Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FiF UK

Predseda AS FiF UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Predseda zamestnaneckej časti:

Predseda študentskej časti: Mgr. Viktor Svetský 

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Alena Bohunická, PhD.Katedra slovenského jazyka
Doc. Mária Dobríková CSc.Katedra slovanských filológií
Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.Katedra maďarského jazyka a literatúry
Mgr. Daniel Gerbery, PhD.Katedra sociológie
Mgr. Miloš Horváth, PhD.Katedra žurnalistiky
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.Katedra psychológie
Mgr. Bronislava KotysováÚstredná knižnica
Mgr. Tomáš Kőnig, PhD.Katedra archeológie
Mgr. Ivan Lacko, PhD.Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Vladimír Marko, PhD.Katedra logiky a metodológie vied
PhDr. Alexandra Ostertágová, PhD.Katedra jazykov
Prof. Zlatica Plašienková,  PhD.Katedra filozofie a dejín filozofie
Doc. Marek Rybář, PhD.Katedra politológie
Doc. Ľuboslava Sejčová, CSc.Katedra pedagogiky
Doc. Jozef Tancer, PhD.Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Doc. Bohdan Ulašin, PhD.Katedra romanistiky
Mgr. Martin Vašš, PhD.Katedra slovenských dejín
Mgr. Silvia Vertanová, PhD.Katedra romanistiky
Doc. Vladimír Zvara, PhD.Katedra muzikológie

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Monika Firbasová 

Samuel Chrťan

Šimon Kotvas

Gabriela Križanová

Bc. Robert Mihály

Jana Schäfferová

Mgr. Viktor Svetský

Max Steuer, M.A.

Martin Vetrík

Simona Wolaschková 

Zapisovateľka: Mária Strížová

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 814 99  Bratislava
II. posch. G256, tel. +421 2 5933 9114
Predsedníctvo Akademického Senátu