TRASU VIA MARIAE NA SLOVENSKU OBJAVUJÚ PRE VEREJNOSŤ

U nás zatiaľ málo známa pútnická trasa Via Mariae, vedúca naprieč Slovenskom od severu na juh, je v centre záujmu medzinárodného projektu H2020 rurAllure, zameraného na propagáciu vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás. FiF UK v ňom má zastúpenie prostredníctvom Katedry marketingovej komunikácie (KaMaKo).


23. 05. 2021 22.03 hod.

Európska únia prostredníctvom programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 podporila grantom medzinárodné konzorcium 16 špičkových európskych organizácií a výskumných inštitúcií. Ich projekt rurAllure: Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás má zabezpečiť najmodernejšie informačné technológie na propagáciu múzeí, prírodných krás a ďalších pamiatok popri pútnických trasách.
„Slovensko sa na maďarskú časť cesty pripája menej známou pútnickou trasou Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája Csíksomlyó a mesto Czestochowa v Poľsku,“ uviedla dr. Tatiana Deptová, členka výskumného tímu za KaMaKo.

Via Mariae bude v rámci projektu propagovaná spolu so slávnou Svätojakubskou cestou, pútnickou cestou do Santiaga de Compostella, Cestou sv. Olafa v Škandinávii a Stredoeurópskou mariánskou cestou. „Projekt podporí propagáciu sakrálneho, prírodného a kultúrneho dedičstva na našom území, ktoré má potenciál ponúknuť pútnikom, ale aj ďalším skupinám turistov pestrú škálu zaujímavostí národného, európskeho, ale aj svetového významu. Cieľom projektu rurAllure je poskytnúť jednotný prístup k prezentovaným trasám naprieč Európou. Inovatívne elektronické spracovanie zjednoduší plánovanie cesty pre každého pútnika/turistu zvlášť na základe ich osobných preferencií,“ hovorí dr. Deptová.

Úlohou KaMaKo bude zmapovať jednotlivé body slovenskej trasy Via Mariae, zozbierať údaje k lokálnym zaujímavostiam pre pútnikov a budúcich návštevníkov. Identifikuje tiež cieľové skupiny a potenciálne spolupracujúce strany. Druhý slovenský partner v projekte, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, poskytne svoju expertízu pri analýze správania a potrieb pútnikov a nasledovnom dizajne a vývoji technologickej platformy, vrátane mobilnej aplikácie, ktoré budú asistovať a viesť pútnikov a turistov pri poznávaní vybranej trasy naprieč celou Európou. „Pre slovenskú časť Stredoeurópskej mariánskej cesty – Via Mariae to bude znamenať medzinárodné zviditeľnenie a veríme, že aj nárast pútnikov a turistov v Nitrianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji,“ uviedla dr. Deptová.

Tlačová správa