Nové knihy a výskumy

11. apríl 2017: Z autorskej dielne členov katedry logiky a metodológie vied: Metóda, problém a úloha (2017)

Kolektívna monografia Metóda, problém a úloha sa zaoberá fundamentálnymi otázkami metodológie vied: Čo je to metóda? Ako odlíšiť metódu a jej vykonanie? Kedy hovoriť o „probléme“, a kedy o „úlohe“? Autori sa pri hľadaní odpovedí na tieto otázky opierajú nielen o metodológiu vedy, ale aj o výskum v oblastiach ako umelá inteligencia, kognitívna psychológia či expertné systémy.

11. apríl 2017: Z autorskej dielne členov katedry logiky a metodológie vied: Slovník metodologických pojmov (2016)

Šestica autorov Slovníka metodologických pojmov zostavila publikáciu, ktorá mapuje základný metodologický pojmový terén – od „abstrakcie“ až po „zákony prírody“. Heslá zohľadňujú najnovšie výsledky metodológie vedy a sú koncipované so zreteľom na výskumníkov v oblasti spoločensko-humanitných disciplín.

11. apríl 2017: Z autorskej dielne členov katedry logiky a metodológie vied: Abstrakcia a idealizácia (2016)

Abstrakcia a idealizácia je po päťdesiatich rokoch prvou monografiou v slovenskom jazyku, ktorá sa systematicky venuje povahe metód abstrahovania a idealizácie. Navrhuje model, ktorý zachytáva ich ideálnu podobu, a aplikuje ho pri rekonštrukcii konkrétnych prípadov aplikácie týchto postupov v spoločensko-humanitných disciplínach – so zvláštnym zreteľom na „ideálne typy“ Maxa Webera.

1. marec 2017: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris, Katarína Beňová

Súčasný stav pamiatok na našom území ovplyvnilo turbulentné 20. storočie, kedy sa výrazne menili majetkové pomery. Predovšetkým po rokoch 1918 a 1948 sa dovtedy pomerne kompaktne zachované architektonické a interiérové riešenia narušili predajom, prevozom a často aj deštrukciou. Jednou z významných stavieb na našom území, ktorú zasiahlo niekoľko prestavieb a je dodnes v nevyhovujúcom stave je kaštieľ v Rusovciach, ktorý do roku 1872 patril rodu Zichy Ferraris. Publikácia sa zameriava na biedermeierovú fázu tejto pamiatky v kontexte zachovaného albumu kresieb a akvarelov z rokov 1816 – 1833 zo zbierky SNG. Kniha vyšla v spolupráci so SNG za podpory MK SR a grantu Ars Bratislavensis.

1. marec 2017: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu, Katarína Chmelinová a kol.

Thurzovci patrili k výnimočným rodom Uhorska a k aristokracii strednej Európy. Ich moc a vplyv sa odzrkadlil aj vo výtvarnom umení a architektúre. Tematický sprievodca stručne predstavuje rod s dôrazom na postavu palatína Juraja Thurza a výtvarné diela s rodom spojené spolu s výberovou bibliografiou. Publikácia podporená Ministerstvom kultúry SR bola pripravená v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR v rámci realizácie univerzitného kurzu katedry, ako pripomienka 400. výročia smrti Juraja Thurza (1567-1616).

16. november 2016: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia. Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore, zost. Anton Eliaš – Michal Babiak

Monografia je výsledkom trojročného úsilia autorského kolektívu pracovníkov Katedry estetiky a Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave. Ambíciou autorského kolektívu bolo vytvoriť plastický a ideologicky nedeformovaný obraz vybraných druhov ruského umenia spolu s jeho komparatívnymi presahmi do širšieho európskeho kultúrneho kontextu. K spracovaniu, hierarchizácii a systemizácii skúmaného materiálu sa preto autori snažili pristupovať sine ira et studio. Autorský kolektív mal pritom na zreteli aj potrebu reflektovať vývoj ruského umenia v sledovanom období v dvoch komparatívnych polohách: jednak v rovine vnútornej nadväznosti vývinových etáp v rámci jednotlivých druhov ruského umenia i v rámci ich vzájomných kontaktov, a jednak vo vzťahu ruského umenia k európskym kultúrnym kontextom, resp. európskych kultúrnych kontextov k ruskému umeniu 19. a 20. storočia. Výsledkom týchto snáh je vedecky validnejšia syntéza obrazu ruského umenia i jeho presahov (vplyvov, podnetov, dialógu a pod.) do inonárodných európskych kultúr.

