Zomrel prof. Ján Pauliny, významný arabista, bývalý dekan FiF UK

26. januára 2021 zomrel prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc., významný slovenský vedec a pedagóg, arabista svetového významu. Bol dlhoročným pracovníkom Filozofickej fakulty UK. Pôsobil na katedre klasickej a semitskej filológie a v r. 1994 – 1997 bol tiež dekanom fakulty.


27. 01. 2021 12.07 hod.

Prof. Ján Pauliny sa narodil 4. júna 1939. Absolvoval štúdium arabského a anglického jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Od r. 1961 bol zamestnancom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK. V roku 1987 sa habilitoval, v roku 1997 bol inaugurovaný na profesora. V rokoch 1994-1997 bol dekanom Filozofickej fakulty UK. Na fakulte pedagogicky pôsobil až do roku 2013, posledného doktoranda doškolil v roku 2016.

Svojím celoživotným dielom profesor Pauliny výrazne prispel k formovaniu modernej slovenskej i európskej arabistiky. Venoval sa mnohým arabistickým disciplínam – arabskej gramatike, lexikografii, dialektológii, historickej, zemepisnej, biografickej, náboženskej a ľudovej literatúre. Jeho bohatá bibliografia zahŕňa množstvo prekladov, vedeckých i popularizačných diel z oblasti arabských dejín, kultúry a islamu, ako aj recenzií rôznojazyčných svetových prác.

Jeho preklad Knihy o počiatku a rozprávania o prorokoch od Abú al-Hasana al-Kisá'ího bol prvým prekladom svojho druhu priamo z rukopisu do európskeho jazyka. Táto práca je všeobecne považovaná za originálne a priekopnícke dielo v oblasti arabskej ľudovej literatúry. Je považovaný za zakladateľa novej arabistickej disciplíny – štúdia arabskej ľudovej stredovekej náboženskej literatúry. Jeho prvý podrobný rozbor doposiaľ nevydaného rukopisného diela Pozoruhodnosti tohto sveta a večnosti podnietil ďalších zahraničných orientalistov ďalej ho skúmať a zozbierať množstvo ďalších rukopisov za účelom jeho úplného kritického vydania, čo je dôkaz, že jeho práca výrazne rezonovala aj v medzinárodných vedeckých kruhoch.

V roku 1997 prof. Pauliny výrazne prispel k zaradeniu tzv. Bašagičovej zbierky (islamské rukopisy a tlače v zbierkach Univerzitnej knižnice v Bratislave) do programu UNESCO Pamäť sveta (UNESCO Memory of the World).

Viac než dve desaťročia sa venoval prekladu Tisíc a jednej noci podľa viacerých vydaní a rukopisov, výsledkom čoho je osemzväzkové vydanie tohto klenotu svetovej literatúry v slovenčine ako jednom zo 6 nearabských jazykov, pokiaľ ide o kompletný preklad priamo z originálu.

Prof. Pauliny za svoje dielo získal viaceré medaily a vyznamenania:

Cena Jána Hollého za umelecký preklad, 2003
Cena ministra kultúry SR, 2010
Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo, 2019
Zlatá medaila FiF UK, 1996
Veľká  strieborná medaila UK, 2019

Česť jeho pamiatke!