Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne podľa potreby a dohody senátoriek a senátorov. Termín bude zverejnený prostredníctvom tejto stránky.

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí ŠČ AS aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z posledného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS 11.5.2017 a účasť ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK 11.5.2017) 

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FiF UK v novom volebnom období jeho zamestnaneckej časti bol za nového predsedu po Dr. Ivanovi Lackovi zvolený doc. Daniel Klimovský. Ako ste si už mohli všimnúť na našom Facebooku, novému predsedovi AS FiF UK gratulujeme k výsledku a jeho predchodcovi ďakujeme za niekoľkoročnú spoluprácu. Veríme, že aj v novom funkčnom období bude v Senáte možná konštruktívna diskusia v záujme nachádzania riešení, vrátane takých, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu štúdia i príležitosti pre študentky a študentov na FiF UK. 

Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete tu.

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z posledného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 11.5.2017.