Monografiu uvediedli jej zostavovatelia Prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD. a Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

5. október 2016: Hispanoamerická literatúra na Slovensku. Optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr, Eva Palkovičová


Hispanoamerická literatúra je v podobe knižných prekladov prítomná na Slovensku od roku 1948. Prezentovaná monografia sa usiluje odhaliť čitateľovi zaujímavé cesty, akými sa dostávala do nášho prostredia, jej prvých prekladateľov a nadšených objaviteľov. Optikou dejín prekladu a prekladovej recepcie chce objasniť, aký význam mali aktivity slovenských hispanistov pre naše poznanie dovtedy neznámych literárnych a kultúrnych svetov. Práca sa zameriava na rôzne etapy a podoby prítomnosti diel hispanoamerických autorov na Slovensku. Hlavný dôraz kladie na 70. a 80. roky 20. storočia, keď bola najmä ich románová a poviedková tvorba na vrchole celosvetového prekladateľského, vydavateľského, no najmä čitateľského záujmu. Napokon sa autorka, aj ako prekladateľka dvadsiatky významných kníh hispanoamerických autorov, sústreďuje na hĺbkové translatologické čítanie vari najznámejšieho diela „magického realizmu“, románu Gabriela Garcíu Márqueza Sto rokov samoty a na rôznorodé úvahy o jeho slovenskom preklade.

Monografiu uviedol jej vedecký redaktor prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. a knihu predstavila jej autorka PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

7. apríl 2016: Domáce a európske súvislosti biedermeiera, ed. Katarína Beňová

V roku 2015 pripravila Katedra dejín výtvarného umenia dve odborné konferencie, ktoré reflektovali umenie 19. storočia na našom území. Vedeckým výstupom trojročného grantu VEGA sa stala konferencia s medzinárodnou účasťou Bella Italia, na ktorej sa predstavili výsledky výskumu v talianskych, rakúskych, maďarských a slovenských zbierkach a fondoch, ktoré výrazne posunuli interpretáciu výtvarného umenia predovšetkým prvej polovice 19. storočia v kontexte vzťahov k Taliansku, najmä k Rímu.
Druhý zborník je výsledkom medzinárodnej konferencie Biedermeier, ktorá sa konala v roku 2015 ako súčasť rovnomennej výstavy v Slovenskej národnej galérii. Záujem o toto pluralitné obdobie sa prejavil v príspevkoch, ktoré sa venujú rôznym aspektom výtvarného umenia, umeleckého vzdelávania, knižnej kultúry, umeleckého remesla a počiatkov fotografie až po reflexiu bohatých zbierok v slovenských a zahraničných múzeách a galériách.

Knihu v kontexte uviedli a odprezentovali Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. a Mgr. Dušan Buran, PhD.

7. apríl 2016: „Bella Italia“ Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, eds. Dana Bořutová – Katarína Beňová

V roku 2015 pripravila Katedra dejín výtvarného umenia dve odborné konferencie, ktoré reflektovali umenie 19. storočia na našom území. Vedeckým výstupom trojročného grantu VEGA sa stala konferencia s medzinárodnou účasťou Bella Italia, na ktorej sa predstavili výsledky výskumu v talianskych, rakúskych, maďarských a slovenských zbierkach a fondoch, ktoré výrazne posunuli interpretáciu výtvarného umenia predovšetkým prvej polovice 19. storočia v kontexte vzťahov k Taliansku, najmä k Rímu.
Druhý zborník je výsledkom medzinárodnej konferencie Biedermeier, ktorá sa konala v roku 2015 ako súčasť rovnomennej výstavy v Slovenskej národnej galérii. Záujem o toto pluralitné obdobie sa prejavil v príspevkoch, ktoré sa venujú rôznym aspektom výtvarného umenia, umeleckého vzdelávania, knižnej kultúry, umeleckého remesla a počiatkov fotografie až po reflexiu bohatých zbierok v slovenských a zahraničných múzeách a galériách.

