Pavol Baboš

odborný asistent, katedrový koordinátor výmenných mobilít

E-mail pavol.babosuniba.sk

Konzultačné hodiny Streda 14.00 - 16.00 

Kancelária SB 521 (telefónny kontakt: 02/9013 2039)  

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • voličské správanie
 • polarizácia v spoločnosti
 • postoje k európskej integrácii
 • akceptácia korupčného správania
 • spoločenská participácia mladých ľudí

Kurzy - výučba

 • Voličské správanie
 • Základy ekonómie
 • Základy politickej vedy
 • Experiment v sociologickom výskume
 • Prieskum trhu
 • Vybrané otázky prieskumu trhu

Výskum

2003 - 2005 Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia, Štátny program výskumu a vývoja, SAV

2006 Analýza životnej úrovne rómskych domácností na Slovensku (pilotný projekt). UNDP Bratislava

2007 – 2008 Children’s poverty and social exclusion. Childwatch International Research Network Grant

2009 – 2010 The evolution of day care provision for children under 4 in Visegrad countries. International Visegrad Fund Grant

2009 – 2011 Sociálna inklúzia: teoreticko-metodologické a sociálno-politické súvislosti v sociologickej perspektíve. VEGA

2009 – 2012 CESIUK - Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského

2011 Analýza životnej úrovne rómskych domácností na Slovensku (Druhá vlna). UNDP Bratislava

2015 - 2018 Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. APVV (spoluriešiteľ)

2015 - 2018 Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku. VEGA (spoluriešiteľ)

2018 - 2021 Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future (CHIEF). Horizont 2020 (spoluriešiteľ)

2018 - 2021 Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce. APVV (spoluriešiteľ)

2019 - 2022 Práca ako zdroj sociálneho vylúčenia a anómie: formy prekarizácie práce a ich konzekvencie. VEGA (vedúci projektu)

2019 - 2022 Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku. VEGA (spoluriešiteľ)

Publikácie

Výber z publikačnej činnosti

(Celý zoznam publikačnej činnosti možno nájsť v CREPČ.)

Világi, Aneta, Baboš, Pavol, Králiková, Marta (2021): Politizácia európskej integrácie na Slovensku. Postoje politických strán. Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Buštíková, Lenka, Baboš, Pavol (2020). Best in covid: populists in the time of pandemic. DOI 10.17645/pag.v8i4.3424 In: Politics and Governance. 8, 4, 496-508.

Világi, Aneta, Baboš, Pavol (2020). Big debate, small effect: impact of televised political debates in Slovak parliamentary elections 2020. DOI 10.5817/PC2020­‐3­‐372 In: Politologický časopis. 27, 3, 372-387.

Baboš, Pavol, Világi, Aneta, Soláriková, Petra (2019). Role of anxiety in radicalizing political attitudes: experimental evidence from Slovakia. Studia Psychologica. 61, 1, 42-55.

Baboš, Pavol, Világi, Aneta (2018). Just a show? Effects of televised debates on political attitudes and preferences in Slovakia. East European Politics and Societies and Cultures. 32, 4, 720-742.

Životopis

Vzdelanie

2013 PhD. v odbore politická teória, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2012 M.Sc. v odbore Social Policy Analysis, K.U.Leuven, Belgicko

2009 Mgr. v odbore politická teória, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Profesionálna kariéra

2022 – odborný asistent, Katedra sociológie FiF UK v Bratislave

2020 – 2022 2muse, agentúra pre prieskum verejnej mienky, vedúci oddelenia, senior analytik

2013 –2020 Odborný asistent, Katedra politológie FiF UK v Bratislave

2016 – 2017 Research Fellow, Slavic Research Center, Hokkaido University, Japonsko

2013 - 2017 Vedecký pracovník, Centrum spoločenských a psychologických vied (Prognostický ústav), SAV