Projekt NATKON: výskum dominantných prúdov súčasnej filozofie

Aké myšlienkové smery stoja v centre súčasných filozofických debát? Ako na ne reaguje nový projekt tímu z katedry filozofie a dejín filozofie? A ako to vyzeralo na prvom podujatí tohto ambiciózneho projektu?


19. 10. 2023 12.57 hod.

Čoho sa projekt týka

Projekt APVV s názvom „Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy“ (2023 – 2027) reaguje na dva myšlienkové smery,  ktoré sa v priebehu posledných desaťročí stali primárnymi prístupmi vo väčšine filozofických disciplín. Ide o výnimočnú iniciatívu, na čele ktorej stojí profesor Michal Chabada z katedry filozofie a dejín filozofie.

Výskum sa zameriava na definovanie základov naturalizmu a konštruktivizmu a systematické rozlíšenie ich hlavných variantov. Snaží sa identifikovať a zhodnotiť ich hranice a miesta, kde sa vzájomne prelínajú v širokom spektre filozofických tém. Prostredníctvom analýz historických zdrojov a významných kritík chce poskytnúť nový dejinno-filozofický pohľad na naturalizmus a konštruktivizmus.

O čom bolo prvé projektové podujatie

Workshop „Prirodzenosť, cnosť, morálna norma: Naturalistické a konštruktivistické prístupy“ prebehol dňa 13. októbra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Príspevky predniesli traja rečníci.

Docent Marian Kuna z Katolíckej univerzity v Ružomberku otvoril workshop prezentáciou na tému „Biologické zakotvenie cností u neskorého A. MacIntyra“.  Predstavil koncepciu etického neo-aristotelizmu a naturalizmu A. MacIntyra, ktorá stavia na ponímaní človeka ako zraniteľného tvora závislého od ostatných členov a členiek jeho druhu. Autor následne objasnil odvodenie cností a etických hodnôt, najmä nezištného dávania, šľachetného prijímania, vďačnosti a náležitej prajnosti.

Doktor Roman Hloch z Ostravskej univerzity Ostravy predniesol príspevok „Lidský ergon a přirozenost ctností mezi Aristoteles a R. Hursthousovou“. V prezentácii sa venoval rozboru a porovnaniu tzv. „ergon argumentu“ u Aristotela a Rosalind Hursthousovej, ktorá predkladá jeho modernizovanú interpretáciu. Obe tieto koncepcie zdôrazňujú, že človek má špecifickú druhovú funkciu a účel, zakotvený v ľudskom rozume. Prednášajúci však zdôraznil, že sa líšia vo vnímaní psychológie a v otázke spojenia rozumu s nadprirodzenou entitou.

Posledný príspevok predniesol vedúci projektu NATKON, profesor Michal Chabada na tému „Konštruktivistické vysvetlenie morálnej normativity podľa Ch. M. Korsgaardovej“. V prezentácii sa zameral na procedurálny normatívny realizmus Ch. M. Korsgaardovej. Táto teória tvrdí, že existujú „správne a nesprávne spôsoby odpovedania na morálne otázky, pretože existujú správne postupy, ako sa k nim dostať“. Ide o postupy, ktoré nie sú náhodné, ale riadia sa morálnymi princípmi inšpirovanými Kantom. Teória Ch. M. Korsgaardovej chápe morálku ako výsledok ľudskej autonómie, zároveň však ako autoritatívnu a objektívnu oblasť.

Prečo a ako sledovať projekt naďalej

Sledovanie ďalších aktivít projektového tímu z katedry filozofie a dejín filozofie vám možno uľahčí hľadanie odpovedí na zásadné filozofické otázky. Okrem toho nahliadnete do fascinujúceho sveta myšlienkových prúdov, ktoré formujú súčasnú filozofiu a stanete sa súčasťou aktuálnej diskusie, ktorá s nimi súvisí. Začať môžete hneď teraz: vypočujte si rozhovor s profesorom Michalom Chabadom, ktorý sa týka aj spomínaného APVV projektu, z podkastovej série Na múriku

A to nie je všetko! Spolu s nami môžete očakávať nadchádzajúce podujatia a sledovať ďalší vývoj projektu NATKON prostredníctvom projektovej webovej stránky.