Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov. Termín bude včas oznámený prostredníctvom tejto stránky.

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS a AS FiF UK 20.11.2017) 

V príprave.

Program zasadnutia ŠČ AS 20.11.2017 bol nasledovný:

  1. Otvorenie a voľba zapisovateľa
  2. Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK
  3. Voľby predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK
  4. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na AR 2017/2018
  5. Ostatné zasadnutie legislatívnej komisie
  6. Propagácia 3. strán prostredníctvom našich komunikačných kanálov
  7. Program zasadnutia AS FiF UK
  8. Deň otvorených dverí
  9. Fakultné e-mailové kontá
  10. Rôzne

Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete tu (v príprave).

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z ostatného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 20.11.2017 (v príprave).