Horizont 2020

Horizont 2020 je nástupcom 7. rámcového programu. Ide teda o nový dotačný program EÚ na výskum a inovácie od roku 2014 do 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd €. Jeho zjednodušené pravidlá uľahčujú častníkom predkladanie a manažment grantových nástrojov (elektronická správa projektov a pod.). Praktické pokyny pre záujemcov je možné nájsť v online manuáli H2020.

H2020 podporuje, okrem stredných a malých podnikov, aj medzinárodnú výskumnú spoluprácu. Z hľadiska zamerania FiF UK je podstatné, že program H2020 sa zameriava, okrem hlavných spoločenských výziev, akými sú starnutie obyvateľstva, potravinová bezpečnosť, či energetická účinnosť, aj na spoločenské a humanitné vedy. Významnou prioritou pri predkladaní projektových návrhov v rámci výziev H2020 je presadzovanie rodovej rovnosti.

Powerpointová prezentácia s dôležitými informáciami o Horizonte 2020

Prezentácie z informačného dňa CVTI (26.11.2014) - základné informácie o výzvach, hodnotiaci proces, rodová tématika a etika vo výskume

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: 

https://eraportal.sk/horizont-2020/