňať teoretickú výučbu a ponúka jedinečný spôsob ako prepojiť poznatky z predmetov učiteľskej prípravy s reálnymi situáciami v škole.

Okno do každodennej učiteľskej praxe

Učiteľská akadémia UK v súčasnosti obsahuje 41 videozáznamov reálnych vyučovacích hodín na základných, stredných školách a gymnáziách, 80 krátkych videoukážok vybraných pedagogických situácií s cvičeniami a 100 zadaní a aktivít pre prácu s videami. Obsahuje aj rozhovory s učiteľmi a učiteľkami z praxe i so študentmi učiteľstva. Každú videohospitáciu (záznam celej vyučovacej hodiny) sprevádza jej prepis, plán vyučovacej hodiny, odkaz na príslušný vzdelávací štandard a použitú učebnicu, čo umožňuje databázu využiť aj na výskum a analýzu systému výučby.

V databáze sa v súčasnosti nachádzajú záznamy z výučby zo šiestich škôl od deviatich rôznych učiteľov a učiteliek, ktorí spolu vyučovali osem predmetov: anglický jazyk, slovenský jazyk, matematiku, geografiu, biológiu, informatiku, telesnú výchovu a psychológiu. Pri hľadaní škôl pre spoluprácu sa tvorcovia zamerali na bežné školy, ktoré umožnili dokumentovať príklady bežnej praxe, s ktorou sa študenti môžu stretnúť najčastejšie. „Neašpirujeme na prezentovanie výnimočných ukážok výučby, naopak, snažíme sa naučiť študentov učiteľstva reflektovať realitu súčasných škôl,“ objasňuje koordinátorka projektu dr. Darina Dvorská z Filozofickej fakulty UK.

Vyučovanie aj v online svete

Tento inovatívny nástroj je výsledkom spolupráce odborníkov a odborníčok zo štyroch fakúlt: Filozofickej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Svoj projekt videotréningov pre budúcich učiteľov vplyvom pandémie rozšírili aj o špecifiká dištančnej online výučby vo virtuálnych triedach, čo zvýšilo jeho aktuálnosť. Celý projekt tým ešte intenzívnejšie reflektuje konkrétne problémy a medzery v príprave budúcich učiteľov a reaguje na ne. „Pandémia nám ukázala, že sa musíme v učiteľskej príprave zamerať omnoho flexibilnejšie, aby sme skutočne pripravili učiteľov, ktorých po skončení tejto krízovej situácie budú naše ‚new normal‛ školy potrebovať,“ hovorí odborná garantka projektu doc. Lenka Sokolová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Obsah Učiteľskej akadémie UK bude v spolupráci s kolegami z rôznych univerzitných pracovísk naďalej dopĺňaný o ďalšie videozáznamy a interaktívne úlohy, ktoré budú dlhodobo prispievať ku kvalitnej príprave učiteľov a pomáhajúcich profesií.

Učiteľská akadémia UK vznikla ako výsledok projektu Stanem sa učITeľom, ktorý finančne podporila nadáciou Fond SK-NIC.