Prútie v tradičnej rurálnej kultúre Slovenska

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva na odborný seminár s názvom „Prútie v tradičnej rurálnej kultúre Slovenska“.


31. 10. 2023 09.36 hod.

Termín: 7. november 2023

Čas: 12.35 – 14.05 h

Miesto konania: G366

Informácie o prednášajúcom:

Prednášajúcim bude PhDr. Juraj Zajonc, CSc. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Jeho vedecký výskum sa sústredí na etnologické aspekty tradičnej hmotnej kultúry so špeciálnym dôrazom na ručnú produkciu textilu, sviatky v postmodernej spoločnosti a problematiku kultúrneho dedičstva. Spolupracuje s odborníkmi a odborníčkami z rôznych disciplín, vrátane archeológie, dejín umenia, reštaurovania textilu a muzeológie na Slovensku aj v zahraničí. 

Poznámka:

Podujatie sa uskutoční v rámci riešenia grantovej úlohy MŠ SR VEGA č. 1/0194/20 s názvom „Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách“.