Nie je arabčina ako arabčina

Filozofická fakulta hostila šiestu konferenciu Medzinárodnej asociácie na výskum strednej arabčiny a zmiešaných variantov arabského jazyka – AIMA VI.


29. 11. 2022 11.53 hod.

V dňoch 20. – 23. 9. 2022 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK konala v poradí už šiesta konferencia Medzinárodnej asociácie na výskum strednej arabčiny a zmiešaných variantov arabčiny (Association International pour l´étude du moyen arabe et des variétes mixtes de l´arabe – AIMA). Zúčastnilo sa na nej 26 prezenčných účastníkov a 8 online prednášajúcich zo 14 krajín Európy, Afriky, Ázie aj Ameriky. Nosnou témou šiesteho ročníka bola Stredná a zmiešaná arabčina z pohľadu typológie žánrov a predpokladaných recipientov.

AIMA vznikla v roku 2004 a po úspešných stretnutiach v Louvain-la Neuve (2004), Amsterdame (2007), vo Florencii (2010), v Atlante (2013) a Štrasburgu (2017) sme s radosťou uvítali príležitosť hostiť nasledujúcu konferenciu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Organizácia konferencie podporená grantom VEGA bola, bohužiaľ, poznačená epidémiou koronavírusu a pôvodne bola naplánovaná už na jún 2020.

Podujatie otvoril dekan fakulty prof. Marián Zouhar slávnostným príhovorom venovaným dôležitosti odboru arabistika na FiF UK. Stručne priblížil históriu odboru aj najvýznamnejšie vedecké aktivity a vyzdvihol skutočnosť, že práve naša fakulta hostí také zásadné arabistické podujatie. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj veľvyslanec Egyptskej arabskej republiky, jeho excelencia Bassem Khalil.

Keďže sa konferencia konala po dlhšej prestávke, bola zameraná aj na vyhodnotenie súčasného stavu bádania v predmetnej oblasti tzv. stredných a zmiešaných variantov arabčiny, ktoré sa nachádzajú na pomedzí klasickej či súčasnej modernej spisovnej arabčiny a dialektov. V arabskom prostredí nájdeme zastúpenú širokú škálu týchto textov od najstarších čias po súčasnosť (nápisy, súkromná korešpondencia, administratívne dokumenty, historické kroniky, ale aj rukopisy ľudovej literatúry, súčasnú modernú tvorbu či blogy), ktorých jazyk sa z viacerých dôvodov rôznym spôsobom odkláňa od spisovnej normy. Zároveň si organizátori konferencie a členovia vedeckej rady AIMY vytýčili cieľ rozširovať tieto znalosti v rámci príbuzných semitských jazykov (hebrejčina, aramejčina) či susedných socioligvistických oblastí (gréčtina). Aj preto sa hosťovských prednášok zhostili významní súčasní semitológovia prof. José Martinéz Delgado z Universidad de Granada (v súčasnosti už pôsobí na University of Cambridge) a prof. Geoffrey Khan (University of Cambridge). Dvojicu pozvaných prednášajúcich doplnil otváracím príspevkom prezident konferencie AIMA prof. Jérôme Lentin (emeritus, INALCO, Paris). Veľmi nás teší, že úlohy pozvaného prednášajúceho sa úspešne zhostila aj naša mladá kolegyňa dr. Barbora Machajdíková, ktorá prispela do vedeckej debaty historickým náčrtom rôznorodej sociolingvistickej situácie v klasickej gréčtine.

Konferencia vyústila do viacerých nových projektov a vybrané príspevky budú publikované v rámci suplementu vedeckého časopisu Ústavu orientalistiky SAV Asian and African Studies. Na záver sa konalo zasadanie vedeckej rady AIMA, na ktorom sa členovia uzniesli, že budúce podujatie AIMA VII sa bude konať už v roku 2024, aby sa dobehol časový sklz, a to na University of Cambridge.

Dobrý dojem tohto štvordňového podujatia umocnili výborné cateringové služby, nádherná Moyzesova sieň, ako aj sprievodné podujatia – slávnostná večera v hoteli Marrol’s a recepcia na Egyptskej ambasáde.

 

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK