52. ROČNÍK STUDIA ACADEMICA SLOVACA

V auguste privítame zahraničných slovakistov na 52. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry


15. 07. 2016 14.15 hod.

52. ROČNÍK STUDIA ACADEMICA SLOVACA

Filozofická fakulta Univerzity Komenského privíta zahraničných slovakistov na 52. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V čase 31. júla – 20. augusta 2016 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK (Gondova ul. 2) v Bratislave pod záštitou dekana prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. uskutoční 52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Slávnostné otvorenie letnej školy bude v pondelok 1. augusta 2016 o 16.00 v aule Univerzity Komenského.

Školiacim pracoviskom podujatia je Filozofická fakulta UK, vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program letnej školy zabezpečuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Letná škola SAS od roku 1965 otvára brány zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry a poznávanie slovenských reálií.

Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých SAS ponúka aj špeciálne kurzy zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov, ako aj na odborno-metodickú prípravu lektorov a učiteľov slovenského jazyka. V tomto ročníku chceme osobitným spôsobom v prednáškových blokoch predstaviť základnú tému: Domáce a cudzie v jazyku a kultúre a zároveň reflektovať aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry.

Súčasťou programu bude prehliadka hlavného mesta s cieľom spoznať naše a cudzie v Prešporku/Bratislave, ako aj tradičná trojdňová vlastivedná exkurzie po regiónoch Slovenska, koncipovaná tematicky s dôrazom na konfrontáciu domáceho a cudzieho, aby účastníci získali reálny obraz o histórii a súčasnosti Slovenska a jeho obyvateľoch. Pre frekventantov sú pripravené štyri špeciálne trasy technická, agrárna, umelecká a sakrálna s návštevou slovenských miest, kultúrnych pamiatok, prírodných areálov. Svoje komunikačné i umelecké zručnosti môžu frekventanti rozvíjať zážitkovou formou v rámci tvorivých dielní (divadlo, film, tvorivé písanie, ľudový tanec, fotografia, spev, výtvarné umenie) pod názvom Keď sa stretne naše s vaším. Výstupy jednotlivých workshopov predstavia v interkultúrne ladenom programe Sami sebe 18. augusta o 16.00 v Moyzesovej sieni. Úspešným absolventom odovzdáme certifikáty na záverečnom ceremoniáli v aule UK v piatok 19. augusta o 11.00, po skončení bude spoločná recepcia v Moyzesovej sieni.

Na 52. ročník letnej školy SAS sa prihlásilo 160 frekventantov z 33 krajín sveta, podrobnejšie informácie nájdete na: www.fphil.uniba.sk/sas, kde bude k dispozícii aj denný vzdelávací a kultúrny program. Srdečne pozývame na vybrané podujatia letnej školy i na stretnutie so zahraničnými slovakistami.

Na stránke našej fakulty sú zverejnené online kroniky letnej školy Studia Academica Slovaca (1972 – 2013), ktoré dokumentujú atmosféru letnej školy z pohľadu účastníkov – frekventantov, lektorov i organizátorov:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/kroniky/