Práva, rovnosť, občianstvo

Cieľom grantovej schémy Práva, rovnosť, občianstvo je prispievať k rozvoju rovnosti a práv osôb tak, ako sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch o ľudských právach. Kľúčovými oblasťami sú napr. podpora nediskriminácie, boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti, presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, či podpora rovnosti medzi ženami a mužmi a uplatňovanie rodového hľadiska.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm