Ukončené projekty a granty

APVV

1, APVV č. 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938 – 1945 v dokumentoch.

Vedúci projektu: prof. E. Nižňanský, CSc.  Realizácia projektu : 2008 – 2011.

 

2, APVV č. SK-SRB – 0017 - 09 – Slovensko a Srbsko v európskej histórii – kontakty a medzinárodná spolupráca. 

Realizácia projektu: 2010 - 2012

Zástupca vedúceho grantu, hlavný riešiteľ: doc. Mgr. M. Hurbanič, PhD.  spoluriešiteľ: Mgr. E. Škorvanková, PhD.  

Cieľ projektu: prezentovať výsledky srbsko-slovenskej spolupráce v rokoch 2008-2009, predstaviť parciálne  výsledky skúmania slovensko-srbských vzťahov na medzinárodnej konferencii.  

Publikačné výstupy:

HURBANIČ, Martin: Byzancia, Slovania a Avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602 – 610). Historický časopis 58, 2010, 1, s. 3-13

HURBANIČ, Martin: Stredoveký Balkán: Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6. - 15. storočí. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov 2010. 233 s. ISBN: 978807165818

 

3, APVV SK-SRB-022-06  Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky.

Realizácia projektu: 2008 – 2009

Spoluriešitelia  projektu: doc. Mgr. M. Hurbanič, PhD.;  prof. PhDr. M. Daniš, CSc.; Mgr. E. Škorvanková, PhD.

Cieľ projektu: Skúmať vzájomné kontakty a históriu slovenskej menšiny na území dnešnej Vojvodiny a srbskej komunity v Slovenskej republike. Skúmať históriu srbsko-slovenských vzťahov od najstarších dejín až po obdobie 20. storočia.

Publikačné výstupy:

HURBANIČ, Martin: Byzancia, Slovania a Avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602 – 610). Historický časopis 58, 2010, 1, s. 3-13.

HURBANIČ, Martin: Posledná vojna antiky: avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Byzantinologický seminár A. Avenaria. Prešov, Vyd. Michala Vaška, 2009. ISBN 978-80-7165-779-8. 380 s.

HURBANIČ, Martin: História a mýtus: avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Byzantinologický seminár A. Avenaria. Prešov, Vyd. Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-780-4. 176 s.

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Ivan Meštrović - umelec v službách štátu. In: Acta historica Posoniensia 11. Zborník k životnému jubileu doc. Zuzany Ševčíkovej.  Bratislava 2009, s. 170 – 181. 

 

 

VEGA

1, VEGA 1/0492/08 Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilometodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave.

Realizácia projektu: 2008 - 2010

Spoluriešiteľ: doc. Mgr. M. Hurbanič, PhD.

Cieľ projektu: Pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave je potrebné skúmať komplexne. Úloha sa upriamuje na analýzu obdobia pred príchodom misie na Veľkú Moravu v oblasti historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej. Výskum sa zameria na: 1. byzantský vzdelávací systém v 9. storočí, 2. koncepciu a politické pozadie byzantských misií, 4. byzantskú liturgiu a slovanský jazyk v liturgii, 5. predcyrilometodské misie na našom území, 6. právny systém v Byzancii.

Publikačné výstupy :

HURBANIČ, M.: Byzancia, Slovania a Avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602 – 610). Historický časopis 58, 2010, 1, s. 3-13.

HURBANIČ, M.: Posledná vojna antiky: avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Byzantinologický seminár A.Avenaria. Prešov, Vyd.Michala Vaška, 2009. ISBN 978-80-7165-779-8. 380 S., Index.

HURBANIČ, M.: História a mýtus: avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Byzantinologický seminár A.Avenaria. Prešov, Vyd.Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-780-4. 176 S., Index.

 

2, VEGA 1/0873/08 Ústredný hospodársky úrad. 

Realizácia projektu:  2008 – 2010.

Spoluriešiteľ: prof. E. Nižňanský, CSc. 

Výstup:  Ústredný hospodársky úrad [elektronický zdroj] : (holokaust na Slovensku) / Eduard Nižňanský a kol. - elektronický dokument. - Bratislava : Katedra všeobecných dejín FFUK : Historický ústav SAV, 2010. - 1 CD-ROM. - Adobe Reader. - Popis urobený dňa 10. 1. 2011.

 

3, VEGA 0176/11 Populačný vývoj a populačná politika na území Slovenska v rokoch 1939 – 1945.

Realizácia projektu: 2011 – 2013

Spoluriešitelia: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. a Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

Cieľ projektu: Problematika populačného vývoja a populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 a spracovanie východiskových materiálov do tejto problematiky prostredníctvom štatistických spracovaní demografických údajov, archívneho výskumu, rozboru dobovej tlače a právneho rámca vybraných spoločenských oblastí.

Publikačné výstupy:     

HRNČIAROVÁ, Daniela - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva.: Ženy v období autonómneho Slovenska. In: Historické štúdie. Acta historica Posoniensia XXI. – Bratislava : STIMUL, 2013. – ISBN 978-80-8127-080-2. s. 261 -298.

