VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FIF UK

Predstavenie kandidáta na dekana a verejná rozprava sa bude konať 20. februára 2023 o 9.00 h v miestnosti G236.


15. 02. 2023 16.37 hod.

Volebná komisia pre voľby kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa na zasadnutí dňa 14. februára 2023 uzniesla, že do volieb kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 7. mája 2023 do 6. mája 2027 je právoplatne nominovaný jeden kandidát.

Spolu bolo podaných 19 návrhov, z toho 12 jednotlivých a 7 skupinových, celkovo 50 navrhovateľov a navrhovateliek. Zoznam navrhovateľov/navrhovateliek je zverejnený v zápisnici zo zasadnutia Volebnej komisie.

Za kandidáta je nominovaný: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Katedra logiky a metodológie vied FiF UK)

Predstavenie kandidáta na dekana a verejná rozprava pred akademickou obcou sa uskutoční dňa 20. februára 2023 o 9.00 h v Zasadačke vedeckej rady, miestnosť č. G236 na Gondovej ulici č. 2. V ten istý deň a v tej istej miestnosti sa o 13:30 hod. bude na zasadnutí AS FiF UK konať voľba kandidáta na dekana FiF UK v Bratislave.

Programové tézy kandidáta