Studia Orientalia Slovaca

Studia Orientalia Slovaca (SOS) je medzinárodný recenzovaný vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne Katedrou východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave. Časopis publikuje empirické a multidisciplinárne štúdie pokrývajúce územia medzi Bosporom a Havajom, medzi Barentsovým morom a Indonéziou, rovnako ako interakcie tohto regiónu s ostatnými časťami sveta. Štúdie musia vychádzať z prameňov v jazyku príslušnej oblasti, tematicky sú venované umeniu, jazykovede, literatúre, histórii, spoločenským vedám a kultúrnym štúdiám. Všetky príspevky prechádzajú dvojitým recenzným konaním. Časopis SOS je publikovaný v angličtine, s výnimkou článkov zaoberajúcich sa prekladom alebo kritickými vydaniami doteraz nepublikovaných primárnych prameňov v slovenčine alebo češtine, pričom v jednom čísle sa nachádza najviac jeden článok v jednom z týchto jazykov. Jedným z cieľov časopisu SOS je aj predstavovať výsledky vedeckého výskumu v krajinách strednej a východnej Európy medzinárodnej vedeckej obci, preto v časti časopisu venovanom recenziám kníh je naším cieľom primárne mapovať vedeckú produkciu v tomto regióne, ktorá vyšla v príslušných národných jazykoch.


Studia Orientalia Slovaca (SOS) is an international peer-reviewed scholarly journal published twice a year for the Department of East Asian Studies, Comenius University in Bratislava. It is welcoming empirical and multidisciplinary studies elaborated covering the area between the Bosporus and Hawai’i, and between the Barents Sea and Indonesia, as well as their interaction with other areas of the world, taking into consideration source material in the respective areas’ language, and spanning the arts, linguistics, literature, history, the social sciences and cultural studies. All contributions undergo a double-blind peer-reviewing process. SOS is published in English, with the exception of research articles dealing with translation problems or editing hitherto unpublished source material into or in, respectively, Slovak or Czech—with a maximum of one article in one of these languages per issue. As one of the aims of SOS is to make known research achievements from Central and Eastern European countries to an English-reading scholarly audience, the book review section has an emphasis on publications in the respective languages.

 

Časopis je indexovaný v: SCOPUS · Journal is indexed in: SCOPUS.

ISSN 1336-3786

Rok založenia · Start year: 2002

Ročné predplatné · Subscription rate: € 50 ročne/per year

Objednávky, prosím, posielajte na adresu · For subscriptions please write to:

sos(at)fphil.uniba.sk

Etický kódex · Ethical Standards

Vzor na stiahnutie (formát docx)  · A template to download (docx extension)

 

Šéfredaktor · Editor 

 • Jana Benická

Zástupca šéfredaktora · Associate Editor

 • Ľuboš Gajdoš

Redakčná rada · Editorial Board

 • Wolfgang Behr, Ostasiatisches Seminar, Universität Zürich
 • Luboš Bělka, Ústav religionistiky, Masarykova univerzita, Brno
 • Dušan Deák, Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Bernard Faure, Department of East Asian Languages and Cultures, Columbia University, New York
 • Michael Friedrich, Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg
 • Marián Gálik, Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Imre Hamar, Orientalisztikai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • Miloš Hubina, College of Religious Studies, Mahidol University, Bangkok
 • Li Xuetao 李雪濤, Research Center of Overseas Sinology, Foreign Studies University, Beijing
 • Lu Wei-lun, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • Olga Lomová, Ústav Dálného východu, Univerzita Karlova v Praze
 • Miriam Löwensteinová, Ústav Dálného východu, Univerzita Karlova v Praze
 • Josef Kolmaš, Ústav antropologie, Přírodovĕdecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Rotem Kowner, Department of Asian Studies, University of Haifa
 • Lucie Olivová, Katedra asijských studií, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Yuri Pines, Department of Asian Studies, The Hebrew University of Jerusalem
 • Irina Popova, Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
 • Codruţa Sîntonean, Departamentul de Studii Asiatice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Helmut Tauscher, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien
 • David Uher, Katedra asijských studií, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Alexander Vovin, Centre de Recherches linguistiques sur l’Asie Orientale, Paris
 • Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Institut für Ostasienwissenschaften, Universität Wien

Obsah · Contents 23 · 1 (2024) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online

 

 • Ľuboš GAJDOŠ , Goucat: Tackling Translation Challenges with Innovative CAT Tool Features
 • Markéta KOKLAROVÁ , Narrative Strands in Chinese Film Adaptations of the Legend of Mulan in 2020
 • Sascha KLOTZBÜCHER , Contentious Spaces at the National Chengchi University (NCCU): Chiang Kai-shek Statues and their Afterlives
 • Sanjoy Barua CHOWDHURY, A Forgotten Inscription on the Narrative Study of Buddhist Transmissions in Boṅgabhūmi: From the Buddha’s Time to the Modern Period

Obsah · Contents 22 · 2 (2023) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online 

 • Martina JEMELKOVÁ, On the Nature of Zero-Meaning Sinograms: Typology and Thematic Classification
 • Nasir A. SYED, Abdul HANAN and Saira BANO, The Undiscovered Languages of the Indus Valley
 • Šarūnas RINKEVIČIUS, The Maronite Community and the Language in the 21st Century: The Anthropological Perspective of the Identity
 • Radek PAZDERKA, The War Changes: Interactions between the Elites at the End of the 15th Century Japan
 • Miriam LÖWENSTEINOVÁ and Sunbee YU, Two “Proletarian” Novels of Colonial Korea: Ingan munje and Hwanghon 

 

Recenzie · Reviews 

 • Benická, Jana. Staroveká čínska filozofia a myslenie [Ancient Chinese philosophy and thought] (David SEHNAL)

 

 

Obsah · Contents 22 · 1 (2023) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online   

 • Patrick KANDRÁČ, How Many Jōyō Kanji Readings Are Rarely Used?
 • Olha LUCHENKO and Olha DORONINA, Application of the Positive Japanese Experience for Teacher Induction in Slovakia
 • Maxim VOROSHILOV, The Collections of Names, Words, and Syllables in the Pañcaskandhakavibhāṣā of Sthiramati: Introduction, Annotated Translation
 • Matej KARÁSEK, Diksha in the Christian Ashram Movement: A Transformative Ritual as an Indicator of the Transformation of Indian Christianity

