Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BC., MGR. A PHD. ŠTÚDIUM

Aktuálne informácie k prijímacím skúškam.


13. 05. 2020 08.51 hod.

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium na Filozofickej fakulte UK,

súčasná situácia súvisiaca s výskytom koronavírusu si vyžaduje niektoré zmeny zabezpečenia prijímacieho konania na bakalársky a magisterský stupeň štúdia. So zámerom vyjsť v ústrety čo najširšiemu okruhu uchádzačov tak, aby sme pritom dôrazne dbali na zdravie a bezpečnosť všetkých, vedenie fakulty prijalo nasledovné zmeny.

PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


POZOR, ZMENA  PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA NIEKTORÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Prijímacie skúšky - testy špecifických predpokladov - pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika sa rušia.

Uchádzači na uvedené študijné programy budú prijímaní len na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov, ktoré realizuje spoločnosť SCIO.

Termíny skúšok u spoločnosti SCIO

INFORMÁCIE K SCIO TESTOM

Na účely prijímacieho konania na bakalárske štúdium  (1. kolo) budeme akceptovať výsledky SCIO testov vykonaných vo všetkých termínoch (do termínu 11. júla vrátane).

2. KOLO PRIJÍIMACIEHO KONANIA

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok budú známe v druhej polovici augusta
Pravidlá prijímacieho konania
Všeobecné informácie o 2 kole prijímacieho konania
Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke prijímacieho konania.

PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

POZOR, ZMENA  PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA MAGISTERSKÉ  ŠTÚDIUM

Prijímacie skúšky na študijné programy muzikológia, marketingová komunikácia a psychológia sa rušia. Uchádzači budú na tieto študijné programy prijímaní na základe hodnoty váženého študijného priemeru.

PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Prihlášky na doktorandské štúdium sa podávajú v lehote od 8. do 19. júna 2020, a to v elektronickej aj tlačenej podobe (na adresu FiF UK, Referát vedy a doktorandského štúdia, Gondova 2, 811 02 Bratislava). Na uvedenú adresu zasielajú prihlášky aj záujemcovia o doktorandské štúdium na jednotlivých ústavoch SAV. Prijímacie skúšky budú v týždni od 29. júna do 3. júla. Presné termíny a formu prijímacích skúšok na jednotlivé študijné programy zverejníme na stránke referátu vedy a doktorandského štúdia.