Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov, ktorý bude včas oznámený na tejto stránke.

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí ŠČ AS aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z posledného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS FiF UK 14.3.2017 a účasť senátoriek a senátorov ŠČ AS FiF UK na Konvente UK 22.3.2017)

Na zasadnutí 14.3.2017 sme schválili naše stanovisko k Študentskej ankete za zimný semester, ktoré sa stane súčasťou celkového súboru stanovísk. Ten by mal byť zverejnený v apríli, tak sledujte web a sociálne siete, aby ste ho nepremeškali.

Keďže nás poctil návštevou dekan fakulty, položili sme mu viacero otázok k aktuálnym témam, akými sú rozšírenie študentských priestorov v budove na Gondovej (predbežne by k nemu malo dôjsť od septembra) či využívanie univerzitných e-mailov a mailing listov (žiaľ, stále pozorujeme výrazné problémy najmä na niektorých katedrách). Dohodli sme sa aj na sérii ďalších krokov, ako senát priblížiť vám – študentkám a študentom, osobitne tým, ktorí nečítajú tieto správy :-).

Aktívne sme vystupovali aj na Konvente UK, kde sa stretli reprezentácie fakultných senátov aj s predstaviteľmi vedenia univerzity. I keď si minister školstva na naše otázky nepočkal, senátorky a senátori FiF UK (v niektorých prípadoch opätovne) otvorili témy ako napr. zrušenie papierových indexov, zjednodušenie administratívy Grantov UK (relevantné najmä pre doktorandov) a potrebu zrovnoprávniť prístup a práva (vrátane finančných zliav) pre študentky a študentov vo veku nad 25 rokov.

Vyjadrili sme aj pochybnosti nad spôsobom organizácie prednášky Václava Klausa 23.3. v Aule UK, keďže tento je známy svojimi nielen protieurópskymi, ale v mnohých ohľadoch konšpiračnými názormi v poslednom období.

Celú správu ŠČ AS FiF UK zo zasadnutia a z účasti na Konvente UK nájdete tu.

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z posledného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 14.3.2017.

Stanovisko ŠČ AS k Študentskej ankete na FiF UK (LS 2015/2016)

Naše stanovisko k ankete ako celku, avšak s dôrazom na hodnotenie činnosti ŠČ AS v letnom semestri akademického roka 2015/2016, nájdete tu.