Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyšiel zborník z konferencie k 95. výročiu FiF UK

Vyšiel zborník z konferencie k 95. výročiu Filozofickej fakulty UK

Slobodník, Martin – Glossová, Marta, ed.: 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 556 strán.

„Už 95 rokov nás myslenie baví“ bolo heslom osláv výročia FiF UK, ktoré prebehli v októbri 2016. Naša fakulta si výročie pripomenula dvojdňovou vedeckou konferenciou venovanou jej dejinám. Presne po roku je na svete zborník s príspevkami z tohto podujatia. „Minuloročná vedecká konferencia bola prvou venovanou dejinám fakulty. Cieľom bolo zmapovať dejiny jednotlivých vedeckých disciplín či odborov, všimnúť si osudy významných postáv akademickej obce a upriamiť pozornosť aj na jej študentov v konkrétnom spoločenskom, politickom a intelektuálnom kontexte,“ hovorí prodekan fakulty a zostavovateľ zborníka prof. Martin Slobodník.

Napriek tomu, že konferencia sa konala pri príležitosti osláv, dejiny FiF UK neredukovala na  dejiny jej úspechov, ale pokúsila na ne pozrieť ako na súčasť dejín komplikovaného 20. storočia na Slovensku. Príbeh bratislavskej filozofickej fakulty totiž do značnej miery odráža dejiny celej krajiny. Keďže fakulta bola niekoľko desaťročí jedinou akademickou inštitúciou v oblasti spoločenských a humanitných vied, nebola len „objektom“ dejín 20. storočia, ale jej zamestnanci, súčasť intelektuálnej elity Slovenska, dejiny 20. storočia aj spoluvytvárali. V pozitívnom i negatívnom zmysle. Vyše 30  štúdií zborníka prináša pohľad na oba aspekty.

Z tých pozitívnych zborník pripomína začiatky vzdelávania a bádania v mnohých vedných odboroch a ich zakladateľské osobnosti, bez ktorých by nemohli vzniknúť ani spoločenskovedne a humanitne orientované ústavy Slovenskej akadémie vied a umení založenej roku 1942, či nevznikli mnohé významné kultúrne diela.  Príspevky sa tiež venujú pedagógom a študentom, ktorí  prejavili statočnosť v období 2. svetovej vojny či nepodľahli ideologickým tlakom po nástupe komunistického režimu. Venuje sa tiež aktívnej úlohe, ktorú fakulta zohrala pri novembrových udalostiach roku 1989. 

Fakulta však zažila aj menej svetlé chvíle a zborník k 95. výročiu ich nevynecháva. Patril sem napríklad vynútený odchod českých zamestnancov koncom roku 1938, čistky a vyhadzovanie režimu nepohodlných pedagógov a študentov po februári 1948 a znova po roku 1970. „Cieľom výskumu dejín FiF UK nie je vystavovať na pranier konkrétne osoby, ale pochopiť procesy, ktoré sa na fakulte udiali, a vnímať ich ako prípadové štúdie vzťahu nedemokratickej štátnej moci k fakulte vysokej školy. Schopnosť kriticky reflektovať  vlastné zlyhania môže byť práve v dnešných časoch užitočným príkladom významu humanitných a spoločenských vied,“ konštatuje M. Slobodník.

Nový zborník umožní lepšie spoznať niektoré zákutia mnohovrstevného „príbehu“ FiF UK, ktorý za vyše 95 rokov spoluvytváralo vyše 40 tisíc študentiek a študentov a ďalšie stovky pedagógov a vedcov. „Pred blížiacou sa storočnicou chce aj týmto zborníkom FiF UK ako kolíska modernej slovenskej historiografie, sociológie či politológie poctivým spracovaním svojich vlastných inštitucionálnych dejín prispieť k pochopeniu turbulentného vývoja Slovenska, Československa i strednej Európy v 20. storočí,“ hovorí dekan FiF UK Jaroslav Šušol.

Barbora Tancerová

 

V prípade záujmu o publikáciu (cena je 20 eur) napíšte na propagaciafphil.uniba.sk .