Zborník HISTORICA

Zborník HISTORICA 50 - výzva na zasielanie príspevkov

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

na základe spoločnej iniciatívy našich troch historických katedier fakulty – Katedry archívnictva a PVH, Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín na pravidelné vydávanie  zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave HISTORICA si Vám dovoľujeme zaslať túto výzvu na zasielanie Vašich príspevkov do v poradí päťdesiateho ročníka zborníka HISTORICA.

Vaše príspevky z oblasti slovenských či všeobecných dejín, archívnictva a pomocných vied historických vypracované podľa Pokynov pre autorov ráčte prosím zasielať spoločne s vyplnenou prihláškou príspevku na e-mailovú adresu historicafphil.uniba.sk najneskôr do 30.09.2016.

 

s pozdravom                                                                                 

 

PhDr. Peter Podolan, PhD. Mgr. Lukáš Rybár, PhD. Mgr. Ján Valo, PhD.

ÚVOD

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - HISTORICA je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte UK. Vydáva ho spoločne Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín a Katedra archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo 49 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác študentov katedier.

<output>Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Historica je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte. Katedra slovenských dejín ho vydáva spolu s historickými sesterskými katedrami - Katedrou všeobecných dejín a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo viac ako 40 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.</output>

<output>Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Historica je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte. Katedra slovenských dejín ho vydáva spolu s historickými sesterskými katedrami - Katedrou všeobecných dejín a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo viac ako 40 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.</output>

<output>Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Historica je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte. Katedra slovenských dejín ho vydáva spolu s historickými sesterskými katedrami - Katedrou všeobecných dejín a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo viac ako 40 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.</output>

REDAKCIA

Zborník HISTORICA vydáva Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. 

Redakciu tvoria traja pracovníci Katedry archívnictva a PVH, Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín:

PhDr. Peter Podolan, PhD.

Mgr. Lukáš Rybár, PhD.

Mgr. Ján Valo, PhD.

Redakcia sídli na adrese:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archívnictva a PVH

Redakcia zborníka HISTORICA

Gondova ul. č. 2, P.O.BOX 32

SK - 814 99  Bratislava

e-mail:historicafphil.uniba.sk

REDAKČNÁ RADA

Zloženie redakčnej rady:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

prof. PhDr. Ján Lukačka,CSc. - predseda redakčnej rady

prof. Mgr. Martin Homza, PhD. 

Mgr. Martin Vašš, PhD. 

doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. 

Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

REDAKČNÝ KRUH