Knihu v kontexte uviedli a odprezentovali Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. a Mgr. Dušan Buran, PhD.

12. máj 2016: Keď bronz vystriedal meď, ed. Jozef Bátora – Peter Tóth

Vo vedeckom zborníku sú publikované príspevky, ktoré odzneli na XXIII. medzinárodnej konferencii o staršej dobe bronzovej v Čechách, na Morave a na Slovensku. Autori sa tematicky venujú kultúrnym vzťahom, chronológii, sídliskám, pohrebiskám i depotom bronzových predmetov a inováciám, ktoré staršia doba bronzová priniesla. Takmer vo všetkých z nich rezonovala interdisciplinárna spolupráca archeológie a prírodných, technických či lekárskych vied. Zborník je venovaný prof. PhDr. Jozefovi Vladárovi, DrSc., poprednému odborníkovi na vzťah strednej, východnej Európy a východného Stredomoria v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej.
Knihu uviedli zostavovatelia prof. PhDr. Jozef  Bátora, DrSc. a Mgr. Peter Tóth, PhD.

13. apríl 2016: Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy, ed. Daniel Gerbery – Roman Hofreiter

Vzťah spoločnosti a ekonomiky je často braný ako samozrejmosť, ktorá si nevyžaduje reflexiu. Diskutuje sa o miere, nevyhnutnosti spoločenskej regulácie ekonomiky, menej však o tom, ako je ekonomický život sýtený pôsobením sociálnych štruktúr a vzťahov. Ako vzniká trh, ekonomické inštitúcie a spoločenský poriadok, v ktorom hrá trhová ekonomická výmena kľúčovú úlohu. Kniha „Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy“ prináša sedem esejí ponúkajúcich pohľad na spoločenský kontext fungovania ekonomiky.
Knihu predstavili zostavovatelia Daniel Gerbery, Phd. a Roman Hofreiter, Phd., do širšieho kontextu ju zaradí doc. Dilbar Alieva, CSc.

9. marec 2016: Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Emil Višňovský

Richard Rorty (1931 – 2007) bol jedným z najvplyvnejších amerických filozofov posledného polstoročia. Pre niektorých bol „prorokom a básnikom nového pragmatizmu“, pre iných postmodernistickým relativistom. Jeho opus magnum Filozofia a zrkadlo prírody (1979) je jednou z najvýznamnejších kníh filozofie 20. storočia. Napriek tomu je Rortyho filozofia u nás len málo známa. Prežívajú o nej skôr predsudky a dezinterpretácie, než pochopenie. Pritom Rorty celý život riešil jednu otázku: „Na čo je filozofia dobrá a či vôbec je na niečo dobrá?“ Nabádal, aby súčasná filozofia zmenila orientáciu z argumentatívnej na imaginatívnu, zo systematickej na povznášajúcu, z  analytickej na konverzačnú. Ponúkol sviežu, nedogmatickú filozofiu ako jedinečné médium, ktoré máme na pochopenie sveta, na vlastné sebautváranie a obohacovanie nášho života.
Knihu v kontexte slovenskej filozofickej recepcie uviedol Mgr. Róbert Maco, PhD. a nielen o Rortyho filozofii diskutoval jej autor – prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. 

3. december 2015: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Juraj Dolník a kol.

Kolektívna monografia autoriek a autorov z Katedry slovenského jazyka FiF UK (Juraj Dolník, Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Alena Faragulová, Kristína Piatková) vyšla koncom roku 2015 v bratislavskom vydavateľstve IRIS.

