Prezentácia nových publikácií KSJTK

Vo štvrtok 19. októbra 2023 o 15.00 h sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia nových publikácií Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FIF UK.


11. 10. 2023 20.35 hod.

Na podujatí, ktoré je súčasťou fakultného cyklu Nové knihy a výskumy, zaznejú prezentácie nasledujúcich titulov:

(Im)pulzy súčasnej jazykovedy, editorky: Doc. Alena Bohunická, PhD. a Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

Kolektívna publikácia obsahuje súbor vedeckých štúdií reagujúcich na pulzy a impulzy, ktoré poskytuje dlhoročná lingvistická práca dvoch významných osobností slovenskej jazykovedy, profesora Juraja Dolníka a jeho žiačky, profesorky Oľgy Orgoňovej. 

Jazyk v dynamike demokracie, autor: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

V monografii autor rozpracúva tézu o gradácii demokracie sociálneho života a slobody jednotlivcov, skúma jednak úlohu jazyka a komunikácie v tomto vývinovom procese, jednak vplyv tohoto procesu na jazyk a komunikáciu. Gradácia demokracie a liberalizmu výrazne zasahuje aj do spisovnojazykového života. Na tomto pozadí sa sleduje aktuálny nositeľ štandardnej slovenčiny, perspektíva spisovnej slovenčiny s otázkou, či sa črtá nový typ materinského jazyka, slovenská jazyková vôľa a spisovná slovenčina v sociálnovýznamovej perspektíve, ako aj marginalizácia a inklúzia v oblasti jej používania.

Sociálna inklúzia a používanie jazyka, autorky: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., Doc. Alena Bohunická, PhD. a Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

Monografia trojice autoriek koreluje s paralelne vydávanou monografiou J. Dolníka Jazyk v dynamike demokracie (2023). Okrem toho, že integruje originálne teoretické i metodologické východiská, prináša nové poznatky a lingvistické analýzy z oblasti sociovedeckej, politickej a mediálnej komunikácie s ohľadom na lingvistický potenciál podpory sociálnej inklúzie.

The use of language in the democratization process, autori: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., Doc. Alena Bohunická, PhD. a Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

Publikácia sa opiera o teoretické východiská modelovania komunikačnej kultivácie demokratizovanej spoločnosti 21. storočia. Obsahuje preklady textov, ktoré boli pôvodne publikované v slovenčine.

Modelovanie eseje, autor: Mgr. Miloš Horváth, PhD.

Monografia systematizuje možné pohľady na esej a aktualizuje ich na jednej strane vo vzťahu k súčasnej graduálne demokratizovanej spoločnosti a na druhej strane vo vzťahu ku komunikačným stratégiám štylistiky digitálnej éry. Súčasťou textu sú interpretačné sondy do vybraných esejistických textov, ktorých cieľom je ponúknuť priestor na vnútorný dialóg interpreta s esejistom a podnecovať tak čitateľa k zmene optiky v uvažovaní o pálčivých spoločenských problémoch.