Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy

FiF UK pri príležitosti 500. výročia reformácie organizuje kolokvium, 9. 11. 2017 od 9:00 do 14:00 v Rektorskej sieni (budova UK na Šafárikovom námestí).


31. 10. 2017 08.28 hod.

Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy

FiF UK pri príležitosti 500. výročia reformácie organizuje kolokvium Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy

Miesto a čas konania: štvrtok 9. 11. 2017 od 9:00 do 14:00 v Rektorskej sieni, budova UK na Šafárikovom námestí ( 1. poschodie ).

Cieľom kolokvia je pripomenutie si lutherskej reformácie v dejinách stredovekej cirkvi ako duchovného, mentálneho a kultúrneho fenoménu s odrazom na myslenie, teológiu, kultúru a jazyk a ako zmenu (duchovnej) paradigmy stredoeurópskeho priestoru.

 

Príspevky účastníkov podujatia sa týkajú oblasti:

  • filozofie a školstva: Recepcia filozofických ideí na protestantských kolégiách a lýceách v Hornom Uhorsku (prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.),
  • histórie : Historické pozadie reformácie v  európskom kontexte (Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.),
  • teológie: Turecká hrozba v teológii reformátora Martina Luthera (Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.),
  • odrazu reformácie na vývin jazyka: Päťstoročný vývin jazyka v slovenskom evanjelickom prostredí (prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.),
  • sociológie: Kultúrny a sociálny odkaz reformácie (doc. PhDr. Ján Bunčák, PhD.),
  • odrazu myslenia na literatúru: Evanjelici a slovenská obrodenecká literatúra (doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.),
  • vývinu hudby: Protestantská hudobná tvorba  koncom 16. a v prvej polovici 17. storočia na území dnešného Slovenska (Mgr. Peter Martinček, PhD.),
  • estetiky: Estetika v kontexte evanjelického školstva a jej referencie na slovenské národné obrodenie (doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.),
  • etnológie: Konfesionalita v procesoch enklávnej svojbytnosti dolnozemských Slovákov (prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.  –  prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.).

Podujatie doplnia recitácie v dramaturgii doc. PhDr. Andrey Bokníkovej, PhD., a v podaní študentov Bc. Veroniky Cholevovej a Bc. Alberta Lučanského a hudobné diela vo výbere a interpretácii Mgr. Art. Branka Ladiča, PhD. a Mgr. Magdalény Stýblovej.