Cena Daniela Tupého 2017

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom ŠVOK a Ceny Daniela Tupého v pondelok 15. 5. o 14,00 v G236

Vyhodnotenie súťaže Cena Daniela Tupého

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si vám všetkým v mene pána dekana FiF UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. a v mene celej komisie pre udeľovanie Ceny Daniela Tupého v prvom rade poďakovať za zaslané práce a oceniť váš záujem o tematiku, ktorá s udeľovaním tejto ceny súvisí.

Komisia v zložení

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (predsedníčka)

doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., mim. prof.

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

 navrhla oceniť tieto práce

1. miesto

Bc. Róbert Mihály (Katedra filozofie): Populizmus a extrémizmus v zrkadle spoločenskej krízy

2. miesto

Bc. Andrea Hanusková (Katedra etnológie a muzeológie): Reprezentácie študentov o moslimských mužoch a ženách 

3. miesto (dve miesta)

Kristína Kepičová (Katedra sociológie): Formy kyberšikanovania medzi mladými ľuďmi 

Marcela Rebrová (Katedra žurnalistiky): Juraj Špitzer (1919 – 1995) – publicista

 

Diplomy  za hodnotnú prácu v súťaži o Cenu Daniela Tupého

Bc. Dominika Sajanová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Arménska genocída v diskurze krajín východnej Európy

Bc. Kristína Puškelová (Katedra žurnalistiky): Škandinávia v kontexte migrácie

Ruiqi Zhang: Alexander Dubček a Teng Siao-pching v kontexte sociálno-politických reforiem (Studia Academica Slovaca — centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk)


Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov bude spojené s odovzdávaním cien ŠVOK v pondelok 15. 5. 2017 o 14,00 v miestnosti G-236 na Gondovej ulici (hlavná budova Filozofickej fakulty UK).

 

Všetkých vás pozývame na vyhlásenie súťaže.

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

predsedníčka komisi