HRNČIAROVÁ, Daniela.:  Ideál slovenskej ženy a gazdinej. Populačné štúdie Slovenska 1, Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 333 – 389. [3,6 AH]

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Postavenie ženy v období Slovenského štátu. Populačné štúdie Slovenska 1, Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 167 – 332. [9,5 AH]

 

4, VEGA 1/1007/11 Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny  staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie.

Realizácia projektu: 2011 - 2013

Cieľ projektu: skúmať vedy o antickom staroveku na Slovensku v 20. storočí podľa jednotlivých disciplíN. dejiny, klasická filológia, medievalistika a novolatinské štúdiá, latinská epigrafika, latinská numizmatika. Výstupom by malo byť postupné spracovanie biografií jednotlivých odborníkov, dejiny jednotlivých odborov, prehľad pracovísk, bibliografia antických štúdií na Slovensku.

Výstup: 10. januára 2014 sa konala obhajoba a hodnotenie projektu s pozitívnym výsledkom.

Publikačné výstupy:

VALACHOVIČ, Pavol: Miloslav Okál, organizátor prekladateľského života na Slovensku. Z dějin vědy o antickém starověku 3: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování. Reproris, Ostrava 2013, s. 76 - 80.

VALACHOVIČ, Pavol: Miloslav Okál a jeho poznámky zo štúdia. Sambucus VIII, Trnava 2012, s. 268 – 271.

VALACHOVIČ, Pavol: Latinská epigrafika na Slovensku. Krakow 2013. 82 strán

Spoluriešiteľ: doc. PhDr. P. Valachovič, CSc.

 

5, VEGA 1/0620/12 Základné problémy v Rímskej ríši v neskorom cisárstve

Realizácia projektu: 2012 - 2014

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave; Spoluriešitelia: Mgr. Marta Sendeková, PhD. FF UJEP Košice; Mgr. Emanuel Jirkal, FF UKF v Nitre

Cieľ projektu: venovať sa dejinám neskorej antiky v Rímskej ríši, základným problémom politikých, hospodárskych, sociálnych a náboženských dejín v tomto období, pripraviť základné študijné materiály.

Publikačné výstupy:

VALACHOVIČ, Pavol: Neskoré cisárstvo a zánik antikého sveta. Problémy, interpretácie, perspektívy. Nové historické rozhľady 3, 2013, č. 2, s. 7 – 15.

 

6, VEGA 1/0335/11 Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí.

Realizácia projektu: 2011 - 2014

Spoluriešiteľ: doc. Mgr. V. Múcska, PhD.

VEGA 1/0335/11 Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí.

Realizácia projektu: 2011 - 2014

Spoluriešiteľ: doc. Mgr. V. Múcska, PhD.

 

7, VEGA č. 1/0370/13 Stereotypy ruskej politiky vo vzťahu k Európe v 19. – 20. storočí


Realizácia projektu: 2013 - 2015

Vedúci projektu: prof. M. Daniš, CSc. Riešitelia projektu: PhDr. Jarmila Boboková, CSc; Mgr. Eva Škorvánková, PhD.

Publikačné výstupy: Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Acta Historica Posoniensia. Bratislava 2014.

<output>Ruská politika na eurázijskom kontinente v moderných dejinách. Ed. Miroslav Daniš - Lukáš Rybár. Acta historica posoniensia. Bratislava 201</output>

Medzinárodné projekty

1, Anatomy of Holocaust in Slovakia, schválený medzinárodnou organizáciou International Task Force for Holocaust.

Vedúci projektu : prof. E. Nižňanský, CSc. Realizácia projektu : 2009 – 2011.

 

2, „Park ušľachtilých duší“. Projekt realizovaný Izraelskou obchodnou komorou na Slovensku. Najvýznamnejším výstupom tohto projektu bola realizácia pamätníku „Park ušľachtilých duší“ vo Zvolene.

Vedecký garant projektu: prof. E. Nižňanský, CSc. Realizácia projektu :  2007-2010

 

3, „Stratené mesto“. Projekt realizovaný Izraelskou obchodnou komorou na Slovensku v rokoch 

Vedecký garant projektu: prof. E. Nižňanský, CSc. Realizácia projektu : 2011 – 2013.

 

4, Projekt Vergleichende Untersuchungen zum sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel in den Grenz- und Kontaktzonen Ostmitteleuropas im Mittelalter.

Vedúci projektu: Prof. Dr. Christian Lübke; GWZO an der Universität Leipzig.

Spoluriešiteľ: doc. Vincent Múcska

Realizácia projektu: 2008 – 2010

 

5, Medzinárodný projekt 114-451-2216/2011-02: Medieval settlements on the territory of Vojvodina, historical processes and events.  Srednjovekovna naselja na tlu Vojvodine istorijski dogadjaji i procesi, Projekat sekretarijata za nauku AP Vojvodine.

spoluriešiteľ: doc. Mgr. M. Hurbanič, PhD.

cieľ projektu: história stredovekého osídlenia srbskej Vojvodiny.

Iné

1, KEGA 014UKF-4/2012 Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu - "Slovania a Európa v ranom stredoveku" pre stredné školy

Realizácia projektu: 2012 - 2014

spoluriešiteľ: doc. Mgr. M. Hurbanič, PhD.  Mgr. Matej Gogola