 

Recenzie · Reviews 

 • Chen, Li-Chi and Anna Sroka-Grądziel (eds). Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture. (Dominik DUDA)

Obsah · Contents 21 · 2 (2022) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online   

 • Mateja PETROVČIČ, Adaption of the Padagogy Wheel for Teaching Chinese as a Foreign Language
 • Vít ULMAN, Manifestations of the Japanese View on Nature in the Middle Ages: A Study of a Chinese-language Poem Minzanka by Sesson Yūbai and Its Comparison to Contemporary Poems Written in Japanese
 • Ivan RUMÁNEK, Was Amaterasu a Male and Where Did their Descendants Come from? A Study in the Genesis of the Japonic Languages
 • Sanjoy Barua CHOWDHURY , A Forgotten Buddhist Philanthropist from Boṅgabhūmi: The Life and Works of Kṛpāśaraṇa Mahāthērō (1865–1927)

 

Recenzie · Reviews 

 • Hussein Abdul-Raof (ed). An Introduction to Arabic Translation. (Syaichon Yusuf EFENDI, Fadhli Hakim BAHTIYAR and Imroatul NGARIFAH)
 • Bešková, Katarína. Mahfouzian Nights: Fate, Desire and Politics in Layālī alf layla. (Mária LACINÁKOVÁ)
 • Ye Rong. The Origin and Evolution of 300 Chinese Characters. (Songren CUI) 

Obsah · Contents 21 · 1 (2022) (Full texts online)

Štúdie · Articles

 • YE Rong and Jana BENICKÁ, Cang Jie, Shuowem jiezi, and the Origin and Structure of Chinese Characters
 • Irina POPOVA, “Family Precepts” (jia xun 家訓) as the Instructions of Early Tang Emperors 
 • Peter MARKO, Social Credit System in the People’s Republic of China
 • Miloš HUBINA, Experience, Imagination, and Explanation: What Is Special about Buddhist Soteriology? 
 • Klairung ISO and Pairor MAKCHAROEN, Other Aspects of the Idea of Ethics in Liquid Modernity through the Theravāda Buddhist Context in Thailand

 

Recenzie · Reviews

 • Gajdoš, Ľuboš. Praktická korpusová lingvistika—čínsky jazyk [Practical Corpus Linguistics—Chinese language] (Jana BENICKÁ)
 • Slavomír Čéplö and Jaroslav Drobný (eds). Maltese Linguistics on the Danube. (Zuzana GAŽÁKOVÁ)

 

 

 

Obsah · Contents 20 · 2 (2021) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online

 

 • Ľuboš GAJDOŠ and GUO Yajing 郭雅婧, Verb Co-occurrence Profile in Legal Chinese
 • Tereza SLAMĚNÍKOVÁ and David UHER, Conversion Methods for Star Wars Animal Names into Chinese 
 • Zdenka ŠVARCOVÁ, Distinct Convergence of Poetry in Translations: Japan & Europe 1820–1930
 • Dominik ČISÁRIK, Narrative Strategies of the Iberian Jesuit Orientalism: Common Practices of Religious and Social Refutations in the Works of José de Acosta and Jacobo Fenicio
 • Ven. Seilateza, Ānissemsa Kammathān: A Didactic Mon Funeral Text 
 • Roger FERRER-VENTOSA, The Quest for Paradise: Nicholas Roerich’s Oeuvre as a Crucible of Eastern and Western Aesthetics 
 • Veronika SOBOTKOVÁ, Transplantation in Contemporary Iran: A Religious-legal Perspective

Recenzie · Reviews 

 • Shu, Dingfang; Hui Zhang, & Lifei Zhang (eds.). Cognitive Linguistics and the study of Chinese. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2019 (CHEN Hui and LU Weizhong)
 • Zhang Cziráková, Daniela. Breaking the Ink—Abstract Ink Art in Mainland China. Bratislava: VEDA, 2021 (Hana KUCHAROVIČOVÁ)

 

 

Obsah · Contents 20 · 1 (2021) (Full texts online)

Štúdie · Articles

Full texts online

 

 • Ute WALLENBÖCK and Veronika ZIKMUNDOVÁ, The Daur at the Sino-Russian Borderlands: A Brief Introduction
 • Loretta E. KIM, Remembered by More Than One Name: Transcription, Multiscriptualism, and Ethnic Heritage in the Case of the Dedule Clan Genealogy
 • Bazar TSYBENOV, The Case File of Aula Samdin (Fumingtai): A Historical and Biographical Aspect
 • Stephanie ZIEHAUS, Ethnicity in the Imperial Context: The Daur in the Borderland of the Qing and Russian Empire
 • Ondřej SRBA, The Evolution of the Qing Administrative Structure of Hulun Buir and the Relocation of Dagurs from the Old Barga Aimag in 1920
 • Chengzhi (Kicengge),The "Cisan Incident" as an Example of "Direct Legal Appeals" in the Qing Period
 • David SOMFAI KARA, The Daur Version of Nisan Saman and Modern Shamanic Practices Among the Daur
 • Bayarma KHABTAGAEVA, The Etymological Remarks on Names of Body Parts in Dagur 

 

 

 

Obsah · Contents 19 · 2 (2020) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts

Full texts online

 • QIAN Suoqiao 钱锁桥, Chinese Cultural Renaissance à la Lin Yutang  
 • Irina POPOVA and TAKATA Tokio 高田時雄, Vocabularies of Chinese Pidgin Russian for Kiakhta Trade 
 • CAO Linlin 曹琳琳 and LIU Danqing 刘丹青, How to Negate without Negators in Chinese: The Lexical Inventory of Indirect or Secondary Negators
 • Filip LEXA, Rearrangement of Time in Ge Fei’s Short Stories “Flocks of Brown Birds” and “Whistling”
 • Zuzana HRITZOVÁ, Czechoslovakia-North Korea Relations within the NNSC from the Late 1960s Until 1979
 • Markéta POPA, “Rebels” in Koryŏ Biographies In the Chronicle Koryŏsa

Recenzie · Reviews

 • Macuo Bašó [Matsuo Bashō]. Haiku, translated by Ján Zambor and František Paulovič.(Lenka KRÁLIKOVÁ HASHIMOTO)

Správy · Reports

 • Longing for the Landscape: Reading Landscapes in Chinese Art—An exhibition of Chinese painting in Zurich (Daniela ZHANG CZIRÁKOVÁ) 

Obsah · Contents 19 · 1 (2020) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts 

Full texts online

 • Daniel Berounský, Tibetan Purificatory Sel Rituals: Fragments of the Tradition from the Borderlands of the Tibetan Plateau                           
 • Francis Chan, Attitudes of Bangkok Catholics Toward Buddhists According to the Theology of Religions                                    
 • Pavel Hons, Annihilation of Caste or Its Reinforcement? Emancipation Strategies of T amil Dalits                                                 
 • Ľuboš Gajdoš, Verb Collocations in Chinese—Retrieving, Visualization and Analysis of CorpusData                                               
 • Miloš Procházka, Critical Remarks On Current Romanization of Korean Into the System of Slovak Graphemes                                           
 • Miriam Löwensteinová and Sunbee Yu, Portraits of Femininity In Korean Medieval Literature: Stories from Im Pang’sCh’ŏnyerok

 

Recenzie · Reviews

 • Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie, Martina Bucková, et al. (Jana Benická)
 • Tošikazu Kawaguči [Toshikazu Kawaguchi]. Než vystydne káva, translated by Ivona Barešová (Lena Králiková Hashimoto)

Obsah · Contents 18 · 2 (2019) (Full texts online)

Obituary

 • Daniela Zhang Cziráková, In memory of Martin Slobodník(1970–2019) 

 

Štúdie · Articles

English abstracts 

Full texts online

 • Táňa Dluhošová, Trajectories of Ideas and the Role of Intellectuals W ithin and Outside the State: The Mainlanders in Taiwan  
 • Martin Blahota, Ideologically Conformist Characters, but Also the Beginnings of Individualism: Gao Xingjian’s Early Novellas Stars on a Cold Night and A Pigeon Called Red Beak 
 • Vladimír Liščák, Odoric’s Relatio, Franciscans, and the Great Khans  
 • Alžběta Bajerová and Richard Q. Turcsányi, Between Defender of Values and Faithful Ally: Czech Approaches to China in the Prism of Role Theory Approach  
 • František Paulovič, Nishiwaki’s Contribution to Fukuikutaru kafu yo, the First-ever Japanese Collection of Surrealist Poetry  
 • Chikako Shigemori Bučar, Korean Picture–Postcards Archived in the Republic of Slovenia 

 

Recenzie · Reviews

 

 • A Book of Fans, ed. by Helena Honcoopová, Joshua Mostow and Makoto Yasuhara (Zuzana Kubovčáková)
 • Arabic and Islamic Studies in H onour of Ján P auliny, ed. by Zuzana Gažáková and Jaroslav Drobný (Zuzana Pristašová) 

Obsah · Contents 18 · 1 (2019) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English Abstracts 

Full texts online

 • Ivona Barešová and Martin Schir, Kana or Kanji? Preferences in Orthographic Representation of Japanese Auxiliary Verbs
 • Martin Lavička, Adapting Japanese Chrematonyms into Chinese from the Sociolinguistic Perspective: Strategies and Approaches
 • Fan Ka-wai, A Chinese Comic Book and the Anti-schistosomiasis Campaign during the Cultural Revolution
 • Eunika Rejtová, Slovak–Taiwanese Relations under »One China« Policy
 • František Reismüller, Ma Yuan’s Metafictional Games and the Subversion of the Literary Political Discourse
 • Jakratep Rampungkit, Tōchatā: An Analysis of a Thai Life-Prolonging Ritual

Obsah · Contents 17 · 2 (2018) (Full texts online)

Štúdie·Articles

English abstracts

Full texts online 

 

 • Amira Katz-Goer, "So Free from Care! Here's Real Idyllic Happiness" 無思無慮,這是田家樂啊: Notes on Nostalgia
 • Lihi Yariv-Laor, Qoheleth in Chinese Dress: Early Versions of the Chinese Bible
 • Ylva Monschein, Lost in Recollection: Gao Fenghan’s (1683−1749) Reflections on Langya Terrace
 • Jana Benická, Liang Qichao (1873–1927): On New Literature, Political Novel and Buddhism
 • Yuri Pines, Irony, Political Philosophy, and Historiography: Cai Ze’s Anecdote in Zhanguo ce Revisited
 • Martin Slobodník, Reception and Promotion of the Great Leap Forward in Czechoslovakia: The East Wind Prevails?
 • Dušan Vávra, The Meaning of Wu 無 in Wang Bi’s Commentary on the Laozi
 • Tereza Slaměníková, An Analysis of the Correlation between Speech Tempo and Rhytmical Segmentation in Standard Chinese
 • Mateja Petrovčič, Distribution of »Young Words« in the Chinese Web 2011 Corpus and the Hanku Corpus
 • Ľuboš Gajdoš, A Syntactic Object in Chinese—A Corpus Analysis
 • Zuzana Kubovčáková, Believe It or Not: Dōgen on the Question of Faith
 • Miloš Hubina, Monks and Magic: A Model for the Study of Thai Buddhism

 

 

Obsah · Contents 17 · 1 (2018) (Full texts online)

Štúdie·Articles

Full texts online  

 • Marián Gálik, In Memoriam of Raoul David Findeisen (1958–2017): Obituary
 • Olga Lomová, Oriental Philology in the Service of Bettering Man: Rudolf Dvořák’s Czech Translation of the Daodejing
 • Irene Eber, China and Yiddish: Contacts between Cultures
 • Sun Hantian, Ye Chucang and the Juewu(Awakening; 1919–32) Supplementto Minguo ribao (Republican Daily)
 • Jon E. Kowallis, Fresh Ghosts—Walkabout in Australia with Lu Xun
 • Gad C. Isay, Qian Mu’s View on Intuition 
 • Lucie Olivová, Chinese Dream Captured on Paper: Drawings by Jaroslav Slovák 
 • Alexander Vovin, Two Tungusic Etymologies 

