Stalo sa na našej fakulte... FiF UK oslávila 100 rokov

Slávnostným zhromaždením v Aule UK si 25. októbra 2021 Filozofická fakulta UK pripomenula sto rokov od začiatku svojho fungovania. Vyučovanie sa na nej začalo 24. októbra 1921.

„Ak chceš plán na rok, zasej obilie; ak na desať rokov, zasaď strom; ak na celý život, vzdelávaj. Odmenou po roku je zrno, po desiatich rokoch stromy, po sto rokoch ľudia.“

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce otvoril príhovorom rektor UK prof. Marek Števček, ktorý uviedol, že FiF pokladá za svoju druhú materskú fakultu. Vyzdvihol, že fakulta plní svoju historickú úlohu – poskytovať priestor pre slobodu myslenia, vedeckého bádania, slušnej a vecnej polemiky, teda „priestor pre rozvoj ľudskej osobnosti cez svoju zvedavosť ukotvovanú v hodnotách humanizmu, tolerancie, poctivosti k sebe samému i k ostatným.“

Po ňom zaznel pozdravný list prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorý zaslala fakulte pri príležitosti jej výročia. Fakulta sa podľa nej dnes úspešne zapája do medzinárodnej spolupráce, má skvelé výsledky vo vedeckej činnosti a realizuje veľa zaujímavých projektov. Vyzdvihla tiež zásluhy fakulty pri pôsobení na verejnosť, čo je podľa nej „dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a vnímam ho ako veľkú výzvu tejto doby, v ktorej sa bohužiaľ enormne šíria a zneužívajú rôzne pseudovedecké názory.“ Prezidentka SR ocenila, že fakulta je verná svojmu poslaniu šíriť filozofiu – lásku k múdrosti. „Som presvedčená, že vedomosti, ktoré tu študenti získavajú, sú pevným základom nielen pre ich profesionálny život, ale sú podstatnou súčasťou formovania etických hodnôt mnohých generácií absolventov. Viesť študentov k tomu, aby disponovali autonómnym humánnym myslením je pridaná hodnota vzdelania, ktorá sa zúročí nielen v ich osobnom živote, ale aj v rozvoji celej spoločnosti. Za to vám patrí moja veľká vďaka a uznanie.“

Dekan jubilujúcej fakulty prof. Marián Zouhar vo svojom prejave hovoril o neľahkých začiatkoch, kedy fakulta zápasila s nedostatkom priestorov, personálu a peňazí. Spomenul tiež, že osud fakulty zrkadlili osudy našej krajiny v 20 storočí – počas jej fungovania dvakrát vznikol a zanikol spoločný štát Čechov a Slovákov, ovládli ju dve rôzne totality, v jej dejinách dochádzalo k násilným odchodom pedagógov aj ideologickým čistkám. „Nemožno zastierať, že napriek týmto dispozíciám, ktoré vzdelanie prináša, sme sa nevyhli ani negatívnym prejavom. Aj na filozofickej fakulte s objavili symptómy chameleónstva, hodnotovej a morálnej flexibilnosti. Tieto kapitoly našej minulosti nemôžeme obchádzať ani zahovárať. Som presvedčený, že filozofická fakulta je dostatočne vyspelá a hodnotovo ukotvená inštitúcia, na ktorej prekvitá sloboda myslenia a rešpekt k nej, ale zároveň sa učíme neopakovať chyby minulosti.“ Členovia  akademickej obce fakulty  boli niekoľkokrát počas uplynulých sto rokov nositeľmi významných dejinných zmien.

Keďže fakulta vznikla za pomoci českých profesorov, najmä tých z pražskej Karlovej univerzity, na slávnostnom zhromaždení nechýbal dekan Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej Michal Pulmann ktorý pripomenul viaceré zakladateľské osobnosti fakulty, ktorí pochádzali práve z Univerzity Karlovej – spomenul Josefa Hanuša, Miloša Weingarta, Karla Choteka, Jana Heidlera a Alberta Pražáka. „Väzby, ktoré vtedy medzi našimi inštitúciami vznikli, vytvárajú podložie storočného vzťahu modernej spolupráce medzi slovenskými a českými humanitnými inštitúciami – vzťahu takého premenlivého a zložitého, ako premenlivá a zložitá je história vzťahov medzi našimi krajinami v tomto období.“

Dekan fakulty prof. Zouhar následne odovzdal pamätné medaily čestným hosťom – vedeniu univerzity, bývalým dekanom FiF UK, dekanom filozofických fakúlt v Ľubľane, Prahe, Brne, a tiež dekanom filozofických fakúlt na Slovensku. Pamätnú medailu si tiež prevzali zástupcovia inštitúcií, ktoré úzko s fakultou spolupracujú a jej absolventi v nich nachádzajú profesijné uplatnenie, ako Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Univerzitná knižnica a ďalšie.

Na FiF UK počas  jej storočnej existencie študovalo množstvo osobností slovenského umeleckého a literárneho života. Na slávnosti preto vo výbere spisovateľa a pedagóga fakulty Pavla Rankova nazvanom Stalo sa na našej fakulte ... alebo inde zazneli úryvky z literárnych diel Pavla Vilikovského, Václava Pankovčina, Olivera Bakoša. Tomáša Horvátha, Juraja Šebestu, Pavla Rankova, Ivany Dobrakovovej, Emana Erdélyho a Mareka Vadasa, v ktorých zachytili svoje spomienky na atmosféru fakulty. Miestami takmer surrealistickú koláž profesionálne predniesla herečka Andrea Karnasová, dnes študentka estetiky FiF UK. Úsmevy – hoci za rúškami – bolo v tej chvíli vidieť najmä v radoch dlhoročných pedagógov fakulty.

Celú slávnosť profesionálne a zároveň veľmi osobne moderoval Ľubomír Bajaník, moderátor RTVS, absolvent a pedagóg fakulty. Zhromaždenie v Aule UK uzavrel krátky koncert súboru Hilaris Chamber Orchestra, pod umeleckým vedením Alana Vizváryho, ktorý zahral časti Leto a Zima zo skladby Štyri ročné obdobia v Buenos Aires skladateľa Astora Piazzolu.
-bt-

Záznam zo slávnostného zasadnutia si môžete pozrieť na Youtube

Viac fotografií z podujatia na Facebooku