Daniel Gerbery

docent

E-mail daniel.gerberyuniba.sk

Konzultačné hodiny Štvrtok 10.00 - 12.00 

Kancelária S 521 (telefónny kontakt: 02/9013 2039)  

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • výskum životnej úrovne, chudoby, sociálnych nerovností

 • ekonomická sociológia

 • komparatívna sociálna politika

 • kvantitatívne metódy v sociálnych vedách

 • evaluácia verejných politík (životné minimum, sociálna politika, rodinná politika), sociálne indikátory

Kurzy - výučba

 • Úvod do metodológie sociologického výskumu
 • Metódy zberu dát v sociologickom výskume 
 • Príprava kvantitatívneho sociologického výskumu
 • Štatistika pre sociológov
 • Analýza sociologických dát
 • Ekonomická sociológia 
 • Komparatívna politická ekonómia 
 • Viacrozmerné štatistické metódy pre sociológov
 • Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce

Výskum

2003 - 2005 Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia, Štátny program výskumu a vývoja, SAV

2006 Analýza životnej úrovne rómskych domácností na Slovensku (pilotný projekt). UNDP Bratislava

2007 – 2008 Children’s poverty and social exclusion. Childwatch International Research Network Grant

2009 – 2010 The evolution of day care provision for children under 4 in Visegrad countries. International Visegrad Fund Grant

2009 – 2011 Sociálna inklúzia: teoreticko-metodologické a sociálno-politické súvislosti v sociologickej perspektíve. VEGA

2009 – 2012 CESIUK - Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského

2011 Analýza životnej úrovne rómskych domácností na Slovensku (Druhá vlna). UNDP Bratislava

2015 - 2018 Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. APVV (spoluriešiteľ)

2015 - 2018 Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku. VEGA (spoluriešiteľ)

2018 - 2021 Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future (CHIEF). Horizont 2020 (spoluriešiteľ)

2018 - 2021 Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce. APVV (spoluriešiteľ)

2019 - 2022 Práca ako zdroj sociálneho vylúčenia a anómie: formy prekarizácie práce a ich konzekvencie. VEGA (vedúci projektu)

2019 - 2022 Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku. VEGA (spoluriešiteľ)

Publikácie

Výber publikačnej činnosti

(Viac: https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Gerbery)

Monografie:

SOPÓCI, J. a kol., 2019: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. Stimul: Bratislava.

SOPÓCI, J. – DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2015: Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku – nerovnosti v zdraví. Stimul: Bratislava.

GERBERY, D. – HOFREITER, R. (eds.), 2015: Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy. Stimul: Bratislava.

GERBERY, D. (ed.), 2011: Potrebujeme sociálny štát? Úvahy (nielen) o verejnej politike. Fridrich Ebert Stiftung: Bratislava.

GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R., 2011: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie. UK: Bratislava.

GERBERY, D. – ŠKOBLA, D. – LESAY, I. (eds.), 2008: Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky. Fridrich Ebert Stiftung: Bratislava.

Kapitoly v monografiách

GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R., 2018: Labour market inequalities and their reproduction from a class perspective: class-based analysis of social stratification and social mobility. In: Štefánik, M. et al.: Labour Market in Slovakia 2019+. Bratislava: Institute of Economic Research, Slovak Academy of Science.

GERBERY, D. – MIKLOŠOVIČ, T., 2016: Living outside the labour market: optimising the Slovak minimum income scheme through microsimulation. In: Lubyová, M. – Štefánik, M. (eds.): Labour Market in Slovakia 2017+. Bratislava: Institute for Forecasting, Slovak Academy of Science.

GERBERY, D., 2015: Ekonomika a spoločnosť: koncept „embeddedness“ a jeho rola v ekonomickej sociológii. In: Gerbery, D. – Hofreiter, R. (eds.): Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy. Stimul: Bratislava.

GERBERY, D., 2015: Adekvátnosť a motivácia v systéme pomoci v hmotnej núdzi – nevyhnutná dilema? In: Lubyová, M. (ed.): Labour Market in Slovakia 2016+. Bratislava: Institute for Forecasting, Slovak Academy of Science. 

UNDP, 2012: Report on the Living Conditions of Roma Households in Slovakia 2010. Bratislava: United Nations Development Programme CIS and Europe, Bratislava Regional Centre.

GERBERY, D., 2011: Minimum income protection in Slovakia. In: Bahle, T. – Hubl, V. – Pfeifer, M. (eds.): The Last Safety Net: A Handbook of Minimum Income Protection in Europe. Bristol: Policy Press.

GERBERY, D., 2011: Sociálny štát a redistribúcia príjmov: úloha sociálnych transferov. In: Gerbery, D. (ed.): Potrebujeme sociálny štát? Úvahy (nielen) o verejnej politike. Bratislava: Fridrich Ebert Stiftung.

GERBERY, D., 2011: Súvislosti rodovo podmienenej komodifikácie pracovnej sily. In: Cviková, J. (ed.): Rodová perspektíva v ekonómii. Bratislava: Aspekt. 

GERBERY, D., 2010: Public childcare in the Slovak Republic: development, outcomes and public attitudes. In: Scharle, A. (ed.): Manka goes to work. Public childcare in the Visegrad countries 1989-2009. Budapest: Budapest Institute for Policy Analysis.

Štúdie v odborných časopisoch:

DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2018: Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. In: Sociológia, 50, 4, s. 396-428.

GERBERY, D. – MIKLOŠOVIČ, T.: Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia. In: Sociológia, 50, 3, s.1-22.

GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R., 2017: Urbánna chudoba na Slovensku. In: Geografický časopis, 69, 3, s. 263-280.

GERBERY, D., 2016: Rodinná politika na Slovensku v komparatívnej perspektíve. In: Slovenská štatistika a demografia, 26, 3, s.48-68.

GERBERY, D. – FILČÁK, R., 2014: Exploring Multi-dimensional Nature of Poverty in Slovakia: Access to Energy and Concept of Energy Poverty. In: Ekonomický časopis, 64, 6, s. 557-578.

DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2014: Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví: sociálno-ekonomický status ako determinant zdravia. In: Sociológia, 46, 2, s.194-219.

GERBERY, D., 2008: Príjmová chudoba a materiálna deprivácia v Slovenskej republike. In: Fórum sociální politiky, 2, 5, s. 9-17.

GERBERY, D., 2007: Princíp aktivácie v sociálnej politike a jeho vzťah k zmierňovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia. In: Sociológia, 39, 5, s.383-408.

GERBERY, D. – KVAPILOVÁ, E., 2006: Nové inštitucionálne črty sociálneho štátu na Slovensku. In: Ekonomický časopis, 54, 2, s. 107-125.

DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2005: Od chudoby k sociálnemu vylúčeniu. In: Sociológia, 37, 2, s. 143-176.

Životopis

Vzdelanie

2000 – Mgr., odbor sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2009 – PhD., odbor sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Profesionálna kariéra

Od 2001 výskumník na Inštitúte pre výskum práce a rodiny

Od 2009 odborný asistent na katedre sociológie FiF UK v Bratislave

Iné odborné a profesionálne aktivity