ŠTUDENTSKÁ ANKETA LS 2023/2024

Zapojte sa do študentskej ankety za letný semester akademického roka 2023/2024!


29. 04. 2024 15.20 hod.

Milé študentky, milí študenti,

prosím, vyjadrite svoj názor na jednotlivé predmety, na študijné programy či na celkovú kvalitu vzdelávania počas letného semestra. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

Informácie k vypĺňaniu ankety

Študentská anketa bude otvorená do pondelka 19. mája 2024. V súvislosti s jej vypĺňaním vás prosíme o rešpektovanie nasledujúcich odporúčaní, ktoré nám pomôžu lepšie a efektívnejšie vyhodnocovať vaše podnety:

  • komentáre by mali byť adresné a konkrétne,
  • komentujúci by mali mať ujasnené, ako sú na fakulte nastavené kompetencie za jednotlivé študijné záležitosti.

Ak ide o konkrétne výhrady týkajúce sa predmetov, kreditov, záverečných prác, študijných programov, vhodnejšia je priama spätná väzba cez konkrétny predmet/vyučujúceho/študijný program, aby sa dostala k zodpovedným osobám.

Tiež je potrebné uistiť sa, kto je zodpovedný za konkrétne študijné záležitosti a adresovať pripomienky správnej osobe.

Tiež prosíme, aby ste svoje komentáre formulovali čo najkonkrétnejšie, teda vyhli sa hodnoteniam typu „Na katedre nám nedali témy záverečných prác“. Keďže je anketa anonymná, nevieme zistiť, o ktorú katedru ide.

Tešíme sa na všetky vaše podnety a ďakujeme za váš čas!

Ďalšie informácie o študentskej ankete

Filozofická fakulta organizuje študentskú anketu v elektronickej podobe po skončení výučbovej časti každého semestra (počas skúškového obdobia). Študentské vyjadrenia a hodnotenia predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre vedenie fakulty, aj pre jednotlivé katedry. Na vyplnenie ankety je potrebné prihlásiť sa heslom ako do AIS-u. Anketa je anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.