Obsah · Contents 16 · 2 (2017) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts 

 

 

Recenzie · Reviews

  

 • A. A. Rodionov, Guan Jixin 关纪新, P. L. Grokhovsky (eds.), Problemy literatur Daľnego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures] (Marián Gálik)
 • Koike, Seiji. Úvod do gramatiky moderní japonštiny [Introduction into Grammar of Modern Japanese] (Hana Bogdanová)

 

 

Obsah · Contents 15 · 2 (2016) (Full texts online)

Štúdie · Articles  

English abstracts 

 

 

Miscellanea · Essays

 • Raoul David Findeisen, Chinese Manuscript Studies and Perspectives of ‘Manuscriptology’

 

Recenzie · Reviews

 

 • Kai Vogelsang, Geschichte Chinas [History of China] (Martin Slobodník)
 • Yang Yuying 楊玉英, Mali’an Gaolike de Hanxue yanjiu 馬立安 · 高利克的漢學研究 [Marián Gálik’s Sinological Research] (Martin Slobodník)

Obsah · Contents 15 · 1 (2016) (Full texts online)

Štúdie · Articles  

English abstracts 

           

 

Recenzie · Reviews  

 

 • Yoshihara Sachiko 吉原幸子, Letný hrob [Summer's Grave], tr. by Mila Haugová and Kuwahara Fumiko 桑原文子 (František Paulovič)
 • Włodzimierz Cieciura, Muzułmanie chińscy. Historia, religia, tożsamość [Musulman Chinese: Their History, Religion and Identity] (Martin Slobodník)
 • Yang Yuying 楊玉英, Mali'an Gaolike de Hanxue yanjiu 馬里安.高利克 漢學研究 [Marián Galik's Sinological Research] (Martin Slobodník)  
 • Yevgenij A. Serebryanokov; Fujita Rina 藤田梨那 (eds.). Problemy literatur Dalnego vostoka, [Issues of Far Eastern Literatures], 3 vols. (2014) (Marián Gálik)       

 

In memoriam · Obituaries  

 

 • Isabella Matauschek (1970-2016) (Marcus Gräser)   

 

 

 

Obsah · Contents 14 · 2 (2015) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts

 


Preklad · Translation

 • Translated by Olga Lomová


Recenzie · Reviews

 

 • Yevgenij A. Serebryakov & Chen Shangjun 陳尚君 (eds.), Problemy literatur Daľnego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures], 3 vols. (2010) (Marián Gálik)
 • Oldřich Švarný & David Uher, Prozodická gramatika čínštiny [A Prosodic Grammar of Chinese] (Ľuboš Gajdoš)
 • Miriam Löwensteinová & Vladimír Glomb, Korejská náboženství [Korean Religion] (Zuzana Vavrincová)

Obsah · Contents 14 · 1 (2015) (Full texts online)

Obsah · Contents 13 · 2 (2014) (Full texts online)

Obsah · Contents 12 · 2 (2013) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts

 

Preklad · Translation

 

Miscellanea

 

Recenzie · Reviews 

 • Evgenij A. Serebryakov and Chen Sihe 陳思和 (eds.), Problemy literatur Dal’nego Vostoka Проблемы литератур Дапьнего Востока /Issues of Far Eastern Literatures, 2 vols. (2008) (Marián Gálik)
 • Pu Songling 蒲松齡, Ge Jin. Tse’if HaPishtan [Ge Jin, Linnen Scarf. A Selection of Stories from the Liaozhai zhiyi 聊齋誌異],tr. by Amira Katz (Ohad Nevo)
 • Jana S. Rošker, Subjektova nova oblačila—idejne osnove modernizacije v delih druge generacije modernega konfucijanstva [Subject’s New Clothes—Ideological Bases for Modernization in the Works of the Second Generation of Modern Confucians] (Jan Vrhovski)
 • Nina Kopp, Hnewo teyy: posvátná kniha Nuosuů [Hnewo Teyy:The Sacred Book of the Nuosu People] (Stanislav Vavrovský)
 • Matej Blažek, Soňa Andrášová, Nina Paulenová, Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím [Migrants’ Experience with Violence in Slovakia] (Katarína Čavojská)
 • Taqíjuddín Ahmad al-Maqrízí, Popsání pozoruhodností Egypta. Kniha okrskůa památek v Egyptě, v Káhiře i v údolí Nilu a zprávy, které sa jich týkají [The Book of Exhortations and Instructions on the Districts and Monuments in Egypt, Cairo and the Nile Valley, and News That is Connected to Them], tr. by Bronislav Ostřanský (Zuzana Gažáková)

 

In memoriam · Obituary 

 • Anna Bujatti (1938–2013) (Marián Gálik)

Obsah · Contents 12 · 1 (2013) (Full texts online)

Štúdie · Articles

English abstracts

 

Preklad · Translation 

 

Miscellanea 

 

Recenzie · Reviews

 • Aleksandr G. Storozhuk & al., Dukhi i bozhestva kitajskoj preispodnej. Nauchno-spravochnoe izdanie Духи и божества китайской преисподней. Научно-справочное издание [Ghosts and Gods in the Chinese Underworld: A Scholarly Reference Work] (Viatcheslav Vetrov)
 • Daniel Berounský, The Tibetan Version of the Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife (Zuzana Malá)
 • Hedvika Koďousková; Petra Kuchyňková; Anna Leshchenko,  Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace [Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation] (Richard Turcsányi)

 

In memoriam · Obituaries

 • Milena Doleželová-Velingerová (1931–2012) (Olga Lomová)

Obsah · Contents 11 · 2 (2012) (Full texts online)

Študie · Articles

 

Recenzie · Reviews 

 • Viktor V. Bocharov, Nepisanijzakon. Antropologiya prava:nauchnoe issledovanie Неписаный закон. Антропология права: научное исследование [Unwritten Rules. The Anthropology of Law: A Scholarly Enquiry] (Nikolay Samoylov)
 • Problemy literatur Dal’nego Vostoka Проблемы литератур Дапьнего Востока /Issues of Far Eastern Literatures (2004/06) (Marián Gálik)
 • Olga Lomová & Zlata Černá (eds.), Hledání harmonie: studie z čínské kultury [In the Search of Harmony: Studies from Chinese Culture] (Hana Kucharovičová)
 • Marina Čarnogurská, Lao c’ a proces vzniku Tao te ťingu [Laozi and the Origins of the Daodejing], vol. 1 (Dušan Vávra)
 • Kitajskij poët zolotogo veka Li Bo. 500 stikhotvorenij v perevode Sergeya Toroptseva Китайский поэт золотого века Ли Бо. 500 стихотворений в переводе Сергея Торопцева [Li Bo, A Chinese Poet of the Golden Age. 500 Poems in Sergei Toroptsev’s Translation]. (Olga Lomová)
 • Martin Slobodník, Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14.–15. storočí [»Political, Religious and Economic Aspects of Sino-Tibetan Relations in the 14th–15th Centuries«] (Katarína Čavojská)
 • Lidia Kasarełło, Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie [Chinese Symbolic Culture. Its Modern Metamorphoses in Literature, Theatre and Painting] (Marcin Jacoby)
 • Anton Lauček, Svedectvo reportáží z »krajín, kde vychádza slnko« [An Eyewitness’ Reportages from »Countries of the Rising Sun«] (Martin Slobodník)
 • Kodžiki: Kronika dávného Japonska [Kojiki: A Chronicle About Ancient Japan], tr. by Karel Fiala (František Paulovič)
 • Jakub Havliček, Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku [Ways of Gods. Problems of Interpreting Religion and Nationalism in Modern Japan] (Zuzana Kubovčáková)
 • Dušan Deák, Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii [»Indian Saints Between Past and Present: Searching Hindus and Muslims in South Asia«] (Martin Fárek)

 

In memoriam · Obituary 

 • To the Memory of Boris L. Riftin (1932–2012) Lucie Olivová

Obsah · Contents 10 · 2 (2011) (Full texts online)

Štúdie · Articles

 

Miscellanea 

 

Recenzie · Reviews 

 • Miloš Mendel, Víno a vinařství v dějinách islámu [Wine and Wine Production in the History of Islam] (Gabriel Pirický)
 • Codruţa Cuc (ed.), Multidisciplinary Perspectives in Korean Studies (Andreas Schirmer)
 • Maria Kurpaska, Chinese Language(s): A Look Through the Prism of the Great Dictionary of Modern Chinese Dialects (Stanislav Vavrovský)
 • Zbigniew Słupski and Olga Lomová, Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury… [Introduction to the History of Chinese Writings and Belles-Lettres…], 2 vols. (Lidia Kasarełło)
 • Raoul David Findeisen, »Zai Napoli de hutong li«. Zhongguo xiandai wenxue lunji [»In the hutong of Naples«. Collected Essays on Modern Chinese Literature] (Li Yi 李怡)
 • Viera Langerová, Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan [A Cinematic Geography of Mainland China, Hong Kong and Taiwan] (Hana Kucharovičová)

 

Materiály · Materials 

Obsah · Contents 10 · 1 (2011) (Full texts online)

Štúdie · Articles

 

Výskumná správa · Research Report

 

Recenzie · Reviews

 • Irina T. Zograph, Metod’i izucheniya istorii izoliruyushchego yaz’ika s ieroglificheskoj pis’mennost’yu [»Methods of Historical Study of an Isolating Language with Hieroglyphic System of Writing«] (Viatcheslav Vetrov)
 • Mitja Saje, Zgodovina Kitajske… [History of China…], 4 vols (Nataša Vampelj Suhadolnik)
 • Lukáš Zádrapa and Michaela Pejčochová, Čínské písmo [The Chinese Script] (Stanislav Vavrovský)
 • Dániel Z. Kádár, Historical Chinese Letter Writing (Imre Galambos)
 • Olga Lomová (ed.), Paths Toward Modernity. Conference to Mark the Centenary of Jaroslav Průšek (Jiří Hudeček)
 • Edith Franke and Michael Pye (eds.), Religionen Nebeneinander: Modelle religiöser Vielfalt in Ost- und Südostasien (Lukas Pokorny)

 

In memoriam · Obituaries

 • Oldřich Švarný (1920–2011) Hana Třísková
 • Edoarda Masi (1926–2011) Anna Bujatti
 • Douwe Wessel Fokkema (1931–2011)—To the Memory of a Friend Marián Gálik

Obsah · Contents 9 · 2 (2010) (Full texts online)

Obsah · Contents 9 · 1 (2010) (Full texts online)

Štúdie · Articles 

 

Recenzie · Reviews 

 • Jakub Hrubý, Sima—vládnoucí rod dynastie Jin (265–420): mocenské postavení knížat z císařského rodu a role, kterou sehrála v dĕjinách dynastie [Sima, the Ruling Family of the Jin Dynasty (265–420): The Power Position of Princes from the Imperial Family and Their Declining Role in Dynastic History] (Martin Slobodník) 
 • Viera Pawliková-Vilhanová (ed.), Pestrý svet žitého náboženstva. Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným [The Colourful World of Living Religion. Religious and Cultural Identity of Minor Communities in Their Relationship to a Majority] (Jela Dobošová)
 • Aleš Skřivan ml., Československý vývoz do Číny 1918–1992 [Czecho-Slovak Exports to China, 1918–1992] (Viktor Sautin)

Obsah · Contents (2009) (online)

Štúdie · Articles

 

 

 

Správy · Report

 • MARIÁN GÁLIK, Správa z IX. Konferencie Čínskej asociácie porovnávacej literatúry

 

