Školné v akademickom roku

Upozornenie - školné a poplatky 2017/2018

Milí študenti,

na webovej stránke UK bol v apríli 2017 zverejnený

Vnútorný predpis č. 10/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akad. roku 2017/2018. Táto smernica nadobudla platnosť 24. apríla 2017 a účinnosť 1. septembra 2017.

Podmienky Filozofickej fakulty UK sú konkretizované v prílohe uvádzaného predpisu. Možnosti odpustenia resp. zníženia školného sú uvedené v čl. 8 uvedenej smernice rektora.