FIF UK OSLAVUJE 100 ROKOV

Vyučovanie na fakulte začalo 24. októbra 1921. Sté výročie si pripomenieme na slávnostnom zhromaždení akademickej obce v Aule UK 25. októbra 2021, ktoré bude možné sledovať online.

FiF UK je najstaršia humanitná a spoločenskovedná fakulta na Slovensku a v týchto dňoch si pripomíname jej sté výročie. Počas storočnej histórie na fakulte vyštudovalo vyše 30 000 absolventov v desiatkach odborov. Je „kolískou“ humanitných a spoločenskovedných vied  na Slovensku, zohrala priekopnícku úlohu pri začiatkoch vzdelávania a bádania v mnohých vedných odboroch. Pôsobili na nej mnohé zakladateľské osobnosti, bez ktorých by nevznikli ani spoločenskovedne a humanitne orientované ústavy Slovenskej akadémie vied či významné kultúrne diela.

Slávnostné zhromaždenie 25. októbra 2021 o 10.00

Sté výročie si pripomenieme na slávnostnom zhromaždení akademickej obce fakulty spojené so slávnostným zasadnutím akademického senátu fakulty a vedeckej rady fakulty v Aule UK a ďalšími kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, ktoré  sa budú konať počas akademického roka 2021/22.
Pri príležitosti výročia vyjde tiež obrazová publikácia k dejinám fakulty, vedecká publikácia kolektívu autorov, grafické dielo a pamätná medaila.

Slávnostné zhromaždenie môžete sledovať online cez Youtube alebo cez Facebook

Tlačová správa