Recenzie · Reviews

 • Reakcia na recenziu Marcely Suchomelovej a Filipa Suchomela knihy Heleny HEROLDOVEJ: Jitřenka pluje na východ. Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886 – 1888. Praha : Mare-Czech 2007, ktorá bola publikovaná v Studia Orientalia Slovana, roč. 7 (2008), s. 250-254.
 • ALLETON, Viviane: L’écriture chinoise. Paris : Albin Michel 2008. (Lukáš Zádrapa)
 • SORBY ml., Karol: Arabi, islám a výzvy modernej doby. Bratislava : SAP 2007. (Gabriel Pirický)
 • PAWLIKOVÁ–VILHANOVÁ, Viera: Umenie slova. Jazyk, písmo, ľudová slovesnosť a zrod literatúr v krajinách subsaharskej Afriky. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2008. (Zuzana Gažáková)
 • Revue svetovej literatúry. Časopis pre prekladovú literatúru, ročník 45 (2009), č. 2. (Viera Pawliková-Vilhanová)

In memoriam

Irene EBER, Dan Daor (1937-2009), Translator Par Excellence

Obsah · Contents (2008)

Štúdie · Articles

 

 • Ondřej Klimeš, Creating Modern Uyghur Identity: Implementation of Soviet Ethnic Policy in Xinjiang in the 1930s
 • Gabriela Pleschová – Igor Poľaško, Educational Strategies of Chinese Parents Living in Slovakia
 • Mitja Saje, Difficult Position of Augustin Hallerstein (1703 – 1774) at Chinese Court
 • Marián Gálik, Ren bi huanghua shou: on the Beauty of Poetry by Chinese Ladies between Han and Qing Dynasties (2nd Cent. B. C. – 19th Cent. A. D.)
 • Lukáš Zádrapa, Autorské předmluvy k Măshì wéntōngu – komentovaný překlad
 • David Uher, Determinativ „božský“ ve Výkladu významu základních a vysvětlení struktury složených znaků
 • Ľuboš Gajdoš, Ukazovateľ ZHE z didaktického hľadiska
 • Anna Rácová, Vzájomná závislosť gramatických systémov substantíva a zámena v bengálčine
 • Josef  Kolmaš, Osobní jména u čtyř evangelistů v Jäschkeho tibetském překladu
 • Viktória Marková, Kultúrne koncepty na báze individualizmu – kolektivizmu ovplyvňujúce spôsob komunikácie v Japonsku (1. časť)
 • Jana Šoucová, Stratégie komunikácie v japončine s dôrazom na japonský zdvorilostný jazyk
 • Zuzana Kubovčáková, Kanna zen, mokušó zen alebo nenbutsu zen? Príchod zenovej školy Óbaku do Japonska a jeho dôsledky
 • Petr Vrba, Šinranova reformulace buddhistické praxe

 

Správy · Report

 • Radovan Škultéty: Východné kresťanstvo, judaizmus a islam medzi smrťou Mohameda a Tamerlána (632 – 1405)

 

Recenzie · Reviews

 • Heroldová, Helena: Jitřenka pluje na východ. Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886 – 1888. Praha : Mare-Czech 2007 (Marcela Suchomelová – Filip Suchomel)
 • Rampini, Federico: Čínské století. Praha : Dokořán 2008 (Radovan Škultéty)
 • Liščák, Vladimír: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha : Libri 2008. (Martin Slobodník) 
 • Pleschová, Gabriela: Export do Číny a podnikanie v Číne. Skúsenosti slovenských firiem. Bratislava : Univerzita Komenského 2007. (Martin Slobodník)
 • Kučera, Ondřej a kolektiv: Učebnice čínskych znaků I. Olomouc : Univerzita Palackého 2005. (Ľuboš Gajdoš)
 • Hlaváčová, Anna A.: Homo ludens Africanus.>Pohľady na predstavenia masiek západnej Afriky. Bratislava : Kalligram 2007. (Viera Pawliková-Vilhanová)
 • Sinclair, Keith a kol.: Dějiny Nového Zélandu Praha: NLN 2003. (Martina Bucková)

Obsah · Contents (2007)

Štúdie · Articles

 

 • Juliana Holotová Szinek, Na sever od Žltej rieky. Pohľad na vzťahy medzi hanskou Čínou a ríšou Xiongnuov
 • Martin Slobodník – Monika Filipová, „Ďaleko na horizonte vidíme začínajúcu sa búrku“ – postrehy grófa Ágosta Zichyho z Číny (1876)
 • Dušan Vávra, Problematika nadřazenosti Konfucia nad Laoziem a Zhuangziem v kontextu hanské exegeze kanonických knih
 • Jana Benická, Yogācāra a jej teória existencie „objektívnej podpory mysle“
 • Josef Kolmaš, Topoi umírání a smrti v Gurbumu tibetského jógina Milaräpy>
 • Radovan Černák, Unmesa – rozvinutie náuky kašmírskeho šivaizmu
 • Olga Lomová, Výhled do dálky s jeřábem a vranami: Du Fuova symbolická reprezentace krajiny
 • Kamila Hladíková, Narativní postupy v Han Shaogongově románu Slovník Maqiaa
 • Ľubica Obuchová, Moderné čínske národnosti a zhuangská revitalizácia
 • David Uher, Gramatolog Duan Yucai (1735-1815)
 • Ľuboš Gajdoš, Častica LE1 z didaktického hľadiska
 • Miroslava Darnadyová, Osmansko-tureckí intelektuáli a ich predstava národa
 • Karol Sorby ml., Príčiny irackej invázie do Kuvajtu v roku 1990
 • Viera Pawliková-Vilhanová, Cesty a kontexty smerovania africkej multikultúrnej spoločnosti ku kresťanstvu

 

Recenzie · Reviews

 • Slobodník, Martin: Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne. Bratislava : Chronos 2007. (Jana Benická)
 • Dluhošová, Táňa: Medzi svetmi: Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre. Praha : DharmaGaia 2006. (Jana Benická)
 • Denník grófa Jozefa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875-1876. Trnava : Trnavský samosprávny kraj – Západoslovenské múzeum 2006. (Anna Rácová)
 • Suchomel, Filip – Suchomelová, Marcela, ed.: Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska. Brno : Moravská galerie 2006. (Martin Slobodník)
 • Lubošinská, Viera: Indický denník. Piešťany : Balneologické múzeum 2007. (Martin Slobodník)
 • Tarthang Tulku: Starověký Tibet. Praha : Vyšehrad 2006. (Martin Slobodník)
 • Krupa, Viktor: Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Bratislava : SAP 2006. (Martina Bucková)
 • Bucková, Martina: Nábožensko-mytologické systémy Polynézie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2007. (Viktor Krupa)
 • Drozdík, Ladislav – Krupa, Viktor – Rácová, Anna: Jazyková politika a problémy komunikácie. Bratislava : Zing Print 2006. (Martin Krakovský)

