RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU NAVŠTÍVIL FAKULTU

Nový riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o užšej medziinštitucionálnej spolupráci.


29. 03. 2021 13.36 hod.

Nový riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu Ignacio Martínez-Castignani navštívil 19. marca 2021 dekana Filozofickej fakulty UK prof. Mariána Zouhar a rokovali o ďalšej spolupráci. Na pôde FiF UK od r. 20149 funguje Aula Cervantes ako pobočka Cervantesovho inštitútu so sídlom vo Viedni. Stretnutia sa zúčastnila tiež hlavná koordinátorka bratislavskej Auly Cervantes Isabel Iglesias Blanco.

„Predmetom rozhovoru boli plány smerom k ešte užšej vzájomnej spolupráci a využitia potenciálu Univerzity Komenského a Cervantesovho inštitútu tak v oblasti spoločných kultúrnych, pedagogických a vedeckých aktivít ako aj vo vzájomnej koordinácii s Inštitútom a s univerzitami v Záhrebe a Ľubľane (Chorvátsko a Slovinsko takisto spadajú pod viedenské sídlo Cervantesovho inštitútu),“ uviedol doc. Bohdan Ulašin, vedúci Katedry romanistiky FiF UK.

Vďaka fungovaniu Auly Cervantes u nás môžu naši študenti využívať napríklad prístup do knižničných fondov Inštitútu, uplatniť si zľavu pri získaní certifikát SIELE  (oficiálneho osvedčenia o úrovni španielskeho jazyka) a diplomu DELE, ktorý vydáva Cervantesov inštitút z poverenia španielskeho Ministerstva školstva. Pedagógovia sú zvýhodnení pri viacerých typoch školení a kurzov, ktoré Inštitút ponúka.  „S potešením môžeme konštatovať, že záujem o spoluprácu je na oboch stranách a dúfame, že čoskoro bude možné priniesť spomínané vedecké a kultúrne aktivity akademickej obci aj v prezenčnej podobe,“ konštatoval doc. Ulašin.

Cervantesov inštitút