Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov. Termín bude včas zverejnený prostredníctvom tejto stránky.

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí ŠČ AS aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS a AS FiF UK 26.6.2017) 

Na svojom poslednom zasadnutí v letnom semestri 2016/2017 AS FiF UK prediskutoval množstvo tém a schválil viacero materiálov i personálnych nominácií. Gratulujeme (novo)zvoleným dvom prodekanom (prof. Slobodník, prof. Zouhar) i novému predsedovi zamestnaneckej časti AS (prof. Tišliar). Sme vďační za podporu senátoriek a senátorov zamestnaneckej časti AS novým Zásadám volieb do ŠČ AS, ktoré prinesú niekoľko spresnení o. i. zjednodušujúcich kandidatúru do ŠČ AS.

Diskusie o mnohých relevantných témach (okrem procesných otázok aj napríklad ohľadom spôsobu podpory vedeckého výskumu a doktorandského štúdia na fakulte, vrátane ŠVOČ, rozvoja a internacionalizácie fakulty, kvality stravovania, hospodárenia fakulty a i.) sa jednoznačne neskončili a budú pokračovať v nasledujúcom akademickom roku. ŠČ AS bude pri tom a už od novembra môžete aj Vy, ak sa ako študentky a študenti FiF UK v nasledujúcom akademickom roku rozhodnete kandidovať do ŠČ a budete zvolení. Podrobnejšie informácie o nasledujúcich voľbách sledujte v septembri. 

Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete tu.

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z ostatného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 26.6.2017.