Zaostrené na slovenskú politológiu

Sú slovenské katedry politológie súčasťou medzinárodného diskurzu o aktuálnych otázkach politologického uvažovania? Nakoľko prispievajú k rozvoju disciplíny na globálnej úrovni? A aké sú ich špecifiká a limity v medzinárodnom kontexte?


12. 02. 2024 13.49 hod.

Výskumný tím na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prináša odpovede na tieto, aj viaceré ďalšie otázky. Nedávno totiž analyzoval pracoviská politológie a príbuzných odborov (medzinárodné vzťahy, verejná správa, bezpečnostné štúdiá, a pod.) na slovenských verejných vysokých školách v období rokov 2018 – 2021. Preskúmal 17 katedier, ktorých pracovníci a pracovníčky v danom období publikovali 2660 publikácií. Výskumný tím sa nevenoval ich kvalite, ale potenciálnemu vplyvu na medzinárodnú vedeckú komunitu. Autori a autorky vychádzali z predpokladu, že práce, ktoré sú publikované v rámci regiónu, nevzbudia pozornosť a neovplyvnia svetovú vedu tak, ako výstupy v časopisoch a knihách medzinárodných vydavateľstiev.

Hlavným zistením výskumného tímu z našej fakulty je, že zapojiť sa do hlavných diskusií v rámci disciplíny má potenciál len zopár slovenských politologických pracovísk. Väčšina katedier politológie sa totiž zameriava predovšetkým na diskusie prebiehajúce v regionálnych časopisoch a vydavateľstvách. Takéto oklieštené zameranie spôsobuje, že myšlienky a argumenty – akokoľvek kvalitné – nepreniknú do hlavných politologických diskusií a slovenská politológia ostáva vo väčšine prípadov v úzadí.

Pre výskumníkov a výskumníčky je pritom zapájanie sa do medzinárodnej vedeckej diskusie mimoriadne dôležité: podporuje rozvoj vedeckého poznania a pokroku. Medzinárodné časopisy a vydavateľstvá globálneho významu (napr. Science, Nature alebo Oxford University Press) sa považujú za centrum vedeckej diskusie. Štúdia alebo kniha v nich je prestížna záležitosť – takýto výstup oceňujú vedecké pracoviská aj štátne inštitúcie (a toto platí aj pre Slovensko). Navyše, tento typ medzinárodných publikácií je vstupenkou do veľkých medzinárodných výskumných projektov alebo láka nové talenty zo zahraničia.

Pracovníci a pracovníčky slovenských katedier politológie na verejných univerzitách však publikujú v globálnych časopisoch a vydavateľstvách zriedka. Ich práce sa objavujú najmä v regionálnych časopisoch a vydavateľstvách strednej a východnej Európy a niekoľkých ďalších susedských krajinách (napr. Česko, Moldavsko, Poľsko či Ukrajina). Navyše, často publikujú v zborníkoch, väčšinou z domácich a regionálnych konferencií, ktoré majú minimálny vplyv na medzinárodnú diskusiu. Inými slovami, veľká časť odbornej verejnosti ich nečíta. Tento fakt výrazne limituje vplyv slovenskej politológie na medzinárodný výskum a kľúčové diskusie. Situácia slovenských katedier politológie sa dá považovať za nevyužitú príležitosť slovenskej politológie predstaviť svoje výskumy a zistenia na globálnej úrovni.

Výskumný tím ponúka tri predbežné vysvetlenia tohto stavu, ktoré plánuje v budúcnosti empiricky preskúmať. Po prvé, pracovníci a pracovníčky slovenských katedier politológie sa správajú pragmaticky. Potrebujú dotácie od štátu viazané na medzinárodné publikovanie a posielanie rukopisov regionálnym vydavateľstvám zvyšuje ich šancu publikovať, a teda splniť požiadavky na získanie dotácie.

Po druhé, väčšina slovenských katedier politológie nie je súčasťou najdôležitejších globálnych sietí. Ich členovia a členky sa pravidelne nezúčastňujú na najvýznamnejších medzinárodných politologických konferenciách (napríklad European Consortium for Political Research) a často nie sú súčasťou medzinárodných výskumných tímov. Pohybujú sa tak v začarovanom kruhu. Do veľkých medzinárodných projektov ich preto prizývajú len výnimočne. Výsledkom toho je, že nemajú podporu, ani prostriedky na komplexné výskumy, nevyhnutné pre publikovanie v medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách.

Po tretie, v porovnaní so situáciou v zahraničí si domáce pracoviská vybudovali dobré regionálne siete (najmä v rámci post-socialistickej strednej a východnej Európy). Preto je úplne prirodzené, že sa zameriavajú na konferencie, projekty a publikácie v tomto priestore. Takýto prístup je pochopiteľný, keďže ide o krajiny, ktoré bojujú s podobnými problémami.

Výsledky výskumy boli publikované vo voľne prístupnom článku v časopise Higher Education.

Výskumného tímu z katedry politológie na našej fakulte želáme veľa ďalších úspechov a tešíme sa na ďalšie pozoruhodné zistenia.