cyklus Lectiones magistrales

Lectiones magistrales – cyklus prednášok významných osobností našej fakulty a našich kolegov z iných domácich aj zahraničných pracovísk, v ktorých v každú tretiu stredu poobede v priebehu semestra predstavia akademickej obci Filozofickej fakulty UK i širšej verejnosti aktuálne oblasti svojho výskumu. Doteraz v rámci cyklu Lectiones magistrales odzneli tieto prednášky:

20. 4. 2016 - doc. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK): Regionálne podoby islámu v Ázii: indickí muslimovia alebo muslimovia v Indii?

16. 3. 2016 - doc. Martin Slobodník, PhD. (Katedra východoázijských štúdií FiF UK): Regionálne podoby islámu v Ázii: čisté a pravdivé učenie v Číne

16. 12. 2015 – Mgr. Katarína Pevná, PhD. (Katedra politológie FiF UK): Migrácia ako reálna alebo imaginárna hrozba?

18. 11. 2015 – Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK): Islam na Slovensku: od stredoveku po súčasnosť

21. 10. 2015 – Mgr. Helena Tužinská, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK): „Utečenci“, „usadlíci“ a medzikultúrna komunikácia

22. 4. 2015 – prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Katedra archeológie FiF UK): Naši predkovia Kelti? Archeológia, etnogenéza, genetika

25. 3. 2015 – prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (Katedra archeológie FiF UK): Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity

25. 2. 2015 – prof. Milan Kováč, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK): Tvárou ku hviezdam. Astronomické a náboženské asociácie predkolumbovskej architektúry v meste Uaxactun v Gautemale

26. 11. 2014 – doc. Erik Láštic, PhD. (Katedra politológie FiF UK): Dáta nad zlato. Masové sledovanie na Slovensku

29. 10. 2014 – doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK): Tvorba a výber prostriedkov anglického (a slovenského) právneho textu 

21. 11. 2013 – prof. Dr. Dieter Segert (Politologický ústav, Viedenská univerzita): East Central European Postsocialism as a Laboratory for the Sustainability of Liberal Democracy?

24. 10. 2013 – prof. Dr. Herwig Wolfram (Historický ústav, Viedenská univerzita) a prof. Dr. Peter Štih (Katedra histórie, Ľubľanská univerzita): Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov ako dôležitý prameň (aj) k dejinám Slovenska

24. 4. 2013 – prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD. (Katedra slovenského jazyka FiF UK): Staroslovienčina – kultúrny jazyk, duchovný a integračný činiteľ 9. storočia

10. 4. 2013 – doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK): Cyrilometodská tradícia v perspektíve obrodeneckého historizmu (Epos Jána Hollého Cirillometodiada)

6. 3. 2013 – prof. Mgr. Martin Homza, PhD. (Katedra slovenských dejín): Konštantín a Metod v uhorskej a slovenskej historiografickej tradícii do polovice 18. storočia