Predkladaná publikácia vychádza z osvetľovania genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpretácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov sú prístupy z pozície semiotiky, socioligvistiky a diskurznej analýzy, v čom sa prejavuje "neskrotná rozpínavosť" lingvistiky, jej vstupovanie do domén sociálnych a humanitných vied. Na tomto pozadí sa pertraktujú témy ako cudzosť vlastných dejín Slovákov, ich spisovného jazyka, cudzosť/necudzosť češtiny a čestva, prirodzenosť v jazyku so zreteľom na cudzosť, autonomizácia ako cesta k odcudzenosti, xenizmy v jazyku, rómska cudzosť, inakosť rodovej identity, matiek a dcér, mužov a žien. Témy naznačujú, ako sa rozlišuje lingvistický obzor v sektore inakosti a cudzosti: už zďaleka nejde len o cudzie slová, o preberanie z iných jazykov, ale aj o všetky aspekty kultúrnej a sociálnej inakosti v jazykovo-kultúrnom prostredí. Podstatná nie je otázka, ako ohraničiť predmet lingvistiky, ale otázka, ako sa dá z pozície jazykovedy prispieť k riešeniu problémov človeka a poločnosti. Téma inakosť a cudzosť zahŕňa aj pre lingvistu značné bohatstvo výskumných námetov, ktorých odhaľovanie a výskumné využívanie je aj úlohou slovenskej xenolingvistiky v rámci xenológie.

25. november 2015: The European External Action Service. European Diplomacy Post-Westphalia, ed. David Spence a Jozef Bátora

Docent Jozef Bátora (Katedra politológie FiF UK) predstavil anglickú publikáciu o diplomatickej službe Európskej únie, ktorú spoluzostavil: The European External Action Service.  European Diplomacy Post-Westphalia, ed. David Spence and Jozef Bátora
Palgrave Macmillan : London – New York, 2015.

Kniha je výsledkom práce medzinárodného autorského kolektívu pozostávajúceho z popredných odborníkov na diplomaciu a zahraničnú politiku EÚ. Prináša súbor analýz Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) - diplomatickej služby EÚ - z hľadiska jej funkcií a organizačných štruktúr v kontexte súčasných medzinárodných kríz. Jednotlivé kapitoly sa venujú genéze služby, právnym otázkam jej fungovania, personálnemu zabezpečeniu, ako aj novým funkciám ako krízový manažment, verejná diplomacia a pod. Niektoré z kapitol takisto analyzujú fungovanie ESVČ v jednotlivých hlavných mestách a na pôde medzinárodných organizácii. Celkovo táto kniha poskytuje komplexný pohľad na otázku aký druh systámovej dynamiky zmien v diplomacii ako inštitúcii medzinárodného poriadku prináša vznik a fungovanie novej diplomatickej služby EÚ.

14. október 2015: Slovenské dejiny III. 1780 – 1914. Peter Podolan a Miriam Viršinská

„Dlhé“ 19. storočie je v slovenských dejinách obdobím mimoriadne bohatým na udalosti. Cieľom autorov bolo predstavenie zložitých procesov a udalostí na obmedzenom priestore čitateľom zrozumiteľným štýlom, aby po ňom siahli nielen študenti histórie, ale aj laická verejnosť so záujmom o históriu. Autori sa v súlade s koncepciou existujúceho projektu slovenských dejín Literárneho informačného centra zamerali na priblíženie slovenskej minulosti najmä v chronologickom slede, sústredili sa na prezentovanie slovenských dejín v širšom štátnom i medzinárodnom kontexte, ako ich ovplyvňovalo celoštátne a v konečnom dôsledku i európske dianie. Vopred určený rozsah a pravidlá zväzku stanovili limity, ktorých sa autori pridŕžali. Vzhľadom na už vydané zväzky slovenských dejín sa aj tento zameriava najmä na politické a ideové dejiny slovenského národa v 19. storočí.

Knihu prezentoval a diskutoval nielen o „dlhom 19. storočí“ autor – PhDr. Peter Podolan, PhD. z Katedry slovenských dejín FiF UK.

17. jún 2015: Moderné cesty slovenčiny do sveta / SAS

Autori predstavia kurzy dištančného vzdelávania e-slovak, MySlovak a kurz mobilnej výučby KnowledgePulse ako inšpiráciu pre modernú a inovatívnu výučbu cudzích jazykov.

Podujatie uvádza: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., riaditeľka SAS. Spolu s ňou predstavia výstupy svojej práce Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., Mgr. Júlia Vrábľová, PhDr. Vladimír Burčík, CSc.

13. máj 2015 – Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska / Juraj Šedivý a kol.

Prvá slovenská príručka latinskej epigrafie – historickej disciplíny zameranej skúmajúcej latinkou písané nápisy. Ponúka prehľad dejín epigrafických výskumov v okolitých krajinách a na Slovensku, odbornú terminológiu a názvoslovie epigrafických písiem, ako aj metodiku výskumu a pravidlá pre vytváranie edícií. Samostatnú časť tvoria štúdie, ktoré sa týkajú rôznych epigrafických nosičov (zvony, umelecké pamiatky, archívne pramene a pod.) alebo priamo historických nápisov. Zahajuje rad monografií v rámci projektu Corpus inscriptionum Slovaciae. Knihu budú za široký kolektív autorov prezentovať Juraj Šedivý a František Gahér.

15. apríl 2015 - Nové publikácie Katedry filozofie a dejín filozofie

Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I.  UK v Bratislave, 2014.
Chabada, M.: Prirodzený zákon v scholastike a v širšej dejinno-filozofickej perspektíve. UK v Bratislave, 2014. Knihy  predstaví PhDr. Ladislav Sabela, PhD. a autor.
Mlčúchová, A., Sitár, O., Chabada, M.: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie. UK v Bratislave, 2014.  Knihu  predstaví PhDr. Ladislav Sabela, PhD. a autori.
Hegel, G. W. F.: Fenomenológia ducha. Kalligram 2015. Preklad P. Elexová, vedecká redakcia M. Marcelli a R. Maco. Knihu  predstaví  doc.  PhDr. Ladislav  Kiczko, PhD.
Marcelli, M.: Priestor, čas a rytmus. Kalligram 2015. Knihu predstaví  Mgr. Róbert Maco, PhD. a autor.

12. marec 2015 - Mikuláš Šoóš:  Roky nádeje 1968 – 1969. Študentské politické aktivity. Bratislava : Vydavateľstvo Hronka 2015, 210 s.

Autor bol jedným z 5 študentov FiF UK, ktorých po roku 1969 vylúčili zo štúdia pre politické aktivity. V knihe podáva obraz udalostí začínajúcich Pražskou jarou a končiacich začiatkom normalizácie. Sústreďuje sa na to, ako sa celospoločenský vývoj odrazil v študentskom hnutí na FiF UK. Podarilo sa mu zhromaždiť autentické dokumenty a fotografie z rokov 1968-69 zo slovenských vysokých škôl (najmä z FiF UK). Okrem iného publikuje úryvky z denníka doc. H. Tkadlečkovej z katedry všeobecných dejín. Ako priamy účastník opisuje protestné aktivity študentov  po okupácii krajiny vojskami Varšavskej zmluvy (štrajky, hladovka v aule, demonštrácie).

18. február 2015 – Nové publikácie Katedry filozofie a dejín filozofie

Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme/ Emil Višňovský
Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. stor./ Ladislav Kiczko, Erika Lalíková, Milan Zigo (eds.)
Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. stor. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov/ Zlatica Plašienková (ed.)
Filozofia – veda – literatúra/ Lenka Bohunická, Erika Lalíková (eds.)

12. november 2014 – Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum / Jana Grusková und Herbert Bannert (ed.) a Scythica Vindobonensia: Výskum novoobjavených historických fragmentov

Reči Démosthena, slávneho aténskeho rečníka a politika 4. storočia pred Kr., boli už pre autorov a politikov antiky, napr. Cicerona, veľkým vzorom rečníckeho umenia. Aj počas Byzancie a až dodnes nikdy neustal záujem o jeho dielo. V zlomkoch antických papyrusov je obzvlášť bohato zastúpený a z obdobia od 9. do 16. storočia sa zachovalo viac než dvesto gréckych kódexov jeho rečí. Autori predloženej publikácie, poprední svetoví odborníci v danej problematike, sa vo svojich príspevkoch venujú kultúrnohistorickým, paleografickým a textovo-kritickým aspektom tradovania korpusu textov, ktoré sa zachovali pod Démosthenovým menom. Zostavovateľka Jana Grusková je dlhoročou pracovníčkou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK. S výskumom tradície Démosthena začala vo svojej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2002 na našej fakulte. Následne pokračovala v bádaní v danej problematike v úzkej spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, čoho výsledkom je aj predložená publikácia a jej štúdia v nej.

Nové historické fragmenty o vpádoch Gótov do Rímskeho impéria v polovici 3. st. po Kr., tzv. Scythica Vindobonensia, ktoré boli pred niekoľkými rokmi objavené v jednom gréckom palimpseste v Rakúskej národnej knižnici, patria nepochybne k najvýznamnejším svojho druhu. Obsahujú mnoho nových poznatkov a informácií, ktoré zásadne menia náš pohľad na dejiny 3. storočia. Najnovšie výsledky boli publikované v štúdiách G. Martin - J. Grusková, ‚Dexippus Vindobonensis (?)‘. Ein neues Handschriftenfragment zum sog. Herulereinfall der Jahre 267/268, Wiener Studien 127 (2014), s. 101–120, a ‚Scythica Vindobonensia‘ by Dexippus (?): New Fragments on Decius’ Gothic Wars, Greek, Roman and Byzantine Studies 54 (2014), s. 728–754.

8. október 2014 – Ruská literatúra 18.-21. storočia/ Anton Eliaš a kol.

Monografia Ruská literatúra 18.-21. storočia je výsledkom práce literárnych vedcov-rusistov z KRJL FiF UK v Bratislave, FiF Prešovskej univerzity v Prešove a ÚSvL SAV v Bratislave. V centre pozornosti autorského kolektívu stoja kľúčové etapy vývoja ruskej literatúry 18.-21. storočia. Literárnohistorický materiál je spracovaný tak, aby viedol čitateľa od stručnej rekapitulácie historicko-kultúrneho kontextu jednotlivých období cez prezentáciu špecifických čŕt literárneho života a diania k deskripcii a interpretácii vývoja literárnych druhov a žánrov, ktorú ilustrujú aj výberové náčrty umeleckých špecifík najvýznamnejších diel kľúčových autorov jednotlivých vývinových období.

4. jún 2014 – Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty. (Kritické eseje) s pôvodnou štúdiou Axela Honnetha/ Emil Višňovský (ed.)

Existuje všeobecný konsenzus v tom, že akademické inštitúcie prechádzajú v súčasnosti na celom svete bezprecedentnými zmenami. Univerzity menia svoju štruktúru a dizajn, spôsoby riadenia a spravovania, svoje spoločenské poslanie i podmienky práce akademikov. Na druhej strane neexistuje žiadny široký konsenzus v tom, akým smerom sa tieto zmeny uberajú či majú uberať, a iba málokto sa podujíma predvídať, kam akademické inštitúcie v súčasnom nepokojnom svete spejú. Texty v tejto publikácii vyrástli v mnohom zo znepokojenia autorov nad pomermi, v akých pracujú. K akademickej práci vždy patrila aj istá dávka intelektuálnej „radosti“ z obsahu a náplne tejto práce, čo ju robilo neobyčajne príťažlivou. Zdá sa, že táto dimenzia v inštrumentalizovanej akademickej kultúre, kde ide predovšetkým o „výsledky“, „produkty“, „kredity“, „výkony“ a ich „výkazy“, nemá miesto. Napriek tomu autori a autorky dúfajú, že touto knihou vnesú aspoň trochu svetla a nádeje do nášho akademického „tunela“ a pritiahnu pozornosť tých čitateľov, ktorým ide o obnovu hodnôt, na ktorých univerzity vždy stáli, stoja a môžu stáť.

14. máj 2014 – Studia Academica Slovaca 42. Zborník prednášok XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS/ Jana Pekarovičová a Miloslav Vojtech (ed.)

