Štúdium pomocných vied historických a archívnictva nie je nijako ohrozené

Akreditačná agentúra (SAAVŠ) začiatkom septembra 2020 informovala, že odňala Univerzite Komenského práva na habilitácie a inaugurácie v odbore pomocné vedy historické. Táto skutočnosť nijako neovplyvní súčasných ani budúcich študentov tohto odboru na Katedre pomocných vied historických a archívnictva FiF UK.


11. 09. 2020 16.41 hod.

„Naša katedra môže bez akýchkoľvek problémov naďalej realizovať štúdium aj v 1. stupni (Bc.), aj v druhom (Mgr.), aj treťom (PhD.),“ uviedol vedúci katedry doc. Juraj Šedivý.

Akreditačná agentúra svojím rozhodnutím len na istý čas zastavila možnosť, aby sa na Slovensku niekto v odbore pomocné vedy historické habilitoval alebo inauguroval, teda získal titul docent alebo profesor.

Práva na habilitácie a inaugurácie môže podľa platných právnych predpisov garantovať len profesor do 70 rokov. Keďže doterajší garant prof. Leon Sokolovský už dovŕšil tento vek, doc. J. Šedivý už absolvoval všetky predpísané kroky pre získanie titulu profesor, no jeho vymenúvacie konanie sa, žiaľ, odložilo kvôli pandémii koronavírusu. „Nejde o žiadny nedostatok kvality na našej strane, len o formálnu byrokratickú prekážku.  Po obdržaní oficiálneho dekrétu o vymenovaní za profesora od prezidentky SR samozrejme požiadame o čo najskoršiu reakreditáciu,“ uviedol J. Šedivý.