Školné v akademickom roku

Upozornenie - školné a poplatky 2016/2017

Milí študenti,

na webovej stránke UK bol v januári 2016 zverejnený

Vnútorný predpis č. 1/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akad. roku 2016/2017. Táto smernica nadobudla platnosť 26. januára 2016 a účinnosť 1. septembra 2016.

Podmienky Filozofickej fakulty UK sú konkretizované v prílohe uvádzaného predpisu. Možnosti odpustenia resp. zníženia školného sú uvedené v čl. 8 uvedenej smernice rektora.