Vyššia moc pri výkone spravodlivosti

Pozývame na konferenciu „Vyššia moc pri výkone spravodlivosti“, ktorú spoločne organizujú Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK a Sekcia právnych dejín, dejín súdnictva a kriminality Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV.


30. 10. 2023 13.43 hod.

Podujatie sa uskutoční v piatok, 10. novembra 2023, v čase od 10.00 do 17.00 h v učebni Š424 (budova na Šafárikovom námestí 6, 4. poschodie). Súčasťou programu sú prednášky na nasledujúce témy.

 • Zločin alebo hriech? Princípy, jazyk a symbolika súdnictva neskorého stredoveku a raného novoveku
 • Stredoveké ordály, súdne súboje a uhorský klérus
 • Prísaha pred Bohom a ľuďmi: Zmeny v chápaní prísahy a jej legitimity v ranom novoveku
 • Vojenské prísahy
 • Čo hovorilo uhorské právo o manželských sporoch? (skica o procesných pravidlách na uhorských cirkevných súdoch 18. storočia)
 • Súdne procesy s čarodejnicami v Banskej Štiavnici v 16. a 17. storočí
 • Regestrum Varadinense. Examinum ferri candentis a terminologické úskalia tohto špecifického prameňa
 • Božie súdy a ich recepcia v slovacikálnych tlačiach
 • Korán ako základ trestnej legislatívy v islamskom práve
 • Cirkevný azyl – ius divinum alebo privilegium principis?
 • Trestné právo predhispánskych Nahuov a vyššia moc
 • Ritus explorandae veritatis a hľadanie mieru vo Varadínskom registri

Bližšie informácie o programe konferencie a registrácii nájdete v priloženej pozvánke.