doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

V období rokov 1986-1991 pôsobil ako asistent na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko); od roku 1991 pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre estetiky vedie kurzy: Dejiny svetovej literatúry, Dejiny drámy, Axiológia umenia, Komparatistika umenia, Dejiny slovenskej estetiky, Estetika súčasných umeleckých tendencií ako aj ďalšie povinne voliteľné kurzy.   

Vydal knihy Literatúra a kontext (1999), Spomínanie medzi bytím a zabúdaním (2009), Anabáza (2011) a Tradícia a identita (2016). Spolu s Jaroslavom Blechom a Jurajom Hamarom vydal monografiu Slovenský Loutkář 1928 (2018). Je editorom kníh Interpretácia umenia – umenie interpretácie (1997), Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí (2009, spolu s Oliverom Bakošom) a Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia (2015, spolu s Antonom Eliášom). Na knižné vydanie pripravil časť z diela Jozefa Podhradského, Štefana Petruša, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Michala Harpáňa a Michala Ďugu.

Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje aj divadelnej a opernej réžii (režíroval okolo sto inscenácií na Slovensku, v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Slovinsku). Vydal aj dve knihy dramatických textov: Tri scenáre (1997), Drámy 2 (2008);  jeho sedem divadelných hier bolo inscenovaných v profesionálnych divadlách na Slovensku a v Srbsku.

VUPCH