CENA DANIELA TUPÉHO 2016

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom ŠVOK v pondelok 16. 5. o 13,00 v G236


13. 05. 2016 08.46 hod.

Vyhodnotenie súťaže Cena Daniela Tupého

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si vám všetkým v mene pána dekana FiF UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. a v mene celej komisie pre udeľovanie Ceny Daniela Tupého v prvom rade poďakovať za zaslané práce a oceniť váš záujem o tematiku, ktorá s udeľovaním tejto ceny súvisí.

Komisia v zložení

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (predsedníčka)

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., mim. prof.

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

 

navrhla oceniť tieto práce

 

1. miesto

Bc. Martina Zboroňová: Rodovo podmienené násilie páchané na ženách

 

2. miesto

Bc. Martin Foltin: Postoj K. Kosíka k roku 1968: medzi „koncom dejín“ a pokračovaním „bezdejinnosti“

 

3. miesto (dve miesta)

Bc. Tatiana Babejová: Politické umenie na Ukrajine: „umenie majdanu“

Bc. Andrea Bučičová: Jazyk a moc v súdnom pojednávaní

 

Čestné uznanie

Scarlett Bednáriková: Osobná identita v kontexte kultúry

Bc. Viktor Buday: Bol vznik prvej Československej republiky riešením slobody?

Bc. Richard Lettrich: Pohroma ako multidimenzionálny jav

Peter Švikruha: Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?


Oficiálne vyhlásenie výsledkov, odovzdanie diplomov a čestných uznaní bude spojené s odovzdávaním cien ŠVOK v pondelok 16. 5. 2016 o 13,00 v miestnosti G-236 na Gondovej ulici (hlavná budova Filozofickej fakulty UK).

 

Všetkých vás pozývame na vyhlásenie súťaže.

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

predsedníčka komisie