Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

Miestnosť: G 373

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: streda 9.00 - 10.30

Klapka: 2363

 

2009 : Diplom PhD v odbore Všeobecná lingvistika so špecializáciou na francúzsku lingvistiku : Polyfunkčnosť francúzskeho určitého a neurčitého člena z pohľadu slovenského jazyka. Dizertačná práca, s. 159 FiFUK

2006 : Diplom Master de Littérature, Philologie et Linguistique. Špecializácia: Francúzska lingvistika : La catégorie de la détermination en slovaque. (Etude contrastive français - slovaque), Université Sorbonne Paris IV

2004 : Diplom Licence de Lettres Modernes. Špecializácia : Didaktika francúzskeho jazyka pre cudzincov, Université Sorbonne Paris IV

2003 : Diplom DEUG de Lettres Modernes. Université Sorbonne Paris IV

2000 - 2001 : Štúdium na FiFUK Bratislava, Katedra slovenského jazyka a literatúry

1999 : Diplom DALF. Medzinárodný inštitút francúzskeho jazyka a kultúry pri Univerzite Marc Bloch Štrasburg

Od roku 2006 pôsobí ako externý učiteľ francúzskeho jazyka a literatúry (argumentácie, rozbor literárneho textu) na francúzsko - slovenskej bilingválnej sekcii, Gymnázium Metodova

1. Publikačná činnosť :

Puchovská, Z., : Francúzske osobné neurčité zámeno ON ako výzva pre interpretačnú kompetenciu recipientov rámci jazykovo heterogénnej komunikácie. s. 209 - 219. Jazyk a jazykoveda v interpretácii, Univerzita Komenského v Bratislave 2014, ISBN 978-80-223-3695-6

Puchovská, Z., : Le défi terminologique et notionnel pour le traducteur du métalangage idiolectal de Gustave Guillaume. Troisième journées d'Etudes romanes Quo vadis, Romanistica ? 19. a 20. september 2014 FiFUK, Bratislava (v tlači)

Puchovská, Z. : A la recherche du statut de l'article en français : le contact de deux langues permet-il de préciser le statut de l'article au sein du système linguistique français ? Culture, langue et littérature entre géographie et histoire : aspects interdisciplinaires IIIe Colloque international Studia Romanistica Beliana Université Matej Bel, Faculté des Sciences humaines, Banská Bystrica, Slovaquie, 10 et 11 octobre 2013 (v tlači)

Puchovská, Z. : La (non) transparence de la fonction de l'article français au sein de la situation de communication linguistiquement hétérogène. SILF XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle, Brno 18. - 22. Septembre 2013 (v tlači)

Puchovská, Z. (2013): La représentation des préjugés ethniques en français: quelques notes sur les notions du stéréotype linguistique et du stéréotype de pensée, s. 49 - 59 In: Philologia XXIII/1, Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského

Puchovská, Z. (2012): Le principe de la transparence comme méthode possible de l'analyse de l'article français, s. 21 - 33, In: Deuxièmes journées d'Etudes romanes Nouveaux modèles et théories et leur application en linguistique, littérature, traductologie et didactique au cours des vingt dernières années. Bratislava: AnaPress

Kenížová, Z. (Puchovská) (2009): La nécessité de l'analyse linguistique dans le processus de traduction. (L'analyse linguistique des valeurs sémantiques de l'article et son application dans le processus de traduction.), s. 171 - 181 In: La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones. Lask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Kenížová, Z. (Puchovská) (2009): Dans quelle mesure peut-on considérer les pronoms indéfinis " nejaký ", " akýsi ", " istý " et le numéral " jeden " comme équivalents directs de l'article indéfini français ?, s. 17 - 27 In: Philologia XIX, Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského.

Kenížová, Z. (Puchovská) (2007): Neurčitý člen vo francúzštine a jeho vyjadrenie neurčitým zámenom "nejaký" (Komparatívna štúdia). XVII. Kolokvium mladých jazykovedcov, Bratislava: SAV

2. Vedecké projekty :

Od roku 2014 : Člen Prekladateľského Ateliéru prednášok Gustava Guillauma (Atelier de Traduction des Conférences de Gustave Guillaume) L'Association Internationale de Psychomécanique du Langage (AIPL) pod vedením prof. Sophie Saffi Professeure Univerzita v Aix-en-Provence

Od roku 2013 : Člen riešiteľskej skupiny GRAC (Grammaire et Contextualisation) Pod vedením doc. Cécile Bruley Univerzita Sorbonne nouvelle, Paris III

1.  Projet VEGA č. 1/0376/11 : Etnické predsudky v jazyku – lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch 

Riešitelia : Doc. Bohdan Ulašin, PhD. (hlavný riešiteľ), spoluriešitelia : Mgr. Martin Dorko, PhD., Mgr. Jana Marcelliova-Benková, PhD., Mgr. Roman Sehnal, PhD.

Cieľ : Hlavným cieľom projektu je analýza lexikálno-sémantickej štruktúry etnických podstatných a prídavných mien, ako aj ich derivátov a kolokácií. Na základe korpusu vytvoreného zo slovných spojení, výrazov a frazeologických jednotiek, ktoré obsahujú etnonymum, sa analyzuje, klasifikuje a porovnáva sémantická štruktúra etnonyma v rámci románskych jazykov.

Realizované aktivity : Puchovská, Z. (2013): La représentation des préjugés ethniques en français: quelques notes sur les notions du stéréotype linguistique et du stéréotype de pensée,

s. 49 - 59  In: Philologia XXIII/1, Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského

Etnické predsudky v jazyku lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. Výstupná konferencia projektu VEGA, č. 1/0376/11 26.9.2013 FIFUK

Výstupy :ULAŠIN, Bohdan a kol.: Etnické predsudky v jazyku - lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. Bratislava, UK, 2014. ISBN 978-80-223-3543-0

2. Projekt VEGA č. 1/0791/15: Slovenská prekladateľská škola – mýty a fakty

Riešitelia :  Mgr. Ivana Kupková, PhD. (hlavný riešiteľ), spoluriešitelia : Doc. PhDr. Andričík Marián, PhD., PhDr. Gavurová Miroslava, PhD., PhDr. Djovčoš Martin, PhD., Mgr. Koželová Adriána, PhD., PhDr. Kubuš Martin, PhD., Kupka Valerij, PhDr. Palkovičová Eva, PhD., Doc. PhDr. Petraško Ľudovít, PhD.

Cieľ : Hlavným vedeckým cieľom projektu je čo možno najobjektívnejšie zhodnotiť fenomén, ktorý sa v slovenskej teórii prekladu označuje názvom slovenská prekladateľská škola: na základe systematickej analýzy prekladov umeleckej literatúry z angličtiny, ruštiny, španielčiny, nemčiny a francúzštiny do slovenčiny v porovnaní s originálom vyhodnotiť kvalitu týchto prekladov; určiť, či postupy použité jednotlivými prekladateľmi vykazujú znaky jednotnej školy (rovnaké zásady, metódy); ak áno, definovať znaky školy, prípadne sa pokúsiť zistiť, či tieto znaky nie sú výsledkom vplyvu redakčnej práce, resp. vydavateľských úzov; ak nie, opísať podobu (hlavné tendencie, smery) vývoja slovenského umeleckého prekladu od 60. rokov 20. storočia.

3. Prednášky a semináre :

Morfosyntax francúzskeho jazyka 1 - 4

Kapitoly z komparatívnej gramatiky 1, 2

Kapitoly z francúzskej syntaxe 1,2

Historický vývin francúzskeho jazyka

Argumentačné postupy vo francúzskom písanom prejave

Jazykovo-interpretačná analýza textu 1 - 3

Didaktika francúzskeho jazyka

Metodológia vedeckej práce