ZÍSKALI SME GRANT NA ROZVOJ DOPLŇUJÚCEHO A ROZŠIRUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA

Filozofická fakulta spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK získali finančnú podporu ministerstva školstva na rozvoj DPŠ a RŠ štúdia.

Autorky a autori projektu sa zamerali na podporu existujúceho doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ). Plánujú vypracovať chýbajúcu ucelenú koncepciu rozvoja tohto typu štúdia na UK na najbližších 10 rokov a jej konkretizáciu v podobe akčných plánov a cestovných máp. Ich zámerom je inovovať súčasný model tak, aby významnejšie prepájal teóriu a prax v učiteľskej príprave a reagoval na cielené potreby pedagógov. Prostredníctvom Ceny Učiteľskej akadémie UK plánujú na príkladoch inovatívnych kolegov a kolegýň ukázať dobrú prax vedenia a realizácie kurzov DPŠ či RŠ a zohľadnenia potrieb i očakávaní osôb, ktoré do štúdia vstupujú.

Na podporu inovácií výučby plánujú využiť unikátny e-learningový nástroj Učiteľská akadémia UK, ktorý bol spustený v roku 2022. Ten bude obohatený o videohospitácie a edukačné videoukážky vyučovania prioritizovaných predmetov ako: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, fyzika, chémia a informatika. Novinkou budú video rozhovory s frekventantmi DPŠ a RŠ,  videoukážky pedagogických prístupov z duálneho vzdelávania, čo posilní obsah DPŠ a RŠ o nové trendy z praxe. Riešiteľský tím zahrnul do koncepcie aj udržiavanie a rozvoj vzťahov s vysokoškolskými učiteľmi a učiteľkami tohto typu štúdia, a to prostredníctvom neformálneho Klubu Učiteľskej akadémie UK, ktorý má byť priestorom na realizáciu pravidelných workshopov zameraných na rozvoj pedagogických kompetencií. Súčasťou je aj vytváranie nových a zvýšenie dostupnosti existujúcich študijných materiálov aj zlepšenie priestorového i materiálno-technického zabezpečenia vzdelávania.

Vedúcou projektu je dr. Darina Dvorská z Filozofickej fakulty UK. Riešiteľský tím má 24 členov a členiek zo štyroch fakúlt UK. Projekt má byť ukončený 30. júna 2023.

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium poskytuje Univerzita Komenského dlhodobo na viacerých svojich fakultách pre vyučujúcich základných a stredných škôl ako možnosť doplniť či rozšíriť si svoju pedagogickú kvalifikáciu. V rámci RŠ si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali pedagogické vzdelanie, rozšíriť svoju učiteľskú aprobáciu o ďalší predmet. DPŠ slúži pre tých, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a rozhodli sa učiť. Výučba v týchto typoch štúdia má svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje veľa pozornosti.