Obsah · Contents (2006)

Štúdie · Articles

 

 • Dušan Deák, Náboženská syntéza v Indii: hinduistický boh muslimom
 • Jana Rozehnalová, Indičtí křesťané apoštola Tomáše ve středověkých evropských pramenech
 • Vladimír Liščák, Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých II
 • Jana Benická – Miloš Hubina, Traktát o bielom koňovi: problém inherencie?
 • Luboš Bělka, Maitréja: buddhistická vize budoucnosti
 • Daniel Berounský, Tibetská sádhana osobního božstva Vadžrabhairavy
 • Olga Lomová, Když básník „popadne štětec“: Wang Weiovy básně složené žertem
 • Zora Ercsényiová, Ma Yuanov Tibet: obraz Tibetu v diele súčasného čínskeho spisovateľa
 • Igor Poľaško, K problematike čínskej migrácie a výskumu čínskej komunity na Slovensku
 • Lukáš Zádrapa, Mashi wentong: první čínská gramatika v kontextu doby
 • Martin Krakovský, Integrácia afixálnych internacionalizmov do slovníka modernej spisovnej arabčiny
 • Lukáš Petrík, Pôvod domorodých Taiwančanov a ich migrácia do priestorov západného Pacifiku: príčiny, možnosti a dôsledky
 • Martina Bucková, Kritické zhodnotenie teórií o pôvode a migráciách Polynézanov

 

Správy · Report

 • Zora Ercsényiová, Konferencia Problémy literatúr Ďalekého východu v Petrohrade

 

Recenzie · Reviews

 • Nikitina, T. N.: Gramatika staročínských textů. Praha: Karolinum 2005. (Lukáš Zádrapa)
 • Lomová, O. – Yeh Kuo-liang: Ach běda, přeběda! Oplakávání mrtvých ve středověké Číně. Praha: DharmaGaia 2004. (Jakub Hrubý)
 • Krehké ako chryzantémy. Bratislava: Petrus 2006. (Elena Hidvéghyová)
 • Hladíková, K. – Slobodník, M., zost.: Vábení Kailásu. Moderní povídky z Tibetu. Praha: DharmaGaia 2006. (Zora Ercsényiová)
 • Drozdíková, J.: Lexikón islámu. Bratislava: Kalligram 2005. (Gabriel Pirický)
 • Pirický, G.: Turecko. Praha: Libri 2006. (Miroslava Darnadyová)
 • Dubovská, Z. – Petrů, T. – Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. (Danica Mildeová)
 • Rácová, A., ed.: Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike. Bratislava: Slovak Academic Press 2006. (Martina Bucková)
 • Slobodník, M. – Kovács, A., ed.: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos 2006. (Radovan Škultéty)

Obsah · Contents (2005)

Štúdie · Articles

 

 • Jakub Hrubý, Pozadí nástupnické kríze roku 643 n.l.
 • Vladimír Lišcák, Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých (první část)
 • Lee Chinyun, Obchod mezi Čínou a českými zeměmi koncem rakouského císařství
 • Jan Willem de Jong, Some Theoretical Aspects of Buddhism
 • Christoph Anderl, Notes on the Development of Vernacular Literature in China and the Language of the Early 'Recorded Sayings'
 • Jana Benická, Taiwanci, Japonci alebo Číňania? O taiwanskej spoločnosti počas japonskej okupácie ostrova očami spisovateľa Wu Zhuoliua (1900-1976)
 • Olga Lomová, Wang Can: Popisná báseň o výstupu na vež
 • Dušan Andrš, Role umení v živote člověka: Feng Zikai a jeho příspěvek k čínské estetice první poloviny 20. století
 • Marián Gálik, O čínskej literatúre Hnutia 4. mája 1919 a súcasnosti ako mytopoetickej tvorbe
 • Zora Ercsényiová, Ma Yuanova poviedka „Fikcia" a Hawthornov román Šarlátové písmeno: recepcia západnej literatúry v súčasnej čínskej próze
 • Henrieta Hatalová, Motív zvieraťa v čínskych a slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach
 • David Sehnal, Původ a modalita částice ye ve staré čínštině
 • David Uher, Xu Shen a počátky čínské gramatologie
 • Ľubica Mičková, O rozsahu kontaktových pasáží v japonskej a slovenskej korešpondencii

 

Správy · Report

 • Anton Mrmus, Letná škola čínskych štúdií v portugalskej Brage
 • David Uher, Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. - pedagog

 

Recenzie · Reviews

 • Rácová, A. - Valová, E., ed.: Náboženská literatúra - problém jednotnej transkripcie. Bratislava: Ústav pre vztahy štátu a práva 2004. (Martina Bucková)
 • Kolmaš, J.: Tibet. Dejiny a duchovní kultura. Praha: Argo 2004. (Martin Slobodník)
 • Belka, L.: Buddhistická eschatologie. Šambhalský mýtus. Brno: Masarykova univerzita 2004. (Martin Slobodník)
 • Maraini, F.: Skrytý Tibet. Praha - Litomyšl: Paseka 2005. (Martin Slobodník)
 • Menzies, G.: 1421 - Rok, keď Čína objavila svet. Bratislava: Nakladateľstvo MF Slovensko 2005. (Radovan Škultéty)

Obsah · Contents (2004)

Štúdie · Articles

 

