JAZYK V RUSKOM VEREJNOM PRIESTORE

Už niekoľko rokov sa doc. Irina Dulebová a doc. Nina Cingerová zaoberajú skúmaním rečovej agresie a komunikáciou vo verejnom priestore Ruska. Ich monografia Jazyk a konflikt: My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze, ktorá vyšla v roku 2019, dostáva v súvislosti s vojnou na Ukrajine ďalší rozmer.

Výrazy ako „denacifikácia“ a „špeciálna operácia“ v spojitosti s vojnou na Ukrajine odborníkov neprekvapili. „V sovietskom diskurze bolo slovo špeciálny mimoriadne obľúbené. Všetko, čo nepatrilo do ideálneho sveta sovietskeho človeka, bolo špeciálne,“ hovorí doc. Nina Cingerová z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK. S kolegyňou doc. Irinou Dulebovou v monografii Jazyk a konflikt: My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze už v roku 2019 opísali viaceré príklady vytvárania obrazu nepriateľa v ruskom mediálnom diskurze.

Špeciálna operácia – odkaz na sovietske časy

Ide o učebnicový príklad politicky motivovaného eufemizmu,“ vysvetľuje docentka Cingerová. Kým niektoré eufemizmy používame pre udržanie psychologického komfortu, napríklad keď hovoríme o veciach, ktoré sú nám nepríjemné (smrť, fyziologické procesy), v  prípade  výrazu špeciálna operácia je cieľom kamuflovať zlé činy. „Slová vojna aj operácia evokujú každé úplne iný scenár. Výraz vojna v nositeľovi jazyka evokuje dva tábory, ktoré proti sebe bojujú s použitím násilia, vojna to sú explózie, skaza, smrť, obete, plačúce deti... Pri výraze operácia si predstavíme len nejaký presný úkon či postup. Operácia môže byť aj súčasťou vojny, čo sa hodí do rozprávania o tom, že ‚my žiadnu vojnu nezačíname, my ju ukončujeme‘. Operácia tiež prospektívne nemusí zahŕňať také procesy, akými sú rokovania a podpísanie mieru.

Z hľadiska logiky propagandy je podľa Cingerovej pochopiteľné aj prípadné meno špeciálny. „Slovo špeciálny označovalo všetko, čo nepatrilo do ideálneho sveta sovietskeho človeka. Napríklad ‚špeciálni presídlenci‘ boli kulaci alebo presídlené etnické skupiny. Existovali ‚špeciálne‘ oddelenia, ktoré boli zodpovedné za cenzúru a sledovanie. Slovo špeciálny je jednotka, ktorá obsahuje minimum špecifických komponentov vyčleňujúcich ho spomedzi genericky príbuzných entít, v podstate vám nijako bližšie neurčuje danú operáciu, len ju vyčleňuje spomedzi iných.

Jazyk spodiny

Jedna kapitola v publikácii je venovaná práve idiolektu Vladimira Putina. „Výskumníci v oblasti politickej a mediálnej lingvistiky dnes často konštatujú a analyzujú fakt agresívnych diskurzných stratégií prezidenta Putina, ktoré sa už stali v ruskom lingvokultúrnom priestore okrídlenými výrazmi. Používa veľa štylisticky príznakovej lexiky, hovorových výrazov, invektív, žargonizmov či argotizmov, a to v takej miere, že ho to výrazne odlišuje od ostatných politických činiteľov,“ uvádza docentka Dulebová.

Čítať príklady z Putinových prejavov si vyžaduje silný žalúdok. Ak chce vyjadriť, že nepriateľa treba zabiť, používa frázu výraz „močiť v sortire“ (odkrágľovať na záchode). S obľubou tiež hovorí o tom, že niekoho treba „schvatiť za odno mesto“ (chytiť za pohlavný úd), teda zneškodniť, alebo obliecť mu „dereviannyj makintoš“ (drevenú rovnošatu) – zabiť a strčiť do truhly. O nerozhodných ľuďoch sa vyjadruje ako o tých, ktorí vedia len „sopli ževať“ (doslovne: žuť sopeľ), o správach, ktoré popiera „Vse vykovyriali iz nosa i razmazali po svoim bumažkam“ (všetko ste si vyšprtali z nosa a rozmazali po svojich papieroch).

Ako vidieť, jeho prejav je veľmi expresívny, hýri subštandardnou lexikou, o ktorej môžeme predpokladať, že  je príznačná skôr pre okrajové vrstvy spoločnosti. Používanie takýchto slangových a hovorových výrazov je v súlade s mediálnym obrazom silného muža vládnuceho tvrdou rukou,“ hovorí docentka Cingerová.

Putin svojím spôsobom vyjadrovania legalizuje tiež kriminálny, zločinecký žargón, v jeho prejavoch možno nájsť výrazy ako „otžať“ (uchmatnúť, čmajznúť), „otkatiť“ (aj tebe z toho kvapne), „raspiliť, otmyť“ (prať špinavé peniaze), „dvušečku vlepiť“ (napáliť dva roky väzenia).

Keďže Putin udáva tón politického diskurzu v Rusku, jeho vyjadrovanie sa snažia imitovať aj politickí predstavitelia na nižších úrovniach, hoci nie vždy dosiahnu úroveň svojho majstra, teda taký účinok ako Putin. Ako uvádza docentka Dulebová, počas svojho prezidentovania sa ho pokúšal napodobniť aj Dmitrij Medvedev, ale niektoré hrubé výrazy používané Putinom v jeho ústach zneli ako umelé vsuvky, kým pri Putinovi vyzerali prirodzene. „Podčiarkujú jeho roky budovaný obraz silného muža, ktorý sa aj vyjadruje ako mačo.

Docentky Dulebová a Cingerová v rámci predmetov Reč ruských politikov a Jazyk a konflikt so študentmi analyzovali aj v tomto semestri aktuálny diskurz v ruskojazyčnom prostredí, predovšetkým printové médiá, ale aj diskurz sociálnych médií. „Pokladáme za veľmi dôležité skúmať diskurzné stratégie a rečové taktiky  naratívov, ktoré sú predkladané obyvateľom Ruska, analyzovať ‚rozprávania‘, do ktorých sú ponorení.

-bt-