PREZENČNÁ VÝUČBA NA FIF UK OD 7. MARCA 2022

Prezenčná výučba bude prebiehať podľa platného rozvrhu dostupného v AIS.


02. 03. 2022 10.41 hod.

Pandemický krízový štáb UK v zmysle čl. 1 ods. 4 Príkazu rektora UK č. 3/2022 po vyhodnotení epidemickej situácie (COVID-19) a jej predpokladaného vývoja odporučil dekankám a dekanom fakúlt UK začať s realizáciou prezenčných vzdelávacích činností od 7. marca 2022.

Vzhľadom na uvedené začne FiF UK od 7. marca 2022 s prezenčnou výučbou podľa platného rozvrhu dostupného v AIS. Povinnosť nosenia rúška v interiéri stále ostáva v platnosti.

V prípade, že sa študenti dotknutí situáciou na Ukrajine, budú môcť zúčastniť výučby aspoň dištančnou formou, vedenie FiF UK prosí vyučujúcich vyhovieť tejto požiadavke (zapnúť na prezenčnej hodine aj MS TEAMS). Študenti v prípade využitia tejto možnosti majú informovať študijných poradcov katedier.