Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pavol Baboš

funkčné miesto docenta, katedrový koordinátor výmenných mobilít

E-mail pavol.babosuniba.sk

Konzultačné hodiny  Utorok 9.30 - 11.30 hod.

Kancelária S 521 (telefónny kontakt: 02/9013 2008)  

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • voličské správanie
 • polarizácia v spoločnosti
 • postoje k európskej integrácii
 • akceptácia korupčného správania
 • spoločenská participácia mladých ľudí

Kurzy - výučba

 • Voličské správanie
 • Základy ekonómie
 • Základy politickej vedy
 • Experiment v sociologickom výskume
 • Prieskum trhu
 • Vybrané otázky prieskumu trhu

Výskum

2023 – 2025: TRUEDEM: Trust in European Democracies / Dôvera v európske demokracie. (H2020)

2022 – 2023: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy (Európsky sociálny fond).

2019 – 2023: EU3D – EU Differentiation, Dominance and Democracy / Diferenciácia, nadvláda a demokracia v EÚ. (H2020)

2016 – 2020:    EURECOR: Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty. (APVV-145-0732).

2016 – 2020:  ENLIVEN: Podpora celoživotného vzdelávania pre inkluzívnu a dynamickú Európu (H2020 – 693989)

2016 – 2017:      Zdroje euroskepticizmu a ako ich adresovať, schéma Európskej komisie Europe for Citizens

2016:     Zdroje negatívnych nálad voči NATO a USA, zadávateľ Ambasáda USA v Bratislave

2015 – 2017:    Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Vega (2/0117/15).

2015-2016:          Postoje Slovákov k EÚ, zadávateľ Ministerstvo zahr. vecí a eur. záležitostí SR

2013 – 2017: Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka. (APVV-0379-12).

2012 – 2015: INPERNE: Inštitucionálna výkonnosť v Európe (APVV-0413-11).

Publikácie

Výber z publikačnej činnosti

(Celý zoznam publikačnej činnosti možno nájsť v CREPČ.)

Világi, Aneta, Baboš, Pavol, Králiková, Marta (2021): Politizácia európskej integrácie na Slovensku. Postoje politických strán. Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Buštíková, Lenka, Baboš, Pavol (2020). Best in covid: populists in the time of pandemic. DOI 10.17645/pag.v8i4.3424 In: Politics and Governance. 8, 4, 496-508.

Világi, Aneta, Baboš, Pavol (2020). Big debate, small effect: impact of televised political debates in Slovak parliamentary elections 2020. DOI 10.5817/PC2020­‐3­‐372 In: Politologický časopis. 27, 3, 372-387.

Baboš, Pavol, Világi, Aneta, Soláriková, Petra (2019). Role of anxiety in radicalizing political attitudes: experimental evidence from Slovakia. Studia Psychologica. 61, 1, 42-55.

Baboš, Pavol, Világi, Aneta (2018). Just a show? Effects of televised debates on political attitudes and preferences in Slovakia. East European Politics and Societies and Cultures. 32, 4, 720-742.

Životopis

Vzdelanie

2013 PhD. v odbore politická teória, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2012 M.Sc. v odbore Social Policy Analysis, K.U.Leuven, Belgicko

2009 Mgr. v odbore politická teória, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Profesionálna kariéra

2022 – odborný asistent, Katedra sociológie FiF UK v Bratislave

2020 – 2022 2muse, agentúra pre prieskum verejnej mienky, vedúci oddelenia, senior analytik

2013 –2020 Odborný asistent, Katedra politológie FiF UK v Bratislave

2016 – 2017 Research Fellow, Slavic Research Center, Hokkaido University, Japonsko

2013 - 2017 Vedecký pracovník, Centrum spoločenských a psychologických vied (Prognostický ústav), SAV