Aktuálne výzvy a granty

Naposledy pridané výzvy sa zobrazujú ako prvé.


SAIA: Akcia Rakúsko – Slovensko

V akcii možno predložiť projekty, ktoré sa týkajú: spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov), doktorátov pod dvojitým vedením (Slovensko – Rakúsko), organizácie rakúsko-slovenských školení, prednáškových cyklov špičkových vedeckých pracovníkov.

V tejto výzve možno získať financovanie do výšky 5000 € pri dĺžke projektov 12 mesiacov, resp. v niektorých prípadoch 24 mesiacov. Získané prostriedky možno použiť na mobilitu, výrobu vyučovacích materiálov či odmeny pre prednášajúcich. Najbližšia uzávierka žiadostí je 15. marca 2018.

Viac informácií o akcii nájdete na adrese https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/.

Visegrad Grants – podávanie žiadostí k 1. 2. 2018

O podporu z Visegrad Grants Medzinárodného Visegrádskeho fondu sa môžu uchádzať univerzity, vedecké centrá, mimovládne organizácie, samosprávy a ďalšie organizácie – podmienkou je zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti.

Podporované oblasti:

 • kultúra a spoločná identita
 • vzdelávanie a budovanie kapacít
 • životné prostredie
 • demokratické hodnoty a médiá
 • verejná politika a inštitucionálne partnerstvo
 • vedecké výmeny a výskumná spolupráca
 • regionálny rozvoj, podnikanie a turizmus
 • sociálny rozvoj

Maximálna dĺžka trvania projektov: 12 mesiacov

Výška podpory: nie je stanovená

Oprávnené náklady, na ktoré možno žiadať podporu:

 • Náklady na tlač/vydanie publikácií
 • Prenájom a technické služby
 • Honoráre expertov, autorov, umelcov
 • Ubytovanie a strava
 • Cestovné a poštové náklady
 • Náklady na tlmočenie a preklad
 • Ocenenia a ceny
 • Kancelárske potreby a spotrebný materiál
 • Náklady na propagáciu
 • Náklady spojené s autorskými právami, licenčné poplatky, iné poplatky
 • Nepriame náklady (do výšky 15 % celkových nákladov)

Uzávierka podávania žiadostí: 1. februára 2018 (12:00)

Kompletné grantové podmienky:

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf

Bližšie informácie Vám tiež radi poskytneme v Projektovom centre FiF UK.

Dotácie Ministerstva spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR otvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Žiadať možno od 5000 do 50 000 eur.

Termín predkladania žiadostí je 15. január 2018.

Viac informácie nájdete v prílohe tiež tu: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/vyzva_2018.aspx

Vzhľadom na to, že k žiadosti je nutné priložiť viacero povinných príloh, ktoré je potrebné zabezpečiť v súčinnosti s Rektorátom UK, prosím Vás, aby ste Váš záujem žiadať o túto dotáciu oznámili na Projektovom centre v dostatočnom predstihu.

Dotácie Ministerstva zahraničných vecí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Hlavným cieľom týchto dotácií je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Ministerstvo zároveň zverejnilo návrhy okruhov tém, na ktoré je možné zamerať projekty:

 1. Strategická komunikácia o prioritných oblastiach zahraničnej a európskej politiky SR, najmä členstve SR v Európskej únii a NATO, realizovaná prostredníctvom školení pre stredoškolských pedagógov, programov komunikácie s mládežou cez sociálne siete, vrátane celoročnej komunikácie o historických súvislostiach
 2. Nový model multilaterálnej rozvojovej spolupráce na báze analýzy doterajších skúseností a účelnosti členstva SR v príslušných medzinárodných organizáciách; prepojenie ekonomickej diplomacie s oficiálnou rozvojovou spoluprácou -ODA (identifikácia nástrojov na posilnenie ekonomickej diplomacie, osobitne efektívnejšie zapájanie súkromného sektora a využitie skúseností z iných krajín)
 3. Prenos skúseností z transformačného procesu k euroatlantickej bezpečnosti a aktuálnej bezpečnostnej situácii v krajinách južného a východného susedstva – podujatia pre štátnu správu a verejnosť
 4. Pokračujúci pracovný dialóg vo forme tradičných bilaterálnych diskusných fór s krajinami (ČR, M, PL, UA, SRN, RF, USA)
 5. Príprava XIX. ročníka Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2018
 6. VI. Komunikačná podpora pri organizácií aktivít Národného konventu o EÚ
 7. Vyšehradská skupina – vypracovanie tematických štúdií príp. analýz, ktoré budú slúžiť ako podnety pre nadchádzajúce predsedníctvo SR vo V4. Ich zverejnenie sa predpokladá printovou formou alebo prostredníctvom internetových stránok resp. sociálnych sietí
 8. Pridaná hodnota značky Slovensko v procese posilňovania pozitívneho vnímania SR: realizácia odborného prieskumu prostredníctvom focusových skupín s výstupom vo forme odporúčaní pre ďalší postup v implementácii a manažmente značky Slovensko
 9. Rok 2018 ako rok výročí využiť na priblíženie významných a menej známych udalostí, osobností, diplomatických vzťahov slovenských dejín 20. storočia širšej verejnosti osobitne stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži
 10. Workshopy/semináre s odporúčaniami (vo forme štúdií, záverov a výstupov z diskusií, publikácií) pre aktuálne oblasti zahraničnej politiky SR – uplatňovanie sankcií ako nástroja, spolupráca EÚ a NATO, ekonomické a sociálne vplyvy brexitu na slovenské hospodárstvo, tri dimenzie OBSE v súvislosti s predsedníctvom SR v OBSE, udržateľná migrácia, súčasné a budúce výzvy medzinárodného práva

Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhov zverejnených tém.

Výška sumy, o ktorú možno žiadať: nie je stanovená, na celú dotačnú schému je vyčlenených 118 820 Eur.

Dĺžka trvania projektov: 12 mesiacov alebo menej

Uzávierka prijímania žiadostí: 27. január 2018

Vzhľadom na to, že k žiadosti je potrebné priložiť niekoľko povinných príloh, ktoré je potrebné vyžiadať z rektorátu UK, prosíme záujemcov o podanie projektu v tejto schéme aby sa v dostatočnom predstihu ohlásili na Projektovom centre.

Kompletné informácie o výzve vrátane metodickej príručky pre žiadateľa žiadostí nájdete tu: https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky.