Vyjadrenie Akademického senátu FiF UK k medializovaným tvrdeniam


27. 04. 2023 13.05 hod.

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (AS FiF UK) sa ohradzuje voči zavádzajúcim až klamlivým tvrdeniam, ktoré v poslednom čase rezonujú v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Členky a členovia AS FiF UK sú presvedčení, že na FiF UK nedochádza k obmedzovaniu akademických slobôd ani k žiadnej „ideologizácii“, a už vôbec nie k politizácii. Veríme tiež, že personálne opatrenia, ku ktorým na fakulte v nedávnej minulosti došlo, boli a sú opodstatnené, neboli vynútené žiadnou ideológiou ani politizáciou a dekan FiF UK pri nich v plnej miere konal v súlade so záujmami fakulty.

Nie je vylúčené, že na pôde fakulty v rámci slobodnej diskusie zazneli a v budúcnosti aj zaznejú názory, ktoré časť spoločnosti v určitých ohľadoch môže vnímať ako kontroverzné. Pokiaľ však rešpektujú ideály humanizmu a integritu každého jednotlivca a nie sú v rozpore s aktuálnym právnym poriadkom, sme za to, aby im bol na pôde fakulty v slobodnej diskusii poskytnutý priestor.

V súvislosti s vyššie uvedeným, AS FiF UK plne podporuje dekana FiF UK prof. Zouhara a jeho snahu o to, aby bola fakulta priestorom pre slobodnú prezentáciu a diskusiu rôznych ideí a názorov, ktoré rezonujú v našej akademickej obci.