NOVÝ ŠPIČKOVÝ VEDECKÝ TÍM NA FIF UK

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z našej fakulty.


12. 07. 2017 13.18 hod.

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z našej fakulty.

Z oblastí humanitných a spoločenských vied boli v druhom kole úspešné iba štyri tímy na celom Slovenku, preto nás teší, že medzi nimi sú aj výskumníci pod vedením profesora Jozefa Bátoru, vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

V prvom kole v lete roku 2015 získali status špičkových vedeckých tímov tieto štyri z našej fakulty:

1) „Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia“ z Katedry filozofie a dejín filozofie a z Katedry logiky a metodológie vied (doc. Mariana Szapuová, prof. František Gahér, doc. Michal Chabada, doc. Igor Hanzel, Dr. Igor Sedlár).

2) „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“ z Katedry slovenského jazyka a Katedry slovanských filológií (prof. Juraj Dolník, prof. Pavol Žigo, prof. Miroslav Dudok, prof. Oľga Orgoňová, doc. Alena Bohunická).

3) „Národné literatúry v literárnovednej reflexii“ z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií a Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky (prof. Ján Zambor, prof. Valerián Mikula, prof. Mária Kusá, doc. Miloslav Vojtech, doc. Jozef Tancer).

4) „Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte“ z Katedry všeobecných dejín, Katedry slovenských dejín, Katedry archívnictva a pomocných vied historických a Katedry etnológie a muzeológie (prof. Eduard Nižňanský, prof. Roman Holec, doc. Juraj Šedivý, doc. Pavol Tišliar).

Sme radi, že sme boli úspešní aj v druhom kole a na našej fakulte tak v súčasnosti pôsobí päť excelentných výskumných tímov z oblasti humanitných a spoločenských vied, čo je ďaleko najviac zo všetkých obsahovo podobne zameraných fakúlt na Slovensku a potvrdzuje to našu ambíciu byť lídrom v oblasti spoločenských a humanitných vied.