V publikácii sú zastúpené príspevky z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, histórie, hudobnej vedy, žurnalistiky, dejín výtvarného umenia a etnológie, ktoré korešpondujú s celkovými i parciálnymi úlohami a zámermi letnej školy.  Prvý oddiel zborníka s názvom Kultúrne dedičstvo ako inšpirácia pre súčasnosť s podtitulom 1150. výročie misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu je interdisciplinárnym pripomenutím si tejto významnej historickej udalosti, ktorá sa stala pevnou súčasťou našej národnej kultúry a tradície. Obsahom druhého bloku zborníka – Slovensko-české jazykové a kultúrne kontakty, paralely a odlišnosti je reflexia 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky s cieľom zhodnotiť kvalitatívnu premenu a transformáciu česko-slovenských vzťahov za posledných dvadsať rokov, ktoré nás delia od rozpadu spoločného štátu v roku 1993.Tretí blok je venovaný jubileám významných udalostí a postáv slovenskej kultúry, literatúry a histórie. Zborník sprístupňuje všetkým záujemcom o slovenčinu a slovakistiku aktuálne výsledky príslušných vedných odborov na Slovensku a zároveň podáva istý obraz o stave vedeckého myslenia v oblasti filologických a spoločenskovedných disciplín. Preto má ambíciu byť užitočnou študijnou pomôckou pri získavaní nových poznatkov o Slovensku, o jeho jazyku, kultúre, dejinách, literatúre a iných stránkach života.

30. apríl 2014 – Arabský jazyk a kultúra/ Zuzana Gažáková a Ján Pauliny

Publikácia je koncipovaná primárne ako učebnica pre poslucháčov študijného odboru Arabský jazyk a kultúra, presahuje však hranice textu pedagogického zamerania. Predstavuje ucelenú a podrobnú charakteristiku vedného odboru arabistika v širších kultúrno-spoločenských súvislostiach. Podstatná časť práce sa venuje arabskému jazyku, jeho postaveniu v rámci semitských jazykov a základným otázkam, ktoré sa týkajú vzniku a vývoja klasickej arabčiny smerom k dnešnej modernej spisovnej arabčine a hovorovým dialektom. Tretia kapitola zahŕňa prehľad vývoja arabskej klasickej a modernej poézie a prózy.

26. marec 2014 – Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii

Inštitút ázijských štúdií/Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy v Bratislave vydal v marci 2014 knižnú publikáciu s názvom Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Ide o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá komplexným spôsobom prezentuje hlavné zahraničnopolitické otázky východoázijského regiónu (Čína, Japonsko, Taiwan, Kórea). Jednotlivé kapitoly sú dielom slovenských a českých akademikov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú. Kniha obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú aktuálnym vnútropolitickým otázkam, vzťahom medzi hlavnými aktérmi, alebo hlavnými problémovými otázkami, ako napríklad situácii v Juhočínskom a Východočínskom mori a energetickej bezpečnosti štátov.

12. marec 2014 – V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy/ Roman Holec a Marián Bovan

Kniha dvoch historikov mapuje na základe výskumu pôvodných domácich i zahraničných prameňov neznámy príbeh úplne zabudnutého slovenského lokaja na cisárskom dvore vo Viedni Antona Szmolena (1856 – 1939). Tento rodák z Banskej Bystrice sa dostal do bezprostrednej blízkosti cisára Františka Jozefa a jeho rodiny, verne mu slúžil a zostal lojálny ich pamiatke až do svojej smrti. V roku 1934 zanechal rukopisné pamäti o rokoch v armáde a na dvore. Hoci o jeho živote po opustení služby vieme len málo, jeho virtuálny životný príbeh, keď nevdojak účinkoval ako symbol dvora, neskôr lokajstva a zrady, je mimoriadne strhujúci a ďaleko presiahol hranice Szmolenovho života, ba dožil sa aj 21. storočia. Pamäti Antona Szmolena sú konfrontované so spomienkami na roky strávené po boku cisárovnej, ktoré napísala grófka Irma Sztárayová (1863 – 1940), príslušníčka starého aristokratického rodu pôvodom zo Zemplína a posledná dvorná dáma cisárovnej Alžbety. Životné osudy oboch sa viackrát preťali a spolu vydávajú svedectvo o pomeroch na viedenskom dvore. Súčasne nám ukazujú zradnosť memoárov, ktoré sú písané obyčajne účelovo a na základe veľmi selektívnej pamäti. Kniha odkrýva skutočný i zdanlivý lesk viedenského dvora, pomery za jeho kulisami a život služobníctva v hlavnom meste a v aristokratických domácnostiach.

 

 

19. februára 2014 – Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka/ Katarína Chmelinová a Katarína Beňová

Prvovýskum k sakrálnemu umeniu a pamiatkovej ochrane 2. polovice 19. storočia na Slovensku. Františkánska Provincia Najsv. Spasiteľa mala v tom čase na našom území 14 kláštorov. Keďže takmer pre všetky z nich pracoval rádový umelec Konrád Švestka (Schwestka) je jadro práce venované práve jeho tvorbe. Zaujímavá „case study“ poskytne obraz o tvorbe rádového umelca 19. storočia. Výsledkom sú tematicky zamerané odborné štúdie a vôbec prvý komplexný katalóg Švestkovej tvorby s predstavením 26 dosiaľ doložených lokalít jeho pôsobenia u nás a na Ukrajine.

11. december 2013 – Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách/ Ján Zambor

Prvá knižná monografia venovaná interpretáciám vybraných básní a prekladov jedného z  najvýznamnejších moderných slovenských básnikov. Do výberu sú zaradené básne Miroslava Válka zo zbierok Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, z cyklu Z vody, ako aj viaceré básne nezaradené do samostatných kníh. Interpretácie so zdôrazneným poetologickým zreteľom ponúkajú plastickejší obraz autorovej tvorby a jeho prínosu do poézie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárne informačné centrum.

19. november 2013 – Energetická politika v rozšírenej Európskej únii/ Matúš Mišík

Monografia skúma zmeny v energetike na úrovni EÚ po tzv. východnom rozšírení EÚ v rokoch 2004 a 2007, keď do Únie vstúpilo 10 postkomunistických štátov strednej a východnej Európy. Tieto si so sebou priniesli nielen závislosť na energetických dodávkach z Ruska, ale aj záujem sa tohto problému zbaviť a posilniť svoju energetickú bezpečnosť. A práve preferencie, ktoré tri skúmané krajiny (Česká republika, Poľsko a Slovensko) presadzujú na úrovni EÚ, im majú zabezpečiť jej zlepšenie.

Práca argumentuje, že preferencie nie sú výsledkom objektívneho kalkulu materiálnych charakteristík štátu, ale sú filtrované subjektívnym vnímaním schopností a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Na lepšie uchopenie takéhoto vnímania vlastností štátu využíva práca konceptuálny rámec teórie rolí, prístup zahraničnopolitickej analýzy. Identifikuje dve hlavné roly, ktoré následne určujú podobu preferencií presadzovaných na úrovni EÚ. V oblastiach, kde prevažuje vnímanie zraniteľnosti, a štátu je pripisovaná rola slabého vyjednávača, štáty presadzujú prointegračné preferencie, aby tak kompenzovali domáce nedostatky (vytvorenie spoločnej energetickej politiky s externou dimenziou, diverzifikácia energetických prepojení a podpora solidarity). Vo sférach, kde rozhodovatelia považujú štát za schopný a pripisujú mu rolu nezávislého, sú proti prehlbovaniu integrácie, aby takto neprišlo k obmedzeniu existujúcich výhod (snaha o zjednotenie energetického mixu, ďalšia liberalizácia vnútorného trhu).

13. november 2013 - Miloslav Okál – prvý slovenský profesor klasickej filológie/ Daniel Škoviera

Dal Slovákom Homéra! Miloslav Okál bol významným pedagógom a vedcom, ktorý priblížil Slovensku antickú filozofiu, analyzoval Aristofanove komédie, venoval sa novolatinským štúdiám a prekladateľstvu. Daniel Škoviera približuje jeho život a dielo v širšom kontexte kultúrnych dejín Slovenska. Text vychádza zo štúdia archívnych prameňov aj rozboru hlavných publikovaných prác autora. Kniha je komplexným pohľadom na popredného slovenského klasického filológa.

10. október 2013 –Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr/ Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová (zost.)

Kniha ocenená 4 hlavnými cenami rozličných vedeckých komisií, jednou cenou čitateľov a prémiou Literárneho fondu za dielo z oblasti spoločenských vied, na ktorom sa podieľalo 35 autorov z viac ako desiatky inštitúcií štyroch štátov. Nový pohľad na staré dejiny regiónu Bratislavy od prvých stôp osídlenia do vzniku stredovekého mesta.