OTVÁRAME ŠTUDIJNÝ PROGRAM, KTORÝ JE NA SLOVENSKU JEDINEČNÝ

Novoakreditovaný študijný program „archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva“ je vhodný pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa zaujímajú o dejiny a historické pramene a ich praktické využitie pre súčasnú spoločnosť.

Program je garantovaný medzinárodne uznávanými odborníkmi a na Slovensku jedinečný. Spája tradičné pomocné vedy historické (heraldika o erboch, paleografia o písmach, diplomatika o úradných písomnostiach atď.) a tradičnú muzeológiu s modernými „digital humanities“ ako je napríklad vzualizácia historických dát, 3D modelovanie alebo GIS pre históriu.

Po prvom spoločnom ročníku si študenti vyberú modul Archívnictvo alebo modul Muzeológia. Súčasťou oboch sú spoločné predmety využívajúce digitálne technológie pri poznávaní minulosti a sprístupňovaní historického dedičstva. Študenti budú mať prax a kontakt s potenciálnymi zamestnávateľmi už od 1. ročníka.

Absolventi si nájdu uplatnenie najmä v pamäťových inštitúciách (archívy, múzeá, galérie, knižnice), v registratúrach veľkých firiem alebo úradov, v informačných pracoviskách, redakciách alebo akademických pracoviskách (SAV, univerzity).