Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecký seminár o vzdelanostných nerovnostiach

Katedra sociológie FiF UK pozýva študentov i odbornú verejnosť na seminár „Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností; súčasné poznatky a zistenia“: 5. novembra 2021, online cez MS Teams.


03. 11. 2021 10.11 hod.

Vedecký seminár organizuje Katedra sociológie FiF UK v Bratislave a Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

Oboznámite sa s vybranými teoretickými východiskami a metodologickými prístupmi využívanými pri výskume vzdelanostných nerovností, ako aj so zisteniami analýz venovaných problematike vzdelanostných nerovností, ich faktorom a mechanizmom. Na seminári vystúpia domáci i zahraniční výskumníci a výskumníčky.

Program vedeckého seminára

Link na pripojenie cez MS Teams