DEKAN PREDSTAVIL TÍM PRODEKANIEK A PRODEKANOV

Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar predstavil prodekanky a prodekanov, s ktorými bude spolupracovať počas svojho druhého štvorročného funkčného obdobia. Väčšina z nich pokračuje vo svojej práci vo vedení fakulty z predchádzajúceho obdobia. Do tímu sa ako posila zaradí jedna nová členka, ktorou je docentka Nina Cingerová z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.


12. 05. 2023 14.51 hod.

Od 7. mája 2023 do 6. mája 2027 sa na vedení fakulty budú podieľať:

  • doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. – prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
  • doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. – prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
  • Mgr. Aneta Világi, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka Erasmus+
  • prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – prodekan pre kvalitu a rozvoj
  • doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.  – prodekan pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou