Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Postup pri podávaní projektu

Pri predkladaní projektov pripravujete žiadosť o grant/dotáciu/NFP v mene Univerzity Komenského v BA, dokumenty podpisuje rektor UK, alebo v mene Filozofickej fakulty UK, dokumenty podpisuje dekan FiF UK:

Dekan FiF UK na základe poverenia a splnomocnenia schvaľuje projekty, resp. vyjadruje sa k možnosti realizácie projektu na fakulte a k účasti riešiteľov z fakulty:

  1. na projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu do výšky 10.000,- € na bežné výdavky a do výšky 3.500,- € na kapitálové výdavky;
  2. na projektoch financovaných z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) a Kultúrnej a edukačnej agentúry (KEGA);
  3. na projektoch spolupráce (domácej a zahraničnej), ak sa táto spolupráca týka výhradne fakulty, ktorá ju aj pokryje z vlastných zdrojov a prostriedkov.

Rektor UK podpisuje:

  1. všetky projekty financované z prostriedkov Európskej únie;
  2. projekty financované z prostriedkov zahraničných a medzinárodných grantových schém;
  3. projekty financované z prostriedkov štátneho rozpočtu nad 10.000,- € na bežné výdavky a nad 3.500,- € na kapitálové výdavky (okrem APVV, VEGA, KEGA).

Žiadosti o grant/dotáciu/NFP na podpis dekanovi FiF UK alebo rektorovi UK je potrebné predkladať výhradne prostredníctvom Projektového servisu, ktorý zabezpečí metodicku-administratívnu asistenciu a potrebné prílohy.

Základné informácie potrebné na vypĺňanie formulárov

Pokyny VEGA

Pokyny KEGA

APVV: podľa podkladov k aktuálnej výzve (pozri 2016)

Smernica dekana o plánovaní nepriamych nákladov

Prílohy a potvrdenia k žiadostiam

Vydanie príloh a potvrdení z Rektorátu UK (patrí medzi ne napr. osvedčenie o vykonávaní výskumu a vývoja, štatút UK, menovací dekrét rektora UK, výpis zo Štatistického úradu, daňového úradu, výpis z trestného registra, potvrdenie od konkurzného súdu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a iné) zabezpečuje Projektový servis. Žiadatelia uvedených dokumentov musia vyplniť a doručiť predpísaný formulár projektový zámer, ktorý pracovníci projektového servisu predložia na podpis dekanovi FiF UK a následne požiada Rektorát UK o vydanie požadovaných príloh a potvrdení.

Dovoľujeme si upozorniť, že prílohy a potvrdenia je potrebné vyžiadať v predstihu, minimálne dva týždne pred uzávierkou žiadostí o grant/dotáciu/NFP, aby pracovníci Kancelárie európskych a národných projektov stihli včas zabezpečiť všetky dokumenty.

Príprava rozpočtu

Pri plánovaní rozpočtu je potrebné zahrnúť nepriame (režijné) náklady, ktoré budú využité na úhradu nákladov Vašej katedry a úhradu nákladov fakulty. Pre konzultáciu alebo pomoc pri príprave rozpočtu môžete kontaktovať Projektový servis.

----------------
* Poverenie OLP 171/2012, platné do konca fukčného obdobia dekana.
** Splnomocnenie č. 16/2013-5 kanc. rektora, platné do 30. 6. 2015.