Zomrela doktorka Alžbeta Sopušková

Dňa 13. mája 2024 nás opustila doktorka Alžbeta Sopušková, ktorá pôsobila na Katedre slovenských dejín FiF UK.


17. 05. 2024 21.29 hod.

Doktorka Alžbeta Sopušková sa narodila 2. mája 1954. Žila v Bratislave, kde absolvovala štúdium na Gymnáziu Vazovova. Zmaturovala v triede s humanitným zameraním. V rokoch 1973 – 1978 študovala odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského UK. V roku 1980 úspešne obhájila rigoróznu prácu Cesta k československej federácii a získala titul PhDr.

Doktorka Sopušková sa dlhodobo venovala obdobiu prvej polovice 20. storočia a bola priekopníčkou spracovania a prezentovania dejín Bratislavy. Špecificky sa venovala osobnosti Roberta Williama Setona-Watsona a materiály k jeho životu študovala aj vo Veľkej Británii. Tomuto zameraniu zodpovedala jej publikačná a pedagogická činnosť. K najznámejším prácam patrí jej prehľad dejín Filozofickej fakulty UK, ktorý spracovala s prof. Jozefom Novákom.

Od roku 1979 pôsobila ako asistentka na vtedajšej Katedre československých dejín a archívnictva, v roku 1980 bola aj jej tajomníčkou. Z neskoršieho obdobia si ju mnohí budú pamätať ako dlhoročnú študijnú poradkyňu odboru história. Katedru slovenských dejín opustila v roku 2010. Pre našu fakultu vykonala veľké množstvo práce – pestovanie medzinárodných kontaktov, organizovanie mobilít, preklady a šírenie dobrého mena univerzity.

Dlhodobo prednášala na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského a pre poslucháčov a poslucháčky organizovala odborné exkurzie.

Svoj organizačný i rečnícky talent využila pri organizovaní exkurzií na katedre, neskôr aj ako profesionálna sprievodkyňa (v angličtine, nemčine a ruštine) nielen v Bratislave, ale aj v širokom, hlavne európskom rámci.

Doktorka Sopušková sa podieľala na publikovaní propagačných materiálov i vzdelávaní profesionálnych sprievodcov a sprievodkýň. V roku 2011 ju Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ocenilo za jej takmer 40-ročnú sprievodcovskú činnosť a vytváranie pozitívneho obrazu o hlavnom meste Bratislava. Od konca 90. rokov pôsobila v cestovnej kancelárii Mistrál.

Pamätať si ju budeme ako všestranne rozhľadenú a aktívnu osobnosť s veľmi priateľským vystupovaním, nabitú pozitívnym prístupom a uvažovaním.

Česť jej pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým.