Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, tajomník fakulty a predseda akademického senátu fakulty. Dekan môže za zasadnutia vedenia fakulty prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty.

Prodekani FiF UK

prof. PhDr. Darina Malová, CSc., prodekanka pre medzinárodné vzťahy

prof. Martin Slobodník, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Predseda Akademického senátu FiF UK

Mgr. Ivan Lacko, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK

Tajomník fakulty

JUDr. Pavel Horváth, tajomník fakulty