TRI VÝSKUMY Z FIF UK ZÍSKALI ZNAČKU „VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ“ APVV

Výskumy našich sociológov, filozofov a muzikológov získali od grantovej agentúry APVV hodnotenie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ za rok 2020.


11. 03. 2021 12.32 hod.

Agentúra hodnotila projekty zo Všeobecnej výzvy 2014, ktoré začali v r. 2015 a skončili v r. 2019. V oblasti spoločenských a humanitných vied v tomto období APVV financovala 32 výskumných projektov. Odborové rady APVV na základe predložených záverečných správ rozhodli o tom, ktoré boli zaradené medzi  „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou.“ Z jedenástich vybraných až tri viedli výskumníci z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a v ďalšom boli  spoluriešiteľmi.

PROJEKT „SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA A MOBILITA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI“

Vedúci projektu: prof. Ján Sopóci z Katedry sociológie FiF UK

Cieľom projektu bolo na základe vlastného empirického výskumu a dostupných štatistických údajov priniesť sociologické poznatky  o dlhodobom vývoja a aktuálnom stave sociálnych nerovností a sociálnom rozvrstvení slovenskej spoločnosti, sociálnej mobilite či životných šanciach príslušníkov jednotlivých tried.
Výskum napríklad ukázal, že po roku 1989 došlo k výrazným zmenám v sociálnom rozvrstvení slovenskej spoločnosti, ktorá je sprevádzaná znížením podielu manuálnych robotníkov, kontinuálnym nárastom podielu drobných podnikateľov a servisnej triedy. Zastúpenie žien a mužov v jednotlivých sociálnych triedach je pritom výrazne diferencované. Sociálna mobilita - sociálny vzostup či zostup - vykazuje odlišné vzorce v závislosti od pohlavia, triednej príslušnosti, rodiny pôvodu a historického obdobia. Získané poznatky  môžu slúžiť o. i. ako podklady pre analýzy sociálno-ekonomických i ďalších problémov, ktoré musí v súčasnosti riešiť naša spoločnosť, alebo ako východiská pre koncipovanie dlhodobejších vízií a stratégií rozvoja Slovenskej republiky.
Vybrané hlavné výsledky projektu sú prezentované a pre širokú verejnosť prístupné napríklad v publikáciách v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

PROJEKT „VEDA, SPOLOČNOSŤ, HODNOTY: FILOZOFICKÁ ANALÝZA ICH VZÁJOMNÝCH VÄZIEB A INTERAKCIÍ“

Vedúca projektu: doc. Mariana Szapuová z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK

Výskum bol zameraný na sociálne dimenzie vedeckého poznania, t. j. vplyv hodnotovo nasýteného spoločenského prostredia na tvorbu vedeckých poznatkov, účinky vedy na ľudský život a hodnoty a problém hodnoty a významu vedy v súčasnej spoločnosti.  Výsledky projektu sa môžu v praktickej rovine sa môžu využiť pri nastavovaní vedných politík, v hodnotení vedy a pri tvorbe etických kódexov vedeckých a akademických inštitúcií. V teoretickej rovine sa výsledky môžu uplatniť vo vytyčovaní smerovania ďalšieho výskumu v oblasti bioetiky a etiky vedeckého výskumu.
Stránka projektu

PROJEKT „HUDBA V BRATISLAVE“

Vedúca projektu: doc. Jana Bartová z Katedry muzikológie FiF UK

Riešitelia skúmali hudobnú kultúru Bratislavy od najstarších existujúcich prameňov až po súčasnosť, a to v jej rôznych prejavoch, počnúc hudobnou tvorbou cez organizáciu hudobného života, aktivity jednotlivcov a inštitúcií až po dobovú reflexiu tvorivých činov a udalostí a jej analýzu v historických súvislostiach. Vďaka štúdiu doteraz neznámych archívnych prameňov bolo možné doplniť známe poznatky o nové fakty a súvislosti, ale aj prehodnotiť a nanovo interpretovať niektoré zaužívané tvrdenia. Výsledkom výskumu je rozsiahla monografia  o hudobných dejinách Bratislavy od stredoveku po súčasnosť. Špecifickým výsledkom a formou výstupu projektu bol koncert zostavený z bratislavskej tvorby 17. storočia, kde niektoré diela zazneli vo  svetovej premiére a v špičkovej interpretácii súboru Musica Aeterna. Koncert aj CD „Jubilate et Plaudite“ s týmito nahrávkami boli mimoriadne pozitívne prijaté odbornou aj širokou kultúrnou verejnosťou.
Stránka projektu

 

Prehľad grantov s vynikajúcim hodnotením