 • Josef Kolmaš, "Hvězda - host" spatřená v Číne v roce 1054 (k 950. výročí objevu)
 • Olga Lomová, Xie Zhuang: Popisná báseň o Lune
 • Henrieta Hatalová, Motív zvieraťa v čínskych a slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach
 • Martin Slobodník, Ekonomické aspekty vzťahov čínskej dynastie Ming s tibetským vládnucim rodom Phag-mo-gru v rokoch 1368-1434
 • Luboš Bělka, Náboženská politika ve vztahu k tibetskému buddhismu v Rusku
 • Dušan Lužný - Zdenka Machálková, Protestantský buddhismus
 • Jiří Holba, Počátky mahájánového buddhismu v Indii
 • Dušan Deák, Hindu - turka samvad alebo rozhovor medzi hinduistom a muslimom
 • Gabriel Pirický, Turecko a Egypt: kontinuita a zmena v periodizácii novších dejín
 • Martina Bucková, Stvoriteľská úloha kultúrneho hrdinu v polynézskej mytológii

 

Správy · Report

 • Radovan Škultéty, Medzinárodná konferencia Obchod, cesty a medzikultúrna komunikácia medzi Východom a Západom do roku 1250

 

Recenzie · Reviews

 • Nefritová flétna. Preklady starých čínských básníků. Praha: Jiří Buchal - BB art 2001. Jara a podzimy. Devět básníků ze staré Číny. Praha: Jiří Buchal - BB art 2002. (Magdalena Rytinová)
 • Průšek, J.: My Sister China. Praha: The Karolinum Press 2002. (Gabriela Gregušová)
 • Bakešová, I. - Fürst, R. - Heřmanová, Z.: Dejiny Taiwanu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004. (Martin Slobodník)
 • Deák, D. - Bucková, M., ed.: Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2004. (Martin Slobodník)
 • Kolmaš. J.: Suma tibetského písemnictví. Praha: Argo 2004. (Martin Slobodník)
 • Dalajlama: Stezka k probuzení. Esence zušlechtěného zlata. Praha: DharmaGaia 2000. (Martin Slobodník)
 • Lužný, D.: Zelení bódhisattvové. Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. Brno: Masarykova univerzita 2000. (Martin Slobodník)
 • Dhammapadam neboli cesta k pravdě. Bratislava: CAD Press 2001. (Anna Rácová)
 • Strnad, J. - Filipský, J. - Holman, J. - Vavroušková, S.: Dejiny Indie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003. (Anna Rácová)
 • Filipský, J. - Knotková-Čapková, B. - Marek, J. - Vavroušková, S.: Dejiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003. (Anna Rácová)
 • Kouřilová, I. - Mendel, M., ed.: Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Praha: Orientální ústav AV ČR 2003. (Gabriel Pirický)

Obsah · Contents (2003)

Štúdie · Articles

 

 • Jana Benická, Na úvod
 • Irene Eber, Zdravica na počesť Mariána Gálika
 • Elena Hidvéghyová, Marián Gálik - nestor slovenskej sinológie z pohľadu jeho žiačky
 • Martin Slobodník, Vedecká dráha na pomedzí sinica a tibetica - k životnému jubileu profesora Josefa Kolmaša
 • Ye Rong, The Different Approaches to the Bible by Qian Zhongshu 錢鍾書 (1910-1998) and Wang Meng 王蒙 (1934 -)
 • Zuzana Kadlecová, Poétesses maudites, alebo „prekliate poetky“
 • Jana Benická, Večné „ja“ v čínskom buddhizme? Rozhovory majstra Nanyang Huizhonga s „chanovým hosťom z juhu“
 • Miloš Hubina, Interpretácia Mūlamadhyamakakārikā, I, 1.
 • Daniel Berounský, Poněkud ozbrojení strážci dalha aneb jak v Tibetu vítězí bohové
 • Martin Slobodník, Vzťahy čínskej dynastie Ming s tibetským vládnucim rodom Phag-mo-gru v rokoch 1368-1434: politické a náboženské aspekty
 • Ľuboš Gajdoš, Pozícia záporu pred predložkami v čínštine

 

Správy · Report

 • Radovan Škultéty - Martin Slobodník, Medzinárodná sinologická konferencia v Smoleniciach

 

Recenzie · Reviews

 • Benická, J.: Povaha sveta: Odstupňované spôsoby jej vhliadania v čínskom maháyánovom buddhizme. Bratislava: Lufema 2003. (Luboš Bělka)
 • Liščák, V.: Taiwan. Praha: Libri 2003. (Martin Slobodník)
 • Sironi Diemberger, M. A.: Tibet. Střecha světa mezi minulostí a přítomností. Praha: Rebo Productions 2002. (Martin Slobodník)
 • Slobodník, M. – Pirický, G., ed.: Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Bratislava: Chronos 2003. (Radovan Škultéty)

Obsah · Contents (2002)

Štúdie · Articles

 • Marián Gálik, SOIRÉE DAVIDIENNE (Smolenice Castle, February 21, 2003): More musings over the Necessity of the "Third Covenant"
 • Olga Lomová, Xie Huilian: Popisná báseň o sněhu
 • Jana Benická, Čínsky buddhizmus: odstupňované spôsoby vhliadania pravej povahy sveta
 • David Uher, Xu Shen: Doslov k Výkladu významu základních a vysvětlení struktury složených znaků
 • Jakub Hrubý, Nástupnická krize roku 643 n. l.. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga
 • Gabriel Pirický, Zápas o identifikáciu elementov ľudských práv z autochtónnych zdrojov v krajinách islamského sveta. Ľudské práva v kontexte islamských spoločností a kultúr
 • Dušan Deák, Šejk Muhammad – muslimský jogín

 

Recenzie · Reviews

 • Becker, J.: Čína na přelomu století. Preklad: P. Andělova, P. Bláha.Praha: BB art 2002. 393 str. (Barbora Bajtošová)
 • Bakešová, I.: Čína ve XX. století, díl1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2001. 126 str. (Igor Poľaško)
 • Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho 1. Preklad do češtiny Karel Fiala. Praha – Litomyšl: Paseka 2002. (Ivan Rumánek)
 • Bělka, L: Tibetský buddhismus v Burjatsku. Edice Religionistika, svazek 10. Brno: Masarykova univerzita 2001. 348 s. (Martin Slobodník)