Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Peer-reviewed journal

Published twice a year

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Editorial Board

Executive Editor: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Vice-Executive Editor: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technical Editing and Graphic Layout: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Editorial Staff: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Advisory Board

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Dr. hab. Piotr Wlodarczak


Editorial Office

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Book exchange: Mgr. Andrea Bondorová

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865

Deadlines for paper submissions:

  • 31. 03.
  • 30. 09.

Guidelines for authors


Latest Issue (first online)

Volume 4 (2019), Issue 2

IMPRINT (*.pdf)

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 1-4. Online. 30.12.2019


Studies

Year 1939 in Slovak archaeology (*.pdf) 
Martin Neumann 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 7-26. Online. 30.12.2019

„Courageous as an eagle, fast as a horse.” The graves with weapons and horse harnesses in Vekerzug culture: case study (*.pdf) 
Anita Kozubová 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 27-109. Online. 30.12.2019  

Early Medieval Age Axe-Like Currency Bars from Territory of Central Europe (*.pdf) 
Jakub Hájnik 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 111-172. Online. 30.12.2019

Archaeological evidence of combat activities in the southwestern part of Štiavnica Mountains in 1944 and 1945 (*.pdf) 
Anton Hošek 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 173-193. Online. 30.12.2019

On Theoretical Pragmatism in Archaeology (*.pdf) 
Marek Hladík 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 195-213. Online. 30.12.2019


REVIEWS (* .PDF)

Horváthová, Eva – Nevizánsky, Gabriel: Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia. Bratislava – Nitra 2017 
Peter Bogdaň
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 215-216. Online. 30.12.2019

Shennan, Stephen: The First Farmers of Europe. An Evolutionary Perspective. Cambridge 2018 
Tomáš Pišúth
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 217-219. Online. 30.12.2019

Cílek, Václav – Majer, Martin – Falteisek, Lukáš a kol.: Podzemní památky středních Čech. Praha 2019 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 220-222. Online. 30.12.2019


NEWS (*.PDF)

Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 223-229. Online. 30.12.2019

Konferencia Archaeologia Historica 2019 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 229-230. Online. 30.12.2019

Medzinárodný deň archeológie 2019 
Jana Mellnerová Šuteková 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 230-231. Online. 30.12.2019

Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019 
Martin Neumann 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 231-232. Online. 30.12.2019

Exkurzia „Po stopách Rimanov“ 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 232-233. Online. 30.12.2019

Konferencia Archeologie a Antropologie v Prahe 
Katarína Hladíková 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 233-235. Online. 30.12.2019

Katedra archeológie a magnetomer MAGNETO® MXPD 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 235. Online. 30.12.2019